Komu należy się odzież ochronna?

Jak to właściwie jest z odzieżą ochronną dla pracowników? Czy pracownikom biurowym lub np. sprzedawcom w sklepie należy się odzież ochronna? Czy w przypadku jej nie dostania, należy się ekwiwalent?

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy pracownicy mogą korzystać z własnej odzieży lub odzieży roboczej dostarczonej nieodpłatnie przez pracodawcę. Uprawnieni do korzystania z odzieży roboczej są pracownicy zatrudnieni przy pracach ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.

Pracodawca na podstawie art. 237 (7) kodeksu pracy, jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może także ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowiska, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi wymagają od pracodawcy dostarczania pracownikowi odzieży ochronnej i tylko w powyższych przypadkach pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Innego rodzaju prace nie wymagają od pracodawcy dostarczania pracownikowi odzieży ochronnej. Zatem pracownik biurowy czy sprzedawca w sklepie nie musi koniecznie korzystać z odzieży ochronnej, chyba że praca jaką wykonuje powoduje częste jej brudzenie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*