Kontroling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem

Kontroling (budżetowanie, raportowanie) to jedno z podstawowych narzędzi systematycznego i sformalizowanego zarządzania, które z jednej strony uwzględnia interesy poszczególnych menadżerów z wizją i misją przedsiębiorstwa, z drugiej zaś, pozwala skonfrontować zasoby, jakie znajdują się w dyspozycji firmy z rzeczywistością i zamierzeniami określonymi w planach długookresowych.

Informacyjna funkcja kontrolingu

Dość często w różnych firmach zdarza się, że osoby koordynujące projekt kontrolingu nie wiedzą ile czasu przy danym projekcie spędzają poszczególne osoby. Nikt nie jest w stanie stwierdzić jak dużo czasu pochłania dany klient. Największym problemem jest jednak kalkulacja kosztów i porównywanie ich ze zleceniem oraz kosztami, jakimi firma ponosi na każdego pracownika. Kontroling więc, nie tylko daje możliwość ograniczania niepotrzebnych kosztów, ale sam w sobie generuje również poważne wydatki dla firmy.

Kontroling oparty jest na zarządzaniu poprzez informację. Dlatego najważniejszym zadaniem systemu kontrolingu marketingowego jest zapewnienie decydentom dostępu do niezbędnych danych płynących zarówno z otoczenia przedsiębiorstwa, jak i z jego wnętrza. Na tym etapie funkcjonowanie kontrolingu opiera się na wykorzystaniu systemu informacji marketingowej. System ten ma istotny wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, samą organizację oraz tworzących ją ludzi. Poza funkcją zasilania w informację, kontroling zapewnia również koordynację jej przepływu pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa.