Kto powinien poświadczyć zgodność kopii faktury z oryginałem?

Czy poświadczenie zgodności z oryginałem faktury musi koniecznie wystawić notariusz, czy może to być osoba kopiująca taką fakturę?

Jeżeli jest już taka konieczność poświadczenia zgodności faktury VAT z jej oryginałem, czynności takiej powinien dokonać notariusz. Podstawą prawna do sformułowania takiej tezy stanowi ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91).

Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. I tak poświadczenia zgodności kopii faktur VAT będących załącznikami do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego faktur z oryginałem może również dokonać urząd gminy. Jest to jednak osobna kwestia, którą reguluje ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Wniesienie wniosku i załączników w postaci kopii faktur VAT nie podlega wówczas opłacie skarbowej.

Reasumując należy podkreślić, że właściwie jedynie notariusz jest odpowiednio przeszkolony i wyposażony w niezbędne kompetencje, aby móc potwierdzić, że dany dokument jest zgodny z jego pierwowzorem. Organy administracji publicznej co prawda również mają taką możliwość, ale z racji tego, że nie jest to ich obowiązek, często odsyłają petenta do notariusza.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 91 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*