Kupiłem auto w Austrii, czy muszę zapłacić cło?

Zakupiłem samochód vw w Austrii w autohandlu (auto posiada dokumenty szwajcarskie). Nie wiem, kiedy zostało ono przywiezione ze Szwajcarii do Austrii przez autokomis, w którym dokonałem zakupu. Ja zakupiłem auto w Austrii, czyli w kraju należącym do wspólnoty UE. Jak domyślam się, vw został wyprodukowany w kraju należącym do wspólnoty. Czy muszę opłacić cło za ten pojazd tj. 10%? Czy może on być objęty w ramach umów preferencyjnych stawką cła 0,00% ?

Zgodnie z informacją, samochód został kupiony w Austrii tj. na terenie UE, a tym samym doszło do przemieszczenia pomiędzy krajami Wspólnoty. Powstaje zatem kwestia podatku VAT oraz akcyzy, natomiast obowiązek zapłaty cła pojawi się tylko w przypadku importu, co nie miało miejsca w przedmiotowym stanie faktycznym.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w zależności od tego, jaki status posiada zarówno nabywca, jak i sprzedawca, oraz od kwalifikacji pojazdu jako nowego środka transportu bądź też nie. Stąd, jeżeli zakup dotyczy samochodu, który spełnia definicję nowego środka transportu, wówczas każdorazowo nastąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, co wynika z art. 9 ust. 3 UoVAT. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, czy nabywca i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT-UE.

Przez nowe środki transportu rozumie się samochody, które nie przejechały 6000 km i od momentu ich pierwszej rejestracji nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji rozliczenie VAT odbywa się na zasadach przewidzianych dla WNT. Obowiązek zapłaty podatku powstaje w chwili otrzymania towaru, nie później niż w momencie otrzymania faktury od sprzedawcy, w państwie, w którym towar znajdzie się w momencie zakończenia transportu – w powyższym przypadku będzie to zatem państwo, w którym samochód będzie zarejestrowany i użytkowany. Jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, podatek należy uiścić w terminie 14 dni wraz ze złożeniem deklaracji VAT-10. W tym samym terminie należy zapłacić podatek VAT w przypadku, gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT-UE, jednak wówczas składana jest deklaracja VAT-7, VAT-7K lub VAT-8. Należy zaznaczyć, iż przez podstawę opodatkowania rozumie się wartość wynikającą z faktury powiększoną o akcyzę i dodatkowe opłaty.

Jeśli pojazd nie spełnia warunków nowego środka transportu, wówczas, aby doszło do WNT, obydwie strony transakcji muszą być zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT-UE. W przeciwnym razie obowiązek podatkowy powstanie w miejscu dokonania zakupu, jeśli sprzedawca jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub w ogóle, gdy żadna za stron nie ma takiego statusu.

W sytuacji, gdy sprzedawca zastosował przy transakcji system opodatkowania marży (dotyczy to wyłącznie towarów używanych), wówczas WNT nie wystąpi i nie powstaje po stronie nabywcy obowiązek podatkowy niezależnie od jego statusu.

Z kolei każdorazowo w przypadku przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju wystąpi obowiązek zapłaty akcyzy. Podstawą opodatkowania jest kwota należna sprzedawcy, a stawka zależy od pojemności silnika i wynosi odpowiednio  18,6% (pojemność powyżej 2000 m3) oraz 3,1% dla pozostałych. Nabywca ma obowiązek zapłaty podatku na rachunek właściwej izby celnej w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia pojazdu na terytorium kraju oraz złożenia deklaracji uproszczonej AKC-U w terminie 14 dni po wprowadzeniu na obszar Polski – każdorazowo czynności tych winien jest dopełnić nie później niż w dniu rejestracji samochodu.

Należy wskazać, iż do rejestracji samochodu niezbędne jest uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia VAT-25 po uprzednim złożeniu informacji VAT-23 potwierdzającej zapłatę VAT w przypadku istnienia takiego obowiązku bądź VAT-24 – jeśli nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Anna Świech
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Podstawa prawna:

  • Art. 100 ust. 1 pkt 2, art. 104 ust. 1 pkt 2, art. 105, art. 106 ust. 2 i 3, Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626)
  • Art. 2 pkt 10 lit. a, art. 9 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 9, art. 25 ust. 1, art. 29a ust. 6, art. 99 ust. 1, 2, 8, 10, Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*