Nadchodzi wsparcie dla innowacyjnych biznesów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz pierwszy w takiej skali obejmie wsparciem kilkadziesiąt polskich instytucji zajmujących się rozwojem innowacyjnego biznesu w Polsce. Innowacyjność przynosząca efekty rynkowe nadal nie jest mocną stroną polskiego biznesu i nauki.

Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych w Polsce wymaga oprócz zmian systemowych, także profesjonalnej obudowy instytucjonalnej. To m.in. parki technologiczne i naukowe, inkubatory technologiczne i centra transferu technologii dają szansę na skupienie w określonych miejscach zasobów ludzkich, kapitałowych i organizacyjnych, niezbędnych do wykształcenia środowiska innowacyjnego.

Innowacyjność w Polsce

Wskaźniki poziomu innowacyjności w Polsce nie są wysokie w porównaniu do innych krajów europejskich. Polska w dalszym ciągu zaliczana jest do grupy krajów nadrabiających zapóźnienia i goniących czołówkę europejską; Szwajcarię, Szwecję, Finlandię, Niemcy, Danię i Wielką Brytanię. Charakteryzuje się także niższym niż przeciętna dla wszystkich państw Unii Europejskiej poziomem Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (Sumary Innovation Index SII).

Mimo, że najnowszy Europejski ranking innowacyjności (European Innovation Scoreboard) pokazuje wyraźną poprawę sytuacji Polski, ciągle plasowana jest ona poniżej średniej UE – na 23 miejscu na 27 krajów Unii, przed Łotwą, Litwą, Rumunią i Bułgarią. Pocieszające jednak jest to, że tempo wzrostu tego wskaźnika jest wyższe niż średnia dla UE. Szczególnie może cieszyć wzrost wskaźnika „Innowacje wprowadzone w małych i średnich przedsiębiorstwach z 13,8 w 2008 roku do 17,2 rok później.

Tendencja ta jest efektem stałego zwiększania nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle i usługach. Badania Głównego Urzędu Statystycznego Pokazują, że widocznie wzrosła ogólna wartość nakładów przypadająca na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie innowacji produktowych i procesowych. Trzeba jednak zauważyć, że odsetek przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na innowacje w 2008 roku był wg badań GUS niższy niż w 2006 r zarówno w przemyśle jak i w usługach.

Europejski paradoks innowacyjności

W ostatnich latach często mówimy o tzw. paradoksie europejskim, który polega na dobrych osiągnięciach w badaniach naukowych, wraz z niedostatecznym ich komercjalizowaniem. Inaczej mówiąc Europa jest silna w produkowaniu wiedzy tzn. ma badania naukowe na wysokim poziomie, dużo publikacji, dobre uczelnie, ale jest słaba w przełożeniu tej nauki na gospodarkę. Aby przezwyciężyć europejski paradoks trzeba zdaniem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka zbliżyć naukę do technologii, uniwersytety do przemysłu. Dlatego stawiamy na małe i średnie przedsiębiorstwa i ich udział w badaniach. Dlatego silnie popieramy europejskie platformy technologiczne, jako klucz do sformułowania wizji rozwojowej Unii Europejskiej w najważniejszych dziedzinach i pole współpracy nauki i przemysłu”.

Regionalne systemy innowacji

Współczesne procesy innowacyjne wymagają zorganizowanej współpracy biznesu, nauki, administracji i społeczeństwa oraz stworzenia regionalnych systemów innowacji, które skoordynują działania różnych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ostatnie lata przyniosły wzrost aktywności władz regionalnych w sferze polityki innowacyjnej. Zmiana ta w znacznym stopniu zdeterminowana jest możliwościami uzyskania znacznych środków finansowych na politykę innowacyjną w okresie programowania finansowego 2007-2013. W Polsce do tej pory jednak w żadnym województwie nie powstał dobrze funkcjonujący regionalny system innowacji, rozumiany jako specyficzne zorganizowane forum współpracy różnego rodzaju organizacji i instytucji działających w regionie, których celem głównym jest rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.

Podstawową barierą budowania zdolności innowacyjnych regionów jest niska edukacja i świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie regionalnej polityki innowacyjnej. Wśród władz regionalnych dominuje tradycyjne postrzeganie roli i znaczenia regionalnej polityki innowacyjnej, tradycyjne narzędzia i obszary wsparcia, często nieadekwatne do wymogów współczesnej gospodarki.

Działalność polskich ośrodków innowacji

Obecnie Polska potrzebuje tzw. trzeciej fali przedsiębiorczości, czyli przedsiębiorczości innowacyjnej i dynamicznej oraz odpowiedniej infrastruktury innowacyjnej – dobrze funkcjonujących parków technologicznych, preinkubatorów, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, sieci aniołów biznesu oraz funduszów kapitału zalążkowego. To m.in. te instytucje dają szansę na poprawę poziomu innowacyjności w Polsce.

Są one istotnym elementem skutecznego systemu innowacji i spełniają rolę katalizatora przepływu wiedzy, ułatwiając wdrożenie na rynku nowych rozwiązań i technologii. Ośrodki te wspierają współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelniami. Dzięki temu możliwy jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Siłami napędowymi gospodarki opartej na wiedzy są kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

W Polsce liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości systematycznie rośnie, osiągając po dwudziestu latach w połowie 2009 r. liczbę 717, w tym około 190 różnych instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, funduszy seed/venture).

Niestety instytucje te borykają się nadal z wieloma problemami, m.in. brakuje możliwości prawnych i procedur transferu technologii. Brakuje wiedzy i dostępu instytucji do technologii, które można komercjalizować. Poza tym nie wypracowano skutecznego modelu organizacyjnego i biznesowego tych instytucji oraz efektywnych zasad współpracy z lokalnymi instytucjami i władzami samorządowymi.

Cele i zadania Projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu

W związku ze szczególną rolą instytucji otoczenia biznesu w procesie wprowadzania na rynek nowych technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań wspierających innowacyjność w Polsce rozpoczęła realizację prawie trzyletniego projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”.

Ta inicjatywa PARP ma przede wszystkim na celu wzmocnienie potencjału i kompetencji instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki. Projekt ma również na celu wypracowanie rozwiązań systemowych i zgłoszenie postulatów ośrodków innowacji w zakresie zmian prawnych i organizacyjnych w kraju oraz zwiększenie świadomości w zakresie roli i miejscu ośrodków innowacji w krajowym oraz regionalnych systemach innowacji.

Zadania wzmacniające ioib w Polsce będą realizowane w ramach projektu poprzez szereg działań wspierających skuteczne funkcjonowanie instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, w tym między innymi: przez przygotowanie, wydanie i rozpowszechnianie publikacji; przygotowanie, organizację i obsługę spotkań, seminariów oraz krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych, pogłębiających wiedzę kadry ośrodków.

W trakcie realizacji projektu zostanie opracowany zestaw rekomendacji, które pomogą zmodyfikować w Polsce system komercjalizacji wiedzy, w taki sposób, aby był bardziej sprawny i efektywny. Powstanie także internetowa baza dobrych praktyk zagranicznych i krajowych, pokazująca ciekawe mechanizmy funkcjonowania ośrodków innowacji, które można wykorzystać w pracy na rzecz innych instytucji.

Obecnie w ramach pierwszych działań projektu zidentyfikowane zostaną i opisane główne szanse i siły oraz bariery i problemy polskiego systemu komercjalizacji wiedzy. Na bazie wniosków ze spotkań, seminariów oraz przeglądu dokumentów, programów i inicjatyw powstanie publikacja opisująca obecny system komercjalizacji wiedzy, czyli m.in. wdrażanie nowych technologii do obrotu gospodarczego.

Projekt zakończy się w 2012 roku indywidualnym wsparciem eksperckim ośrodków w identyfikacji, zaprojektowaniu i wdrożeniu zmian organizacyjnych. Projekt realizują eksperci i specjaliści w zakresie innowacyjnych systemów, organizacji transferu i komercjalizacji technologii posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne krajowe i zagraniczne.

– 7 powodów, aby postawić na e-biznes

– Własny start-up, czyli od zera do milionera

– Team Europe Ventures inwestuje w polski startup

– Chcesz zarobić miliony? Postaw na e-biznes

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Komentarze

Brahms

28 października 2010 Odpowiedz

Dobrze, że coś się w tym temacie dzieje. Trzeba wspierać innowacyjne przedsięwzięcia, żebyśmy za jakiś czas nie zostali daleko w tyle za resztą Europy… Dobrze, że coraz więcej funduszy przeznacza się na inwestycje takie jak inkubatory przedsiębiorczości czy projekty informacyjno-edukacyjne, takie jak np. Tekla Plus. Bo tylko tak skutecznie można szerzyć wiedzę na temat komercjalizacji wiedzy.

Kali

2 listopada 2010 Odpowiedz

Tekla to już nawet ostatnio zaczęła promować przedsiębiorczość akademicką za pomocą gry internetowej (polizagadka.pl). Więc działają już nie tylko edukacyjnie, ale także za pomocą rozrywki. I dobrze, grunt to ciekawy pomysł.

Graża

15 stycznia 2013 Odpowiedz

Fundacja Nowe Technologie też działa w tym zakresie. DO końca lutego można zgłaszać projekty na innowacyjny biznes. Najlepsze pomysły mogą uzyskać nawet 800 tys zł dofinansowania na własną działalność

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*