Orzecznictwo: Spółki, Spółka cywilna – Refakturowanie usług a obowiązek sporządzenia dokumentacji przez podmioty powiązane

Refakturowanie usług a obowiązek sporządzenia dokumentacji przez podmioty powiązane

Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 15 styczeń 2013

Sygnatura: II FSK 1052/11

Teza:

„Potwierdzona fakturą odprzedaż na rzecz podmiotu powiązanego nabytej uprzednio usługi w obszarze unormowania art. 9a ust. 1 i art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi w istocie sprzedaż, świadczenie, usługi na rzecz podmiotu powiązanego. Okoliczność, że świadczenie usługi następuje w tytułu transakcji mającej postać odsprzedaży, udokumentowanej ponadto fakturami VAT, nie zwalnia od obowiązku sporządzenia dokumentacji z art. 9a ust. 1 updop, jeżeli spełniona została przesłanka z art. 9a ust. 2 pkt 2 updop.”


Komentarz:

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Spółki na wydaną wcześniej interpretację indywidualną, w której podatnik wskazywał, iż Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeśli rozpocznie świadczenie usług typu: obsługa administracyjna biura, obsługa kadrowa czy też finansowa, na rzecz Spółki z o.o. posiadającej w jej kapitale zakładowym 5% udziałów. Dodatkowo Skarżąca Spółka miała dokonywać refaktury usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych na rzecz Spółki będącej jej udziałowcem.

NSA dokonał wykładni językowej, systemowej wewnętrznej oraz celowościowej przepisów updop odnośnie transakcji między podmiotami powiązanymi. W zakresie wykładni językowej wskazał on m.in. że w ramach objętego dokumentowaniem okresu podatkowego między podatnikiem a podmiotem z nim powiązanym może dojść do zawarcia i wykonania jednej lub więcej niż jednej transakcji na usługi danego rodzaju. Jeżeli ma miejsce tylko jedna transakcja, to odnosi się do niej ustawowy termin „transakcja” – użyty w liczbie pojedynczej, jeżeli natomiast dochodzi do więcej niż jednej transakcji, zastosowanie znajduje ustawowy zwrot o „transakcjach” – w liczbie mnogiej. Z powyższego wynika, że ustawowe sformułowanie o „transakcji” – w liczbie pojedynczej – wobec przewidzianej przez prawodawcę możliwości wystąpienia w okresie podatkowym więcej niż jednej transakcji, nie uzasadnia twierdzenia, że limit z art. 9a ust. 2 pkt 2 updop. powinien być liczony tylko od wartości określonej jednostkowej usługi. Zważyć również należy, że w ramach jednej transakcji, rozumianej jako umowa, może zostać umówione i wykonane więcej aniżeli jedno świadczenie danej usługi. Ponadto, w treści art. 9a ust. 2 updop ustawodawca nie posługuje się terminami „świadczenia”, czy też „określonej usługi”. W art. 9a ust. 2 wyróżnione tylko przedmiotowo zostało: świadczenie usług, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, udostępnienie wartości niematerialnych lub prawnych, nie zaś asortyment określonych jednostkowych usług, sprzedaży czy też udostępnień.

Zauważyć także należy, że w art. 9a ust. 2 mowa jest również o „łącznej kwocie wymagalnych w roku podatkowym świadczeń”, co wskazuje na sumowanie wartości realizowanych transakcji.

Wobec powyższego NSA stwierdził, że obowiązek sporządzenia dokumentacji przez podmioty powiązane powstaje, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym przekroczyła kwotę 30 000 euro.

Zarzuty Skarżącej Spółki w ocenie NSA nie były również trafne w odniesieniu do podnoszonego zagadnienia refakturowania usług nabytych uprzednio przez podatnika. Z punktu widzenia zapisu prawnego art. 9a ust. 2 pkt 2 updop „refakturowanie usług” jest nieobjętym nim terminem, który dotyczy dokumentowania za pomocą faktur odsprzedaży nabytych uprzednio przez podatnika usług. Nabycie tych usług od podmiotu niepowiązanego nie jest objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji z art. 9a ust. 1 updop. Z tego powodu argumentacja strony, powołująca się w tym zakresie na przepisy krajowego i unijnego prawa o VAT, nie jest adekwatna do normatywnego przedmiotu rozpoznanej sprawy. Potwierdzona fakturą odprzedaż na rzecz podmiotu powiązanego nabytej uprzednio usługi w obszarze unormowania art. 9a ust. 1 i art. 9a ust. 2 pkt 2 updop stanowi natomiast w istocie sprzedaż, świadczenie, usługi na rzecz podmiotu powiązanego. Okoliczność, że świadczenie usługi następuje w tytułu transakcji mającej postać odsprzedaży, udokumentowanej ponadto fakturami VAT, nie zwalnia od obowiązku sporządzenia dokumentacji podmiotów powiązanych, jeżeli spełnione są przesłanka określone ustawą.

Tym samym, okoliczność, że świadczenie usługi następuje w tytułu transakcji mającej postać odsprzedaży, udokumentowanej ponadto fakturami VAT, nie zwalnia od obowiązku sporządzenia dokumentacji z art. 9a ust. 1 updop, jeżeli spełniona została przesłanka z art. 9a ust. 2 pkt 2 updop.Anna Kaźmierczak,
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*