Import usług niepodlegający opodatkowaniu

Z podstawy opodatkowania importu usług wyłączono przypadki, w których podatek VAT uregulował usługodawca, a także sytuacje gdy wartość usługi zwiększyła wartość celną importowanego towaru. Jak ustalić wartość celną? Wartością celną przywożonych towarów w rozumieniu art. 29 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy, gdy zostały one sprzedane…

Faktura VAT RR

W przypadku dostaw produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolników ryczałtowych, ich dokumentowanie jest dokonywane w szczególny sposób. Faktura potwierdzająca tę transakcję wystawiana jest bowiem przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę. Prawo wystawiania faktur VAT RR mają wyłącznie podatnicy rozliczający podatek VAT (podatnicy czynni).Faktura VAT RR powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach, z…

Czynność prawna nieważna i jej skutki w podatku VAT

Cywilnoprawna zasada swobody umów dopuszcza możliwość dowolnego kształtowania stosunków umownych pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem, iż nie mogą one pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, naturą danego stosunku oraz zasadami współżycia społecznego. Podatnik VAT zawierający cywilnoprawną umowę zawsze musi mieć na względzie konsekwencje, jakie umowa ta wywiera na gruncie przepisów podatkowych. Prawo organów podatkowych do oceny…

Dodatkowe zobowiązania podatkowe

Obok określania kwoty zaległości podatkowych czy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w prawidłowej wysokości, organy podatkowe mogą również ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe, nazywane powszechnie sankcją. Od początku obowiązywania ustawy o VAT regulacje dotyczące sankcji budziły wątpliwości. Podstawa wymierzania sankcji Do przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, póz.…

Badanie zachowań nabywców

Postępowanie nabywców jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek, jak i na poziomie makrocywilizacji, kultur, społeczeństw oraz systemów społeczno-gospodarczych. Jest to mentalna, emocjonalna i fizyczna aktywność, którą ludzie przejawiają podczas wybierania, nabywania, użytkowania produktu i usługi, w celu…

Wycena instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe, czyli aktywa, wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione…

Private banking

Private banking to integralna część oferty nowoczesnego, międzynarodowego rynku bankowego. Jest ona stale doskonalona przez banki uniwersalne, inwestycyjne i banki wyspecjalizowane w bankowości prywatnej. Segmentacja klientów Banki od zawsze konkurowały o najzamożniejszych klientów indywidualnych, zatem konkurencja istnieje i nie jest mała. Bankowość prywatna to także zindywidualizowany i kompleksowy system finansowej obsługi przez bank zamożnych klientów…

Kampania promocyjna

Realizowana strategia promocji przynosi oczekiwany efekt i pomaga zrealizować wybrane cele dopiero wtedy, gdy jest przygotowana w sposób profesjonalny i metodyczny. Klasyczna budowa profesjonalnej strategii promocyjnej przebiega w sześciu, przedstawionych poniżej, etapach. Identyfikacja Określenie odbiorców przekazu promocyjnego czyli identyfikacja potencjalnych nabywców klientów, produktów danej firmy. Etap ten nazywa się także etapem wyznaczania określonego rynku docelowego.…

Czynniki wpływające na progresję przedsiębiorstwa

Wprowadzając różne zmiany o większym czy mniejszym zakresie, firma podejmuje walkę o przetrwanie bądź utrzymanie czy też poprawienie swojej pozycji strategicznej na rynku . Większość z tych zmian ma charakter zewnętrzny. Ich źródłem są naciski  z zewnątrz inspirujące lub zmuszające do wprowadzania zmian w firmie. Są też zmiany wewnętrzne, będące rezultatem stabilnych rutynowych procesów, jak…

Przyczyny nadmiernego przepływu pracowników

Wydawać by się mogło, że dla każdego, nie tylko dla ludzi i organizacji planujących i odnoszących sukces zarówno w perspektywie doraźnej, jak i długoterminowej, jest oczywistym, że bardziej korzystne jest neutralizowanie przyczyn niekorzystnych sytuacji niż kompensowanie ich skutków poprzez działania przynoszące wielorakie straty. Niestety, istnieje sporo przykładów takiego działania zarówno w skali jednostkowej (sektor MSP),…

Psychologiczne i techniczne aspekty reklamy

Można przyjąć, że żyjemy w dobie reklamy, nawet rynek kultury i sztuki napędzany jest dzięki reklamie i sponsoringowi. Nawet partie polityczne nie stronią od nadawania spotów reklamowych, często niewiele odbiegających od przysłowiowych reklam proszków do prania. Natomiast nie ulega wątpliwości fakt godny zaakcentowania, że posiadanie i konsumpcja stały się jednym z głównych aspektów egzystencji człowieka w końcu dwudziestego…

Istota działań promocyjnych

Promocja jest podstawowym elementem klasycznej kompozycji marketingowej i należy do głównych narzędzi marketingu, przy pomocy których przedsiębiorstwo realizuje zamierzone cele na rynku. Wszelkie sposoby i instrumenty aktywizacji sprzedaży określić można mianem promocji. One właśnie tworzą strukturę, której zakres stosowania zależy od docelowego segmentu nabywców. Struktura aktywizacji sprzedaży Reklama  – każda płatna forma nieosobistej prezentacji i…

Strategie wyboru ogniw dystrybucji

W każdym przypadku kształtowanie kanałów dystrybucji rozpoczyna się od doboru ogniw. Podstawą selekcji jest ich rodzaj, reprezentowany szczebel dystrybucji, zakres funkcji, lokalizacja oraz umiejętności i wyszkolenie pracowników. Strategia dystrybucji bezpośredniej Opracowanie i uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy z wybranymi ogniwami pośrednimi, czyli dystrybutorami – jest zazwyczaj trwałe i usankcjonowane umową. Powinna ona precyzować stosunki pomiędzy stronami…

Wyznaczniki procesu inwestycyjnego

Inwestowanie jest podstawowym czynnikiem wzrostu i rozwoju gospodarczego, jest także głównym sposobem na powiększanie kapitału. Podstawowym, krótkoterminowym kryterium celu działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej jest maksymalizacja zysku (dochodów) jego właścicieli. Obok tego klasycznego już kryterium, coraz częściej wymienia się jako cel realizowany w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym – zwiększenie wartości rynkowej firmy. Inwestowanie…

Przedsiębiorstwo i jego system finansowy

System finansowy podmiotu gospodarczego to określony przepisami prawnymi zespół norm, zasad i form organizacyjnych, które określają proces gromadzenia i wykorzystywania na określone cele środków pieniężnych. System finansowy obejmuje także sposób rozliczeń: z odbiorcami i dostawcami, bankiem, budżetem państwa, a także podział wyniku finansowego. Majątek trwały i obrotowy Warunkiem wykonywania działalności gospodarczej jest dysponowanie przez podmiot…

Przedsiębiorczość jako składnik internacjonalizacji

Internacjonalizacja odnosi się do całości, przepływu surowców naturalnych, półfabrykatów, gotowych wyrobów i usług, pieniędzy, pomysłów i myśli ludzi między 2 czy 3 państwami (odbył się na urzędnikach państwowych – wymiana międzynarodowa, wprowadzenie polityki międzynarodowej). Czas na internacjonalizację? Rozmiary tego procesu można prześledzić na podstawie analizy handlu zagranicznego. Multinacjonalizacja zaś charakteryzuje się transferem i delokalizacją zasobów…