Świadczenia na rzecz pracowników a fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,…

Dokonywanie bezpośredniego zwrotu różnicy w podatku

Podatnik VAT czynny ma prawo do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów, jeżeli mają one związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. To podstawowe prawo podatników VAT związane jest ściśle z prawem do otrzymania zwrotu z urzędu skarbowego, powstałej w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zwrot jest prawem podatnika W wyniku rozliczenia – podatku…

Zwrot podatku VAT podmiotom spoza Wspólnoty

Zasady zwrotu podatku VAT dla podatników nieposiadających siedziby na terytorium Wspólnoty regulują przepisy XIII Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (86/560/EEC). Warunki ubiegania się o zwrot podatku VAT Przepisy XIII Dyrektywy stanowią konsekwencję zasad określonych w VI Dyrektywie, która przewiduje neutralność…

Usługi pośrednictwa finansowego

Na mocy załącznika nr 4 do ustawy o VAT ze zwolnienia korzystają – wymienione pod pozycją 3 – usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji J ex (65-67). Zwolnieniu nie podlegają jednak wszystkie usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU 65-67. Zwolnione czynności Wyłączone ze zwolnienia zostały następujące czynności: działalność lombardów, z…

Przywóz towarów na polski obszar celny

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W imporcie towarów, podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest…

Podstawa opodatkowania w imporcie towarów

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT, jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Wartością celną z kolei, jest wartość transakcyjna, a więc cena faktycznie zapłacona lub należna…

Opodatkowanie transportu osób

Transport osób w odróżnieniu od transportu towarów nie jest objęty szczególnymi uregulowaniami w zakresie miejsca świadczenia. Jest to rozwiązanie dość uciążliwe dla podatników, którzy zmuszeni są opodatkować usługę w każdym państwie przez które przebiega transport. Miejsce opodatkowania transportu osób nie zostało bowiem odrębnie uregulowane w ustawie. Oznacza to, że określając miejsce ich świadczenia należy stosować…

Koszty uzyskania przychodów a równowartość nieściągalnej wierzytelności

Aby wynikający z faktury przychód należny zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółka musi udowodnić lub uprawdopodobnić, że wierzytelność jest nieściągalna. Fakt nieściągalności wierzytelności można udokumentować postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wystąpić do sądu z powództwem przeciwko dłużnikowi i skierować zasądzoną wierzytelność do egzekucji. W praktyce Spółka z o.o. świadczy usługi budowlano-montażowe. Firma, dla której wykonaliśmy  roboty budowlane,…

Faktury korygujące wystawiane przez i dla małych podatników rozliczających się kasowo

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest generalnie obrót. Obrót ten podlega zmniejszeniu o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z…

Kiedy faktura VAT nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego

Prawo do odliczania podatku naliczonego uzależnione jest przede wszystkim od związku dokonanych zakupów z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Poza ustawowymi warunkami, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skutecznie odliczyć podatek naliczony oraz ograniczeniami czy wyłączeniami możliwości skorzystania z tego prawa, decydując się na odliczenie podatku naliczonego należy mieć także na względzie formalne…

Czynności zwolnione z podatku VAT

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolnieniu podlega dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy. Zwolnienie to nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego Obiektami budownictwa mieszkaniowego w…

Rezygnacja z kasowej metody rozliczeń u małego podatnika

Pojęcie małego podatnika zdefiniowane zostało w przepisie art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, póz. 535 ze zm.). Kto jest małym podatnikiem? Zgodnie z tym przepisem małymi podatnikami są podatnicy: u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w…

Towary i usługi opodatkowane stawką 7%

Na mocy § 39 rozporządzenia w sprawie VAT, w okresie do 31 grudnia 2005 r. stawkę 7% stosuje się do usług w zakresie: napraw obuwia i innych artykułów skórzanych (PKWiU 52.71.10-00), napraw   odzieży   i   wyrobów   włókienniczych    użytku   domowego   (PKWiU 52.74.11-00), napraw rowerów (PKWiU 52.74.12-00). Stawka 7% obowiązująca do 31 grudnia 2007 r. Na podstawie przepisów…

Prawa i obowiązki w podatku VAT

W świetle przepisów ustawy o VAT obowiązki podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą nie są związane z terminem rozpoczęcia bytu prawnego tego podmiotu (wpis do rejestru przedsiębiorców lub rejestru sądowego), ale wyłącznie z terminem wykonania pierwszej czynności podlegającej podatkowi VAT. Regulacje prawne Wynika to z zapisu art. 15 ustawy o VAT, w myśl którego, podatnikami podatku VAT…

Wywóz towarów do składu celnego położonego poza granicami Wspólnoty

Eksportem towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 nowej ustawy jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 {zawierającym definicję dostawy towarów), jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawce lub w jego imieniu, lub gdy wywóz dokonywany jest przez…

Usługi budowlane - kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Zgodnie z generalną zasadą, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przy czym jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wykonania usługi (co ma również zastosowanie do faktur za częściowe wykonanie usługi). Od…