Komunikacja bez słów - gesty, którymi powinieneś się posługiwać

Porozumiewanie się bez użycia słów to nieodzowny element wszelkiej komunikacji zarówno z indywidualnymi odbiorcami, jak i z szerszą publicznością. Istnieje kilka zasad, które rządzą komunikacją niewerbalną, a które powinno się wykorzystywać na przykład w kontaktach z mediami czy pracownikami. Sympatia przed gesty Odkąd dostrzeżono korzyści płynące ze znajomości zasad komunikowania się bez stów, opracowuje się…

Ustalanie wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług w przypadku transakcji dokonywanych między firmami powiązanymi

Działając na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minister finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez podatników (Dz.U. nr…

Podwójne opodatkowanie dla podmiotów powiązanych z podmiotami zagranicznymi?

Takie podwójne opodatkowanie mogłoby mieć miejsce w przypadku, jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym (czyli podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę bądź zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski) są przez administrację podatkową innego kraju włączone do dochodów podmiotu zagranicznego oraz odpowiednio opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami…

Zmiana kursu walut a księgi rachunkowe firmy - różnice kursowe na gruncie prawa bilansowego

Wszelkie opiewające na walutę obcą aktywa, pasywa, przychody oraz koszty w myśl ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) muszą być ujęte w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym w złotych. Tylko w złotych Stąd wynika konieczność, aby wartość pozycji wyrażonych w walucie obcej była…

Ubezpieczenie w trakcie trwania umowy leasingu

Umowy leasingu są w Polsce znane od kilku lat. Jednakże stosunkowo do niedawna leasing traktowany był w tych przepisach jako umowa o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Dopiero przepisy zawarte w kodeksie cywilnym wprowadziły pierwszą taką regulację prawną. Kolejno podstawowe unormowania pojawiły się w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych. Regulacje prawne W…

Rachunki bankowe przedsiębiorcy

Ogólnie wiadomo, że rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy posiadania firmowego konta bankowego. Musisz posiadać konto w banku Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) reguluje zasady podejmowania w Polsce działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tejże ustawy przedsiębiorca jest…

Dokumentowanie transakcji między firmami powiązanymi

Przedsiębiorstwa uczestniczące w transakcjach z podmiotami powiązanymi zobowiązane są do przygotowania szczegółowej dokumentacji takich transakcji i okazania tej dokumentacji organom podatkowym. Jeżeli jednak w takiej dokumentacji wskażą, że przyczynami różnic między dochodami z danej transakcji dokonywanymi z firmami powiązanymi a dochodami między firmami niezależnymi są warunki rynkowe, unikną szacowania dochodu z transakcji przez organy podatkowe. Nie zawsze…

Szacowanie dochodów firm powiązanych

Działając na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minister wydał rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez podatników (Dz.U. nr 128,…

Udzielanie pożyczek i kredytów podmiotom powiązanym

Działając na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minister finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez podatników (Dz.U. nr…

Obligacje skarbowe dwu-, trzy-, cztero- i pięcioletnie

Obligacje dwuletnie uważane są za atrakcyjną inwestycję przy spadającej inflacji. Wynika to z faktu, że te obligacje mają oprocentowanie stałe, co w sytuacji tendencji do obniżania stóp procentowych pozwala zagwarantować pewny zysk. Obligacje dwuletnie Inwestorzy wybierają je również z powodu na najkrótszy wśród detalicznych papierów horyzont czasowy. Ze stałym oprocentowaniem takich obligacji wiążą się zarówno…

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podczas urlopów wychowawczych i macierzyńskich

Pracodawcy, którzy udzielili osobom urlopu wychowawczego bądź też wypłacają im zasiłek macierzyński, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia składek za te osoby. Dla pracodawców oznacza to obowiązek obliczania składek oraz prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej za wspomniane osoby. Regulacje prawne Wszelkie zasady związane z tym tematem reguluje ustawa z…

Obligacje skarbowe - czym są i czy warto w nie inwestować?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe o tak zwanym charakterze dłużnym. Celem emisji obligacji skarbowych jest pozyskanie pieniędzy dla budżetu państwa. Emitent tych obligacji, czyli w tym przypadku skarb państwa, zaciąga pożyczkę u osoby, która kupuje obligacje. Popularne obligacje Osoba kupująca wie, na jakich zasadach i kiedy zostaną zwrócone jej pieniądze zainwestowane w obligacje i jak…

Ubezpieczenia społeczne podczas urlopów wychowawczych i macierzyńskich

Pracodawcy, którzy udzielili osobom urlopu wychowawczego bądź też wypłacają im zasiłek macierzyński, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia składek za te osoby. Regulacje prawne Dla pracodawców oznacza to obowiązek obliczania składek oraz prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej za wspomniane osoby. Tak jak w każdej kwestii związanej z ubezpieczeniem społecznym,…

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników niebędących rolnikami rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku

Księga przychodów i rozchodów pozwala na rozliczanie się z urzędem skarbowym. Wprowadzone dnia 26 sierpnia 2003 roku, a obowiązujące od 1 września tegoż roku rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodow i rozchodów określa, jak sam tytuł rozporządzenia mówi, sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać…

Obowiązek rozliczania się za pomocą kas rejestrujących w 2003 i 2004 roku

Większość z podatników, których ów obowiązek dotyczy doskonale powinno się już orientować. Jednak co niektórzy albo jeszcze nie spotkali się z ciążącymi na nich obowiązkami, a niektórzy być może powinni się właśnie teraz dowiedzieć, jeżeli mają chęć założenia działalności, która tego typu ewidencji będzie wymagała. Kogo dotyczy obowiązek? Dlatego przypominamy, że w latach 2003-2004 obowiązek…

Zmiany w podatku od środków transportowych

Środki transportowe są również objęte odpowiednim opodatkowaniem. Zasady tego opodatkowania są regulowane przez przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze. zm.).  Jednak w 2003 roku dokonano szeregu zmian w prawie drogowym związanym z środkami transportu. Zmiany w…