Po jakim czasie ulega przedawnieniu sprawa niezapłaconych składek?

Po jakim czasie ulega przedawnieniu sprawa, jeśli w roku 2000 nie zapłacono składek ZUS. Wiem, że teraz jest to 10 lat, ale jaki był okres w 2000 roku?

W 2000 roku należności składkowe przedawniały się po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem dłużnika obowiązywać 5-letni okres, w którym możliwa jest egzekucja należności składkowych. Niestety przepis ten zmienił się 1 stycznia 2003 r. i od tego czasu ZUS ma 10 lat na to, aby zażądać od płatnika zaległych składek. Według orzecznictwa NSA należy stosować te przepisy, które były obowiązujące w momencie wymagalności składek. Idąc tą wykładnią należałoby uznać, że ZUS słusznie rości sobie prawo do składkowych należności.

Należy pamiętać, że bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty. W przypadku śmierci dłużnika bieg przedawnienia zostaje zawieszony do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, jednak nie dłużej niż dwa lat od śmierci dłużnika.

Zwrotu nienależnie opłaconych składek do ZUS można dochodzić w ciągu 5 lat od ich wpłacenia. W przypadku podania o zwrot tych składek podlegają one zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2002 r. nr 241, poz. 2074 z późń. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*