Ranking kont firmowych

Podstawy leasingu

Korzystanie z leasingu stało się gospodarczą koniecznością w dobie rosnącej konkurencji. Rozwój leasingu jako formy finansowania potrzeb inwestycyjnych datuje się od lat pięćdziesiątych.

Rozwój leasingu

Korzystanie

z leasingu stało się gospodarczą koniecznością w dobie rosnącej konkurencji. Coraz wyższe nakłady inwestycyjne na środki produkcji wysokiej techniki i coraz krótsze okresy inwestycji powodują ze strony przedsiębiorców duże zapotrzebowanie na alternatywne dla kredytów bankowych formy finansowania.

Rozwój leasingu jako formy finansowania potrzeb inwestycyjnych datuje się od lat pięćdziesiątych. W tamtym czasie w USA nastąpił gwałtowny rozwój tej formy finansowania. Było to spowodowane rosnącymi potrzebami w zakresie produkcji dóbr konsumpcyjnych i samej konsumpcji, gdyż w USA ta forma finansowania zakupów osób prywatnych, szczególnie samochodów osobowych jest bardzo popularna.

W Europie rozwój leasingu bazując na standardach upowszechnionych w USA nastąpił w latach sześćdziesiątych. Polska jako kraj po drugiej stronie żelaznej kurtyny do roku 1989 sporadycznie korzystała z dobrodziejstw leasingu. Występowały jedynie sporadyczne transakcje w handlu zagranicznym. Po 1989 roku w skutek przestawienia gospodarki na tory rynkowe i wprowadzenie w życie zasady swobody działalności spowodowało nacisk głodnych kapitału przedsiębiorstw na bardziej „przyjazne” formy finansowania.

Początek lat dziewięćdziesiątych to przecież okres pułapki zadłużeniowej i lawinowo narastających niespłaconych kredytów bankowych. Leasing stał się alternatywą dla kredytu z uwagi na uproszczone procedury i lepsze zrozumienie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Nie bez znaczenia pozostają korzyści podatkowe.

Umowa leasingu

K. c. Tytuł XVII1

Art. 709.1. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Art. 709.2. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Art. 709.3. Jeżeli rzecz nie zostanie wydana korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione.

Art. 709.4. § 1. Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę.
§ 2. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku.
§ 3. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.

Leasing jako sposób finansowania

Leasing

jest szczególną formą finansowania polegającą na przekazaniu na określony czas gotowych dóbr inwestycyjnych. Leasingobiorca na podstawie umowy z leasingodawcą otrzymuje prawo korzystania, użytkowania przedmiotu lesingu za określone płatności w postaci czynszu leasingowego. Terminy płatności, harmonogram spłat, inne warunki są określone w umowie. Leasingobiorca nie staje się na mocy umowy właścicielem przedmiotu leasingu, a sam leasing w myśl tego jest sposobem na używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków, czyli użytkowanie. Transakcja leasingu, aby była uznana za taką musi spełniać przynajmniej poniższe zasady:

Przedmiot leasingu pozostaje zawsze własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca wnosi opłatę rozłożoną na umówione raty. Przedmiotem leasingu najczęściej jest środek trwały wykorzystywany w działalności gospodarczej leasingu.

Wypowiedzenie umowy i odebranie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę może nastąpić tylko w szczególnych warunkach, opisanych w umowie kiedy klient nie wywiązuje się z realizacji warunków umowy.

Czas trwania umowy jest ściśle oznaczony i w przybliżeniu odpowiada normatywnemu okresowi amortyzacji przedmiotu leasingu, ale zdarza się że jest krótszy.

Obowiązki leasingobiorcy są określone w umowie, ale również nabywa prawa wynikające z tej umowy.

Czynsz leasingowy określony w umowie jest wyrażony zawsze w pieniądzu.

Niektóre umowy leasingu mogą przewidywać opcję wykupu rzeczy, odnowienia lub przedłużenia umowy. Te opcje są jednak trudno akceptowalne przez Urzędy Skarbowe (o tym szerzej w dziale podatki).

Leasing daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa odpowiednio do potrzeb rynkowych przy zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych. Leasing też daje duże możliwości opracowywania Business Planu. Szczególną zaletą jest tutaj elastyczność leasingu dzięki swobodzie umów. Umożliwia również sterowanie płynnością firmy. Uzasadnione jest stosownie leasingu w przypadku ograniczonej dostępności do kapitału i dużych potrzeb inwestycyjnych. Leasing jest również doskonałym narzędziem zwiększania rentowności inwestycji przy pomocy wykorzystania możliwości tkwiących w prawie podatkowym i obecnie jest to jego zasadnicza zaleta.

Bogusław Półtorak

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.