Pracuję w Polsce i za granicą, jak to rozliczyć w PIT?

Pracuję na umowę-zlecenie w firmie zagranicznej, zarejestrowanej za granicą. W umowie mam określony czas od-do wykonania pracy, a wartość umowy określona jest w dolarach amerykańskich. Co powinienem mieć do rozliczenia się z Polskim US od zleceniodawcy? Jakie dokumenty mam przedłożyć w Polskim US? Jakie koszty ponoszę ja, jako zleceniobiorca? Co, jeśli zleceniodawca nie wystawia mi PIT, ani żadnego innego potwierdzenia opłacenia podatku u siebie?

Podatnik uzyskujący dochody w Polsce i za granicą zobowiązany jest do złożenia rozliczenia rocznego na deklaracji PIT-36 składanej wraz z załącznikiem PIT-ZG. Jest on zobowiązany dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, a tymi mogą być zagraniczne paski płacowe, zagraniczny odpowiednik polskiego PIT-11 lub zagraniczne zeznanie podatkowe.

Podatek dochodowy naliczany jest osobno z każdego źródła od dochodu, a tym jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Natomiast w przypadku umowy zlecenia kosztem uzyskania przychodu jest 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne (art. 22 ust. 9 pkt 4 updof). Jeżeli udokumentowane koszty realizacji zlecenia przekraczają wskazaną wartość procentową, zleceniobiorca ma prawo do ich odliczenia w pełnej kwocie.

W pytaniu nie wskazano przedmiotu umowy oraz miejsca jej wykonania. Przyjmując, że wykonuje ją Pan mieszkając w Polsce i tutaj ma Pan rezydencję podatkową wskazać należy, że podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozlicza zarówno dochody krajowe jak i zagraniczne. Należy pamiętać, iż w przypadku osiągania dochodu z USA zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), która przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Tym samym dochód zagraniczny bierze się pod uwagę obliczając stawkę podatku, którą następnie stosuje się do opodatkowania dochodu krajowego.

Ponadto przychody osiągnięte za granicą w walucie obcej oraz KUP należy przeliczyć na złote z zastosowaniem średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień powstania odpowiednio przychodu i kosztu.

Jeżeli nie ma dokumentu będącego odpowiednikiem PIT-11, polski podatnik zobowiązany jest samodzielnie obliczyć przychód i koszty i wykazać je w zeznaniu rocznym.

Anna Świech
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Podstawa prawna:

  • Art. 9 ust. 2, art. 11a ust. 1 i 2, art. art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 27 ust. 9, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*