Przedsiębiorcy negatywnie postrzegają współpracę z uczelniami wyższymi

Ponad 61% przedsiębiorców mazowieckich negatywnie ocenia możliwość nawiązania potencjalnej współpracy z uczelniami wyższymi* – wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Przeciwnego zdania jest zaledwie 13,2% badanych, którzy określają taką współpracę jako możliwą (łącznie oceny 4 i 5).

– Choć badanie objęło przedsiębiorców z województwa mazowieckiego możemy założyć, że podobne wyniki uzyskalibyśmy dla całego kraju. Przekonanie biznesu, że uczelnie wyższe nie są dobrym partnerem do współpracy, jest dosyć powszechne – mówi Marcin Zarzecki, koordynator badania.

Jak ocenia Pan/i możliwość nawiązania współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub z uczelnią wyższą z obszaru województwa mazowieckiego na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą możliwość, a 5 najwyższą?

Jako słabe punkty uczelni wyższych ograniczające lub uniemożliwiające współpracę z nimi przedsiębiorcy wymieniali: biurokrację, skomplikowane i czasochłonne procedury, słaby przepływ informacji oraz niedostosowanie uczelni do realiów rynkowych.

*Badanie „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie mazowieckich przedsiębiorców, n= 500. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branż i dziedzin gospodarki.

Akademckie Mazowsze 2030

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest od maja 2009 roku przez konsorcjum naukowe złożone
z sześciu szkół wyższych: Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

/Monika Wilga
„Akademickie Mazowsze 2030”

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*