Rachunkowość: Plan kont – 100 Kasa

100 Kasa

Konto 100 Kasa służy do ewidencji księgowej środków pieniężnych krajowych i zagranicznych (gotówki). W wersji rozwiniętej planu kont w miejsce konta 100 mogą wstąpić konta 101, 102 czy in. w podziale na waluty czy punkty kasowe/

Saldo Ma oznacza ilość gotówki w kasie.

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Wypłata z rachunku bankowego 100 130
2. Zapłata od odbiorcy, zapłata weksla własnego 100 200
3. Zapłata należności, zwrot zaliczek (np. pracowniczych) 100 230, 240
4. Wpłaty ze sprzedaży detalicznej (odbiorca nieokreślony) 100 700, 730, 740, 220
5. Nadwyżki kasowe 100 240
6. Wpłata na kapitał 100 250 albo 800
7. Wpłata za weksel 100 150
8. Spłata pożyczki z funduszu socjalnego 100 230
9.  Zasilenie rachunku bankowego 130 100
10.  Zapłata dostawcy, wpłata dostawcy zaliczki 200 100
11.  Wypłata zaliczki pracownikowi 230 100
12.  Wypłata właścicielowi 250 100
13. Niedobór kasowy 240 100
 14.  Wypłata pożyczki z funduszu socjalnego 230 800
15. Dodatnie różnice kursowe 100 750
 16. Ujemne różnice kursowe 750 100

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta, np:

101 – Kasa złotówkowa (krajowych środków pienieżnych)

102 – Kasa walutowa (zagranicznych środków pieniężnych)

Możliwe jest prowadzenie ewidencji analitycznej z podziałem na waluty, lub z podziałem na punkty kasowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*