Rachunkowość: Plan kont – 130 Rachunek bankowy

130 Rachunek bankowy

Konto 130 Rachunek bankowy służy do ewidencji księgowej środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w bankach oraz wykorzystywanych przez jednostkę kredytów bankowych. W wersji rozwiniętej planu kont w miejsce konta 130 mogą wstąpić konta 131, 132 czy in. w podziale poszczególne rachunki bankowe.

Saldo Ma oznacza ilość gotówki w banku.

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Zasilenie rachunku bankowego z kasy 130 100
2. Realizacja czeku obcego 130 150
3. Płatności od odbiorców, zaliczki od odbiorców 130 200
4. Odsetki bankowe z konta, z lokaty, otrzymane 130 750
5. Odszkodowania otrzymane 130 760
6. Błędy w wyciągach (nadwyżki) 130 240
7. Wpływy z innych rachunków bankowych albo z rachunków kredytowych, z kredytów 130 130
8. Wypłata giotówki do kasy 100 130
9.  Realizacja czeku własnego 200 130
10.  Zapłata zobowiązań dostawcom, zapłata zaliczki na poczet dostaw 200 130
11.  Wypłata wynagrodzeń, zaliczek pracownikom 230 130
12.  Wypłata właścicielowi 250 130
13. Spłata kredytu, pożyczki 240 – pożyczka kapita
130 – kredyt kapitał
750 – odsetki, prowizje
130
 14.  Błedy w wyciągach (niedobory) 240 130
15. Zapłata odszkodowania 760 130
 16.  Przelew podatku, do ZUS 220 130

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta, np:

131 – Rachunek podstawowy

132 – Rachunek pomocniczy

133 – Rachunek walutowy

134 – Kredyt

135 – Akredytywa

136 – Lokata

Możliwe jest prowadzenie ewidencji analitycznej z podziałem na waluty, lub z podziałem na punkty kasowe, czy też z podziałem na rachunki bankowe danego rodzaju..

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*