Rachunkowość: Plan kont – 240 Pozostałe rozrachunki

240 Pozostałe rozrachunki

Konto 240 Pozostałe rozrachunkisłuży do ewidencji księgowej rozrachunków niezakwalifikowanych do pozostalych kont lub o charakterze szczególnym, np. szczególnych potrąceń z wynagrodzeń, należności i zobowiązań skierowanych na drogę sądową, rozliczenie niedoborów i nadwyżek, odszkodowań itp.

Saldo Ma konta 240 wskazuje kwotę zobowiązania do zapłaty, a saldo Wn – kwotę należności.

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Ujęcie szkody albo stwierdzenie niedoboru 240 100, 130, zespół 0, 3, 6
2. Odpisanie zobowiązania jako przedawnionego 760 240
3. Odprowadzenie kwot potrąconych w drodze egzekucji 240 130
4. Stwierdzenie nadwyżki 100, 130, zespół 0, 3, 6 240
5. Rozliczenie niedoborów jako niezawinionych 760, zespół 5, 6
240 z ubecpieczycielem
775 straty losowe
240
6. Rozliczenie niedoborów jako zawinionych 230, 240 240
7. Rozliczenie nadwyżki jako kwot do zwrotu 240 240
8. Rozliczenie nadwyżki w braku ustalenia przyczyny jej powstania 240 760
9. Wpłata zadatku, wadium do obcej jednostki 100, 130 240
10. Przepadek zadatku, wadium wpłaconego do obcej jednostki 760 240
11. Zarachowanie rat leasingu finansowego – nadwyżka nad raty kapitałowe 640 czynsz inicjalny
750 rata miesięczna, odsetki za zwłokę
750 ujemne różnice kursowe
240
12. Zarachowanie zobowiązania z leasingu finansowego (raty kapitałowe) zespół 0 240
12. Zapłata raty leasingowej 240 130

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta może zawierać konta w podziale na rodzaje rozrachunków z ewidencją analityczą w podziale na podmioty zobowiązane/uprawnione.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*