W jaki sposób oblicza się ryczałt?

W jaki sposób oblicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów.

Ryczałt oblicza się w następujący sposób: przychód pomniejsza się o składki społeczne, w tym skladkę zdrowotną,a następnie mnoży się przez stawkę podatku.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20 % – od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17 % – od przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; stawka ta obejmuje m.in. przychody ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym,
  • 8,5 % – od przychodów z większości rodzajów działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • 5,5 % – od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej,
  • 3,0 % – od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %.

>Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podaje szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych stawek ryczałtu w odniesieniu do konkretnych rodzajów przychodów. Obliczony ryczałt można pomniejszać o przysługujące odliczenia, np. z tytułu zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki). Jeżeli Pan korzysta z tej formy opodatkowania jest Pan zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów. Na jej podstawie co miesiąc ustala Pan kwotę podatku podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego. Wpłat podatku dokonuje się w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego.

Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Powinien Pan pamiętać, że decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W kolejnych latach prowadzenia działalności można zastanowić się nad skorzystaniem z możliwości opłacania ryczałtu co kwartał. Rozwiązanie to ma zastosowanie jedynie do podatników, których otrzymane przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Na uwagę zasługuje jeszcze to, że przy rozliczaniu się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązują Pana pewne zaokrąglenia. Podstawę opodatkowania, tj. przychód, od której oblicza się ryczałt, zaokrągla się do pełnych złotych, a kwotę podatku – do pełnych dziesiątek groszy. Podstawę opodatkowania zaokrągla się w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Natomiast w odniesieniu do zryczałtowanego podatku obowiązuje następujący sposób zaokrągleń: kwoty wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a wynoszące 5 i więcej groszy – podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*