Z jaką datą pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie?

Z dniem 10 marca 2008 r. zostałam zatrudniona w firmie na czas nieokreślony. W dniu 25 marca 2008 r. prezes poinformował załogę o likwidacji firmy, która zostanie zgłoszona 1 kwietnia 2008. Ile czasu od zgłoszenia likwidacji firmy, pozostaje do chwili zamknięcia firmy? Z jaką datą pracodawca ma prawo wręczyć wypowiedzenie? Czy jest to w moim przypadku 2 tygodnie od dnia 01 kwietnia 2008 r.?

Nie da się precyzyjnie określić czasu, jaki będzie potrzebny do całkowitego zamknięcia firmy. Pracownicy będzie przysługiwał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Nie ma przepisu nakazującego pracodawcy w obliczu likwidacji wręczenie wypowiedzeń po z góry określonym terminie. Pracownikowi nie będzie przysługiwała odprawa, gdyż pracodawca rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem, a nie za porozumieniem stron.

Oczywiście pracodawca wcale nie musi zwolnić pracownika z uwagi na upadłość zakładu pracy. Zgodnie z art. 231 § 1. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Jeżeli jednak zakład pracy nie zostanie przejęty przez inny podmiot, to pracodawcę obowiązuje art. 361 kodeksu pracy, zgodnie z którym, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony następuje z powodu:

  • ogłoszenia upadłości pracodawcy,
  • likwidacji pracodawcy,
  • z innych przyczyn nie dotyczących pracownika,

pracodawca ma prawo skrócić 3 miesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca.

Jednakże w tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 361 k.p., ponieważ pracownica nie przepracowała co najmniej 6 miesięcy. W takim przypadku zostanie objęta art. 36 k.p. , zgodnie z którym okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.);
  • Ustawa – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*