Zasady wypełniania ZUS DRA, ZUS RMUA

Płatnik jest zobowiązany do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu zasiłków. Temu służy formularz ZUS DRA. Z kolei raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej składa się na druku ZUS RMUA. Dowiedz się, jak poprawnie je wypełnić. Nie trać czasu na korektę.

ZUS informuje

Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Na formularzu ZUS DRAnależy sporządzić:

 • deklarację rozliczeniową,
 • deklarację korygującą.

W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.

Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej zasiłki wypłacone przez płatnika bezpodstawnie. Płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie przekazuje do ZUS tylko deklarację rozliczeniową.

Uwaga!

Począwszy od dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2003 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, w przypadku gdy nic się nie zmienia w stosunku do  danych wykazanych w ostatnio złożonym komplecie dokumentów rozliczeniowych. Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy również miesięcy, w których następuje zmiana wysokości minimalnej podstawy składek.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z więcej niż jednego źródła przychodu (co powoduje, że minimalna podstawa wymiaru składek na to ubezpieczenie jest wielokrotnością kwoty 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku) także nie są zobowiązane do składania dokumentów rozliczeniowych za miesiące, w których następuje zmiana minimalnej podstawy wymiaru na to ubezpieczenie.

Ogólne zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych, terminy ich przekazywania oraz formy przekazywania zostały omówione we wstępie do poradnika.

I.  DANE ORGANIZACYJNE

W polu 01 – należy wpisać:

 • 1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • 2 – dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • 3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób,  dla których ma zastosowanie kod „4”),
 • 4 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

W polu 02 – należy wpisać identyfikator deklaracji (numer/miesiąc/rok), np. 01 01 2005.
Numer – oznacza numer raportu za dany miesiąc, przy czym:

 • 01 – oznacza raport miesięczny,
 • 02 – oznacza raport korygujący,
 • 03-39 – oznacza  każdy kolejny raport korygujący za ten miesiąc.

Numery od 40 do 49 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych  przez płatników, którzy w trakcie miesiąca uzyskali  lub utracili status zakładu

pracy chronionej lub aktywności zawodowej i zobowiązani są złożyć za dany miesiąc dwa komplety dokumentów rozliczeniowych. Numery od 51 do 69 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych za świadczeniobiorców  przez powiatowe urzędy pracy, wojskowe biura emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, banki i inne podmioty za świadczeniobiorców, którym wypłacają emerytury lub renty z zagranicy albo renty strukturalne.

Uwaga!

Instytucje te, rozliczając składki należne za własnych pracowników (zleceniobiorców itp.), składają dokumenty  oznaczone numerami od 01 do 39.

Numery od  51 do  89 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przez Zakład  Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga!

Rozliczając składki należne za własnych pracowników (zleceniobiorców itp.), Zakład składa dokumenty oznaczone numerami od 01 do 39. 

Numery od 70  do 79 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych  składanych za sędziów i prokuratorów oraz za żołnierzy i funkcjonariuszy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

Numery od 80 do 89 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych  przez syndyka masy upadłościowej, za okres od następnego dnia po ogłoszeniu upadłości .

Numery od 90 do 99 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych przez ZUS za osoby pobierające zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywające na urlopach wychowawczych, którym zasiłek za okres do 30 kwietnia wypłacał ZUS.

Uwaga!

W razie gdy płatnik składek wyczerpie numery przeznaczone do oznaczania  dokumentów rozliczeniowych korygujących (deklaracji i imiennych raportów miesięcznych) za dany miesiąc, a powstanie  konieczność sporządzenia i przekazania do ZUS następnych korekt,  powinien używać ostatniego numeru. Np. w przypadku płatnika składek, dla którego przeznaczone są numery od 01 do 39, po ich wyczerpaniu  płatnik powinien używać numeru „39”, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie daty wypełnienia dokumentów.

W przypadku  gdy płatnik składek opłacający składki wyłącznie za siebie składa za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową ze względu na  różne sześcioznakowe kody tytułu ubezpieczenia  lub zmianę sześcioznakowego kodu tytułu ubezpieczenia w trakcie miesiąca, oznacza je odpowiednio:

 • pierwszą  – numerem identyfikatora 01,
 • drugą – numerem  identyfikatora 40,
 • trzecią – numerem identyfikatora 51.

W razie konieczności złożenia deklaracji korygującej, należy ją oznaczyć odpowiednio
numerem z przedziału:

 • 02 – 39
 • 41 – 49
 • 52 – 69.

Uwaga!

W przypadku gdy płatnik składek opłaca składki za dany miesiąc na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, w składanych odrębnie deklaracjach rozliczeniowych w bloku I pole 01 jako termin przesyłania deklaracji wpisuje „4”.

Pól  03 i 04 – nie wypełnia się.

W polu 05 –  należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA.

W polu 01 – należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

W polu 02 – należy wpisać REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z ewentualnymi „0”).

Pola  03 – 05 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 03 – należy wpisać PESEL – numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
  – 1 – w przypadku dowodu osobistego,
  – 2 – w przypadku paszportu,
 • w polu 05 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego lub paszportu.

W polu 06 – należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w dokumencie zgłoszeniowym.

Pola  07- 09 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 – należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską),
 • w polu 08 – należy wpisać pierwsze imię płatnika składek,
 • w polu 09 – należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok), np. 11 09 1947.

III.  INNE INFORMACJE

W polu 01  – należy wpisać liczbę ubezpieczonych, za których rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne.

Uwaga!

Osobę, za którą płatnik składek sporządza dwa lub więcej imiennych raportów za dany miesiąc, należy uwzględnić jako jednego ubezpieczonego.

W polu 02 – należy wpisać liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w postaci ułamka dziesiętnego.
W polu 03 – należy wpisać odpowiedni kod, tj. 0, 1, 2 lub 3.

Płatnik składek spełniający warunki określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), chcący skorzystać z dofinansowania  składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ze środków PFRON i budżetu państwa, wpisuje począwszy od 1 stycznia 2004 r. odpowiedni kod wniosku o dofinansowanie składek, tj. 1, 2 lub 3.

Wymienione wyżej kody oznaczają:

 • 0 –  płatnika składek nieuprawnionego lub niewnioskującego o dofinansowanie składek na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 1 –  wniosek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 2  –  wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 3 –   wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 25 ust. 3a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uwaga!

W razie składania dokumentów rozliczeniowych za okres do grudnia 2003 r., w deklaracji rozliczeniowej przy wypełnianiu tego pola należy także używać wyżej wymienionych kodów, z wyjątkiem kodu 3, który może występować wyłącznie w deklaracjach rozliczeniowych składanych za okres od stycznia 2004 r.

W polu 04 – należy wpisać stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Od 1 stycznia 2003 r.  do 31 marca 2006 r. wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na poszczególne lata składkowe płatnicy składek ustalają samodzielnie, zgodnie z zasadami uregulowanymi w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Uwaga!

Rok składkowy obejmuje okres  od 1 kwietnia danego roku  do 31 marca następnego roku.  Pierwszy rok składkowy obejmował okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2004 r. Drugi rok obejmował okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. Kolejny (trzeci) rok składkowy rozpoczyna się 1 kwietnia 2005 r. i będzie trwał do 31 marca 2006 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ustalania wysokości składki zawarte są w poradniku Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 stycznia 2003 r. dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu.

Za okres od 1 kwietnia 2006 r. w stosunku do płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON i zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym przeciętnie co najmniej 10 ubezpieczonych, stopa procentowa składki będzie różnicowana w zależności od kategorii ryzyka dla danego płatnika. Będzie ona ustalana przez ZUS na podstawie danych przekazanych przez płatników składek  – za kolejne trzy lata kalendarzowe – na  formularzu ZUS IWA (załącznik 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków – Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm. w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu – Dz.U. nr 203, po. 1720).

Uwaga!

Pierwszą informację ZUS IWA za 2003 r. płatnik miał obowiązek przekazać do 31 stycznia 2004 r., natomiast za rok 2004 – do 31 stycznia 2005 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania informacji ZUS IWA zawarte są w poradniku Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres od  1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2002 r. była jednakowa dla wszystkich płatników składek i wynosiła 1,62 % podstawy wymiaru składek.

IV.  ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W polu 01 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, stanowiącą sumę wartości pól: 04+07+10+13+16.
W polu 02 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 05+08+11+14+17.
W polu 03 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 01+02.
W polu 04 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowaną przez ubezpieczonego.
W polu 05 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe, finansowaną przez ubezpieczonego.
W polu 06 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 04+05.
W polu 07 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowaną przez płatnika składek.
W polu 08 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe, finansowaną przez płatnika składek.
W polu 09 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 07+08.
W polu 10 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowaną przez budżet państwa.
W polu 11 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe, finansowaną przez budżet państwa.
W polu 12 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 10+11.
W polu 13 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowaną przez PFRON.
W polu 14 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe, finansowaną przez PFRON.
W polu 15 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 13+14.
W polu 16 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowaną przez Fundusz Kościelny.
W polu 17 – należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe, finansowaną przez Fundusz Kościelny.
W polu 18 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą sumę wartości pól: 16+17.
W polu 19 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe, stanowiącą sumę wartości pól: 22+27.
W polu 20 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, stanowiącą sumę wartości pól: 23+25+28+30.
W polu 21 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, stanowiącą sumę wartości pól: 19+20.
W polu 22 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe, finansowaną przez ubezpieczonego.
W polu 23 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, finansowaną przez ubezpieczonego.

W polu 24 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, stanowiącą sumę wartości pól: 22+23.
W polu 25 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, finansowaną przez płatnika składek.
W polu 26 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, stanowiącą wartość pola 25.
W polu 27 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe, finansowaną przez PFRON.
W polu 28 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, finansowaną przez PFRON.
W polu 29 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, stanowiącą sumę wartości pól: 27+28.
W polu 30 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, finansowaną przez Fundusz Kościelny.
W polu 31 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe, stanowiącą wartość pola 30.
W polu 32 – należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinien przekazać płatnik składek. Kwota ta stanowi sumę wartości pól: 06+09+24+26.

V.  ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W polu 01 – należy wpisać kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W polu 02 – należy wpisać kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
W polu 03 – należy wpisać kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
W polu 04 – należy wpisać kwotę wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.
W polu 05 – należy wpisać kwotę, stanowiącą sumę wartości pól: 01+02+03+04.

VI.  ROZLICZENIE CZĘŚCI IV i V

W polu 01 – należy wpisać kwotę do zwrotu przez ZUS. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól: V.05 – IV.32.
W polu 02 – należy wpisać kwotę do zapłaty przez płatnika. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól: IV.32 – V.05.

VII.  ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Uwaga!

Wykazane w imiennych raportach miesięcznych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, podlegające pokryciu ze środków budżetu państwa, nie podlegają sumowaniu i wykazywaniu w deklaracji rozliczeniowej.

W polu 01 – należy wpisać kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania przez płatnika.
W polu 02 – należy wpisać kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną przez Fundusz Kościelny.
W polu 03 – należy wpisać kwotę wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku korygowania deklaracji rozliczeniowej za okresy wcześniejsze niż kwiecień 2003.

Uwaga!

Za okres od 1 kwietnia 2003 r. płatnik składek nie ma prawa do wynagrodzenia za rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W polu 04 – należy wpisać kwotę, jaką płatnik składek zobowiązany jest zapłacić. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól: 01-03.

VIII.  ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

W polu 01 – należy wpisać kwotę należnych składek na Fundusz Pracy. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 20  kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U.  nr  99, poz. 1001 z późn.zm.).
W polu 02 – należy wpisać kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.  2002 nr 9, poz. 85 z późn. zm.).
W polu 03 – należy wpisać kwotę do zapłaty, stanowiącą sumę wartości pól: 01+02.

IX.  ŁĄCZNA SUMA KWOT DO ZAPŁATY

W polu 01 – należy wpisać łączną kwotę do zapłaty, stanowiącą sumę wartości pól: VI.02+VII.04+VIII.03.

X.  KONIECZNE DOPŁATY Z TYTUŁU KOREKTY NALEŻNOŚCI

Bloku X nie wypełnia się.

XI.  DEKLARACJA  DOCHODU

Blok ten wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie.

W polu 01 – należy wpisać, obowiązujący w danym okresie, sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia, podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń.
W polu 02 – należy wpisać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która powinna zostać ustalona na podstawie  art. 18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
W polu 03 – należy wpisać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
W polu 04 – należy wpisać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 81-82 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środów publicznych  (Dz.U  nr 210, poz. 2135).
 Pole 05 – należy wypełnić w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W polu tym należy wpisać:
1 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,
2 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

XII.  OŚWIADCZENIE  PŁATNIKA  SKŁADEK

W polu 01 – należy wpisać liczbę kartek raportu ZUS RCA, które płatnik składa jako załączniki do deklaracji rozliczeniowej.
Pola 02 – nie wypełnia się.
W polu 03 – należy wpisać liczbę kartek raportu ZUS RZA, które płatnik składa jako załączniki do deklaracji rozliczeniowej.
W polu 04 – należy wpisać liczbę kartek raportu ZUS RSA, które płatnik składa jako załączniki do deklaracji rozliczeniowej.
Pola 05 – nie wypełnia się.
W polu 06 – należy wpisać łączną liczbę kartek raportów: 01+03+04.
Pola 07 – nie wypełnia się.
W polu 08 – należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok), np. 15 02 2005.
W polu 09 – należy umieścić pieczątkę imienną oraz podpis głównego księgowego.
W polu 10 – należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada) i podpis płatnika lub osoby upoważnionej.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*