Zasady wypełniania ZUS ZWPA, ZUS ZBA, ZUS ZAA, ZUS RCA

Za pomocą formularza ZUS ZWPA możemy wyrejestrować płatnika składek. Z kolei ZUS ZBA służy informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek. O zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej należy powiadomić ZUS. W tym celu należy złożyć informację ZUS ZAA. Natomiast imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach składamy na druku ZUS RCA. Pamiętaj, dobrze wypełniony formularz to oszczędność czasu i nerwów. 
 

Zasady wypełnienia zgłoszenia wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZWPA

ZUS informuje

Formularz ZUS ZWPA należy wypełnić w celu:

 • wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej,
 • wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną,
  zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek.

Ogólne zasady sporządzania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek oraz terminy i forma ich przekazywania zostały omówione we wstępie do poradnika.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Blok ten powinien być zawsze jednoznacznie wypełniony, tj. powinno być wypełnione tylko jedno z pól. W przypadku wyrejestrowania płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (zgłoszonej na formularzu ZUS ZPA) – w polu 01 należy wpisać „X”.

W przypadku wyrejestrowania płatnika składek – osoby fizycznej (zgłoszonej na formularzu ZUS ZFA) – w polu 02 należy wpisać „X”.

W przypadku zgłoszenia korekty danych podanych we wcześniej złożonym wyrejestrowaniu płatnika ZUS ZWPA – w polu 03 należy wpisać „X”.

Pól  04 i 05 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Blok ten  należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA.

Uwaga!

Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek zostały opisane we wstępie do poradnika.

W polu 01 – należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

W polu 02 – należy wpisać REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).

Pola  03 – 05 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 03 – należy wpisać PESEL – numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
  – 1 – w przypadku dowodu osobistego,
  – 2 – w przypadku paszportu,
 • w polu 05 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego lub paszportu.

W polu 06 – należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w  zgłoszeniu płatnika składek.

Pola  07 – 09 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 – należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską),
 • w polu 08 – należy wpisać pierwsze imię płatnika składek,
 • w polu 09 – należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok), np. 11 09 1947.

III. DANE O WYREJESTROWANIU PŁATNIKA SKŁADEK

W polu 01 – należy wpisać – zgodnie z załącznikiem do niniejszego poradnika   – trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania.

W polu 02 – należy wpisać datę, z jaką następuje wyrejestrowanie płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok). np.: w przypadku gdy  płatnik zakończył wykonywanie działalności:

 • w dniu 31 stycznia 2005 r. – w polu 02 należy wpisać 01 02 2005,
 • w dniu 15 lutego 2005 r. – w polu 02 należy wpisać 16 02 2005.

IV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

W polu 01 – należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok), np. 17 01 2005.

W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych, podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.

W polu 03 – należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik  ją posiada).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*