Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R – jak je wypełnić?

Podatnicy podatku VAT (podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności), przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy, zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Zanim zaczniesz

Obowiązek rejestracji nie dotyczy podmiotów zwolnionych z podatku ze względu na osiągane obroty (nieprzekraczające równowartości 10.000 euro) oraz podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione z podatku. Podatnicy ci mogą jednak również złożyć zgłoszenie, deklarując korzystanie ze zwolnienia od podatku.

W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą, którzy nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, jako rolnicy ryczałtowi, zgłoszenie rejestracyjne dokonywane jest wyłącznie przez jedną z osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza powyższe zgłoszenie na druku VAT-5, rejestrując podatnika jako „podatnika VAT czynnego” (czyli tego, który zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT) lub jako „podatnika VAT zwolnionego” (czyli tego, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego).

Podatnicy, którzy byli zarejestrowani na podstawie art. 9 „starej” ustawy są nadal traktowani jako podatnicy VAT zarejestrowani i nie mają obowiązku składania nowych zgłoszeń rejestracyjnych.

Podatnicy VAT, którzy nie są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami, w szczególnych okolicznościach również będą zobowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Dotyczyć to będzie przypadków, w których te właśnie podmioty będą dokonywały wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczy w trakcie roku podatkowego równowartość 10.000 euro. Mimo że zwolnione z opodatkowania z tytułu wykonywania pozostałych czynności – podmioty te będą zobowiązane do rozliczania podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku gdy kwota tego nabycia nie przekroczy w trakcie roku wymienionej powyżej kwoty – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy przyjmuje się, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie wystąpiło.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy również czynnych podatników VAT, którzy nie dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dokonują jednak nabycia usług od podmiotów zagranicznych i na potrzeby tego nabycia podawać będą numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku na terytorium kraju, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R określony został jako załącznik nr załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 55, póz. 539)

Jak wypełniać zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

W części A. oraz B. nowego formularza podatnik zamieszcza informacje dotyczące celu zwożenia zgłoszenia oraz jego danych identyfikacyjnych, dlatego też pominiemy ich omówienie. Szczegółowo przedstawimy natomiast cześć C., w której podatnik wykazać musi dane dotyczące obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R składają zarówno podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu jak również podatnicy, którzy uaktualniają dane wykazane w poprzednio złożonym zgłoszeniu. W przypadku aktualizacji zgłoszenia podatnik wypełnia także część C.1. i C.2.

C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY

Pozycja 28. Ogólne informacje

D 1 – kwadrat ten zakreśla podmiot, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy czyli: nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności,

D 2 – zakreśla podatnik posiadający siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania poza terytorium kraju,

D 3 – zakreśla podatnik, który będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia określonego waYt. 113 ust. 1 lub 9, czyli podatnik, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, a w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży – kwoty 10.000 euro; podatnik ten nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale składając zgłoszenie rejestracyjne może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”,

D 4 – zakreśla podatnik,  który będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 -2, 4-13 i art. 82, który z tego powodu nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”,

D 5 – zakreśla podatnik, który będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy wykonujący dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze,

D 6 – zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował1) ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9, czyli podatnik, któremu przysługiwało zwolnienie ze względu na wysokość obrotów (niższych niż 10.000 euro), i który z tego zwolnienia zrezygnował,

D 7 – zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy,

D 8 – zakreśla podatnik, który traci prawo do ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów,

D 9 – zakreśla podatnik, który będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, czyli podatnik podatku od wartości dodanej z kraju Unii, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów; niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia (np. na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium kraju); podatnik ten może wybrać Polskę jako miejsce opodatkowania dokonywanej sprzedaży wysyłkowej, jeśli limit obrotów dokonywanych przez niego na rzecz polskich podmiotów w roku podatkowym nie przekracza równowartości 35.000 euro, a o wyborze musi pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 30 dni przed datą dostawy; jeśli obrót w wysokości 35.000 euro został przekroczony – rejestracja jest obligatoryjna,

D 10 – zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy, czyli podatnik, o którym mowa w pkt 9; podatnik ten ma prawo zrezygnować z opodatkowania na terenie Polski sprzedaży wysyłkowej po upływie 2 lat od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją, a o rezygnacji musi pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Pozycja 29 – w rubryce tej podatnik podaje datę, od której będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, lub od której traci prawo do zwolnienia, lub rezygnuje z tego prawa

Pozycja 30 – Obowiązek podatkowy u małych podatników
Małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 800.000 euro (u podatników wynagradzanych prowizyjnie jest to prowizja stanowiąca równowartość 30.000 euro).

D  1 – zakreśla  podmiot,   który wybiera  (wybrał)  metodę  kasową,  polegającą  na tym, że obowiązek podatkowy w podatku powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi,

D 2 – zakreśla podatnik, który traci (utracił) prawo do rozliczania się metodą kasową, czyli podatnik który utracił status „małego podatnika” z powodu   przekroczenia limitu obrotów (równowartość 800.000 euro albo 30.000 euro),

D 3 – zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) z metody kasowej; podatnik może zrezygnować z kasowej metody rozliczeń i powrócić do rozliczeń na zasadach ogólnych, po upływie dwunastu miesięcy, w których stosowana była ta metoda rozliczeń, a warunkiem rezygnacji jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie w terminie do ostatniego dnia kwartału, w którym stosowana była metoda kasowa.

Pozycja 31- rubrykę tą wypełnia tylko ten podatnik, który wybiera metodę kasową, traci prawo do jej stosowania lub rezygnuje z tego prawa; w rubryce należy wpisać kwartał i rok początku stosowania metody kasowej lub miesiąc i rok utraty (rezygnacji) podatnika z jej stosowania.

Pozycja 32. Deklaracje kwartalne

Możliwość wyboru rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne dotyczy:

 • małych podatników (tj. tych, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku
  podatkowym nie przekroczyła równowartości 800.000 euro, lub – w przypadku
  agentów, zleceniobiorców, lub innych podmiotów wynagradzanych prowizyjnie –
  30.000 euro), którzy wybrali kasową metodę rozliczeń,
 • małych  podatników,  którzy  nie wybrali  metody  kasowej,  ale  którzy wybrali
  kwartalne  rozliczanie się  z  podatku,  zawiadamiając o tym  zamiarze  urząd
  skarbowy, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który
  będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja rolników, którzy zrezygnowali ze statusu rolnika ryczałtowego i zawiadomili urząd skarbowy o zamiarze rozliczania się za okresy kwartalne podobnie jak mali podatnicy, o których mowa powyżej.

D 1 – zakreśla podatnik, który wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne,

D 2 – zakreśla podatnik, który traci (utracił-) prawo do składania deklaracji za okresy kwartalne; prawo to traci podatnik, który ze względu na przekroczenie kwoty obrotów stanowiącej równowartość 800.000 euro traci status „małego podatnika”,

D 3 – zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze składania deklaracji za okresy kwartalne; rezygnacja jest możliwa dopiero po upływie czterech kwartałów, w których podatnik rozliczał się kwartalnie, a warunkiem powrotu do rozliczania się za okresy miesięczne jest zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed upływem ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja

Pozycja 33 – rubrykę tę wypełnia tylko ten podatnik, który traci prawo lub rezygnuje
z prawa do stosowania metody kasowej wpisując kwartał i rok ostatnio złożonej deklaracjikwartalnej.

Pozycja 34. Szczególne procedury

D 1 – zakreśla podatnik, który zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy wybiera (wybrał) opodatkowanie usług taksówkowych w formie ryczałtu; podmioty świadczące usługi taksówek osobowych mogą wybrać – bez względu na wysokość obrotów -opodatkowanie ww. usług w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik zacznie stosować ryczałt,

D 2 – zakreśla podatnik, który zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówkowych; podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu,

D 3 – zakreśla podatnik, który będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ustawy, czyli podatnik wykonujący czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

D 4 – zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, zgodnie z art. 123 ustawy; podatnik może zrezygnować ze zwolnienia w przypadku gdy: wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego, w postaci sztabek lub płytek i jest dokonywana dla innego podatnika. Rezygnacja ze zwolnienia może dotyczyć również do usług świadczonych przez agentów (o których mowa powyżej). Zamiar rezygnacji ze zwolnienia musi być zgłoszony na piśmiedo naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Pozycja 35 – rubrykę wypełnia tylko ten podatnik, który wybiera lub rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu, wpisując miesiąc i rok wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu.

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Pozycja 36. Podatnik będzie składał deklaracje

D 1 – kwadrat zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-7,

D 2 – kwadrat zakreśla podatnik, który będzie skradał deklaracje VAT-7K, w przypadkach o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, czyli mały podatnik, który wybrał metodę kasową, mały podatnik, który nie wybrał metody kasowej, oraz rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego,

D 3 – kwadrat zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-8, w zakresie dokonywanych nabyć zgodnie z art. 99 ust. 8 ustawy, czyli podatnik, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, a także osoby prawne niebędące podatnikami, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczyła w trakcie roku podatkowego równowartości 10.000 euro; mają oni obowiązek rozliczyć podatek z tytułu tego nabycia; rozliczanie VAT na powyższych zasadach może być także dokonywane mimo nieprzekroczenia kwoty 10.000 euro, pod warunkiem zawiadomienia o takim zamiarze urzędu skarbowego,

G 4 – kwadrat zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-12, w przypadkach, o których mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, czyli podatnik świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowany w formie ryczałtu, składający skróconą deklarację podatkową

Pozycja 37- w rubryce tej podatnik wpisuje kwartał lub miesiąc oraz rok, za który złoży pierwszą deklarację.

Podstawa prawna: Ustawa z 11 marca 2004 roku o VAT (Dz.U. Nr.54 poz. 535)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*