Własna działalność – jak rozliczyć PIT za 2018 rok? Terminy, zmiany, zasady

Rozpoczynający się z początkiem roku okres rozliczeń z fiskusem to czas, który dotyczy także przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Również oni mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. W zależności od sposobu opodatkowania, jaki został przyjęty przez przedsiębiorcę, będzie musiał skorzystać on z innych formularzy.

Fot. YAY Foto/ simpson33

Zasady ogólne, czyli PIT-36

Wciąż najpowszechniejszym sposobem rozliczenia swoich dochodów przez indywidualnych przedsiębiorców pozostają zasady ogólne, tj. rozliczenia się według skali podatkowej przy dwóch stawkach podatków odpowiednio 18% i 32%. Drugi próg podatkowy wyznaczany jest nadal przez kwotę 85.528,00 zł, wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu uzyskane w roku 2018 r. powyżej tej kwoty opodatkowane są 32% podatkiem dochodowym. Opodatkowanie na zasadach ogólnych obowiązuje wtedy, gdy nie nastąpi wybór innej metody opodatkowania.

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną? Sprawdź

Przy wyborze ogólnych zasad rozliczenia zeznanie roczne składane jest na formularzu PIT-36. Razem z formularzem PIT-36 podatnik musi złożyć także załącznik PIT-B zawierający wykaz osiągniętych przychodów oraz ponoszonych przez siebie kosztów działalności gospodarczej. W zeznaniu PIT-36 ujawnia się także pozostałe dochody uzyskiwane przez przedsiębiorcę z innych tytułów, np. wynagrodzeń za pracę, z usług wykonywanych osobiście czy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. W zeznaniu wykazuje się również zasiłki z ZUS. Rozliczenie na podstawie zasad ogólnych pozwala podatnikom na skorzystanie z możliwości dokonywania odliczeń oraz stosowania ulg (ulga prorodzinna, wspólne rozliczenie z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Zobacza także! Własna działalność – jak rozliczyć PIT za 2019 rok? 

Zeznanie w takim przypadku złożone musi zostać do dnia 30 kwietnia, który przypada w 2019 r. we wtorek.

Podatek liniowy PIT-36L

Indywidualni przedsiębiorcy mają możliwość opodatkowania swojej działalności gospodarczej w sposób liniowy przy zastosowaniu jednej proporcjonalnej stawki podatku w wysokości 19%. Podobnie jak przy wyborze ogólnych zasad rozliczenia, razem z formularzem PIT-36 podatnik musi złożyć także załącznik PIT-B zawierający wykaz osiągniętych przychodów, oraz ponoszonych przez siebie kosztów działalności gospodarczej. W przeciwieństwie jednak do PIT-36, na zeznaniu PIT-36L podatnicy nie wykazują dochodów osiąganych w rozliczanym roku podatkowym z innych źródeł.

Korzystanie z liniowego opodatkowania pozbawia podatników także możliwości dokonywania wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź jako rodzica samotnie wychowującego dziecko. Podatnicy pozbawieni są również prawa do skorzystania z większości ulg (np. ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, odliczenia dokonywanych darowizn). Podatnicy rozliczający się przy pomocy metody liniowej mogą natomiast odliczać składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na IKZE, składkę zdrowotną, będą mogli korzystać z ulgi abolicyjnej oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Zeznanie roczne PIT-36L złożone musi zostać do dnia 30 kwietnia, który przypada w 2019 roku we wtorek.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28

Jedną z uproszczonych form rozliczeń podatkowych dostępnej przedsiębiorcom indywidualnym lub prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej i spółek osobowych jest możliwość korzystania z ryczałtu. Niestety forma ta nie jest dostępna dla wszystkich. Z ryczałtu nie mogą korzystać bowiem przedsiębiorcy którzy:

 1. prowadzą apteki,
 2. udzielają pożyczek pod zastaw (prowadzą lombardy),
 3. zajmują się kupnem i sprzedażą wartości dewizowych,
 4. prowadzą pozarolniczą działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku (czyli nie wykonują zawodu: lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 5. świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośrednictwa finansowego, detektywistyczne i ochroniarskie),
 6. handlują częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 7. wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Wybór ryczałtu nie pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem bądź też w charakterze osoby samotnie wychowujących dziecko. Wspólne rozliczenie jest niemożliwe nawet z dochodów opodatkowanych poza metodą ryczałtową (z jednym wyjątkiem dotyczącym przychodów z najmu lub dzierżawy, których uzyskiwanie pozwala na skorzystanie z preferencyjnego wspólnego/samotnego rozliczenia).

Osoby rozliczający się na PIT-28 zachowują możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Mogą skorzystać także z ulgi abolicyjnej. Mają możliwość rozliczenia straty (także wykazanej przed przejściem na tę formę rozliczenia), a także skorzystania odliczeń przy wpłatach na IKZE, oraz odliczeń związanych z ulgą rehabilitacyjną, ulga internetową, darowiznami dokonywanymi na rzecz organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa, kultu religijnego ( ze stosownymi ograniczeniami).

Jeżeli przedsiębiorca chcę zrezygnować z tej formy rozliczenia, musi pisemnie oświadczy o takiej rezygnacji do dnia 21 stycznia 2019 r., jego brak będzie skutkował prowadzeniem dalej działalności opodatkowanej w tej formie. Korzystanie z ryczałtu nie będzie dalej możliwe, jeżeli podatnik osiągnął w roku 2018 r. przychody przekraczające równowartości 250.000,00 euro.

Zeznanie roczne PIT-28 musi być złożone do dnia 31 stycznia, który w roku 2019 przypada w czwartek.

Przedsiębiorstwo w spadku – PIT-36S, PIT-36LS, PIT 28S

W przypadku rozliczeń PIT indywidualnych przedsiębiorców za rok 2018 mamy do czynienia z istotną nowością. W związku z wejściem w życie przepisów o zarządzenie sukcesyjnym po śmierci indywidualnego przedsiębiorcy bądź wspólnika spółki osobowej lub cywilnej osoby, które zostały ustanowione zarządcą sukcesyjnym, a w okresie 2 miesięcy od daty śmierci także osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego będą miały możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego za takie przedsiębiorstwo będące w spadku. Jest to uprawnienie, z którego mogą skorzystać w/w osoby w przypadku, gdy decydują się na kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa osoby zmarłej. Takie przedsiębiorstwo będzie działało dalej pod firmą zmarłego przedsiębiorcy z dopiskiem „w spadku”. W zeznaniu rocznym PIT-36S, PIT-36LS, PIT 28S, które są odpowiednikami zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28 podpisujący je zarządca sukcesyjny podaje NIP zmarłego przedsiębiorcy, jego adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także właściwy urząd skarbowy.

Karta podatkowa – PIT-16A

Drugą jeszcze prostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej indywidualnego przedsiębiorcy jest korzystanie z karty podatkowej. Wybrać tę formę opodatkowania mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w mniejszej skali w postaci szczegółowo wymienionych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 23) i jej załącznikach m.in. działalności:

 1. usługowej lub wytwórczo-usługowej – przy ograniczonym zatrudnieniu ( np. usługi ślusarskie i inne rzemieślnicze),
 2. usługowej w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 4. gastronomicznej,
 5. usług transportowych, wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 6. usług rozrywkowych,
 7. związanej z opieką nad dziećmi i osobami chorymi.

Warunkiem możliwości rozliczania przy pomocy karty podatkowej jest złożenie stosownego wniosku o opodatkowanie w tej formie. Pamiętać należy również o tym, iż nie mogą się rozliczaj w takiej formie przedsiębiorcy, którzy przy prowadzeniu działalności korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Korzystający z karty nie mogą prowadzić także innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż wymieniona w ustawie, a nadto ich małżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

 1.  prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
 2.  osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

– z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, , stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach karty podatkowej muszą złożyć druku PIT-16A,  będący deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Deklaracja PIT-16A musi być, podobnie jak w przypadku zeznania PIT-28 złożona do dnia 31 stycznia, który w roku 2019 przypada w czwartek.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Na co warto  zwrócić uwagę

Przed złożeniem zeznania rocznego dobrze jest zwrócić uwagę na kilka rzeczy aby zeznanie było prawidłowo wypełnione a podatnik skorzystał z przysługujących mu uprawnień.

Warto pamiętać o tym, by:

 • rozliczyć wszystkie dopuszczalne koszty podatkowe,
 • odliczyć składki na ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne
 • skorzystać z ulgi na działalność badawczo rozwojową,
 • sprawdzić wartości uzyskiwanych dochodów i wpłaconych zaliczek za poszczególne okresy roku (miesiące lub kwartały),
 • dokonać spisu z natur i wycenić jego składniki.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

opiekunnestbank

6 czerwca 2019 Odpowiedz

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane własnym biznesem w branży bankowej zachęcam do zapoznania się z informacjami w kwestii otwarcia placówki partnerskiej na zasadzie franczyzy: nestbank pl/franczyza Korzyści jakie płyną z takiej formy współpracy, to m.in.: prowadzenie działalności konkurencyjnej poza placówką, prowadzenie sprzedaży mobilnej oraz telemarketingu czy też profesjonalne szkolenia produktowe.

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Opiekun Klienta Nest Bank
nestbank pl

Avatar

paulazet

15 czerwca 2019 Odpowiedz

Od czego zależy zysk Partnera w takiej franczyzie? Na czym się zarabia?

Avatar

opiekunnestbank

8 sierpnia 2019 Odpowiedz

Szanowna Pani, Zysk Partnera zależy od wolumenu kredytów, które udzieli on w danym miesiącu rozliczeniowym. Każdy produkt ma swoją podstawową tabelę prowizyjną, natomiast mamy przewidziane dodatkowe bonusy związane ze sprzedażą. Dodatkowo unikatowa na rynku oferta została stworzona z myślą o rodzinie i małych, rodzinnych firmach, co wyróżnia bank na tle konkurencji i daje możliwości większej sprzedaży. Więcej informacji: nestbank pl/wspolpraca

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Opiekun Klienta Nest Bank
nestbank pl

Avatar

rudzik

1 września 2019 Odpowiedz

Czy można sfinansować otwarcie własnej placówki partnerskiej Nest Banku z kredytu?

Avatar

opiekunnestbank

14 września 2019

Szanowny Panie, Nest Bank nie ma w swojej ofercie kredytu na taki cel. Oczywiście może Pan wziąć kredyt firmowy i sfinansować z niego Placówkę Partnerską. Więcej informacji: nestbank pl/dla-ciebie-i-rodziny/kredyty

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Opiekun Klienta Nest Bank
nestbank pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*