Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Aneks do umowy – jak napisać? Dowiedz się, kiedy można aneksować umowę

Aneks do umowy

Aneks do umowy jest narzędziem w zarządzaniu relacjami prawno-kontraktowymi, które ma istotne znaczenie dla zachowania elastyczności i aktualności zawartych porozumień. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy istnieje potrzeba dostosowania zawartych umów do zmieniających się okoliczności czy nowych ustaleń. Wtedy, zamiast wprowadzać zmiany w umowie, zastosowanie znajduje aneks.

Aneks umowy – co powinien zawierać, jak go napisać i kiedy się go podpisuje? Sprawdzamy, co trzeba wiedzieć, tworząc aneks do dowolnej umowy.

Co to jest aneks do umowy?

Aneks do umowy jest dodatkowym dokumentem, który wprowadza zmiany lub jest uzupełnieniem do istniejącej umowy, umożliwiając dostosowanie jej warunków do nowych okoliczności lub potrzeb stron. Jest to instrument, który umożliwia modyfikację już istniejących porozumień, bez konieczności negocjowania całej umowy od nowa.

Aneks może dotyczyć różnych rodzajów umów. Wyróżnić można choćby aneks do umowy o pracę, aneks do umowy zlecenie czy aneks do umowy o dzieło. Tak naprawdę aneksowanie umowy praktycznie zawsze jest możliwe.

Najważniejsze, aby aneks zawierał jasno sformułowane zmiany, precyzyjnie określone terminy oraz zapisy dotyczące daty podpisania. Istotne jest również, aby aneks został sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez obie strony umowy.

Sporządzanie aneksu umowy – dla kogo?

Podpisanie aneksu umowy może być konieczne dla różnych stron, nie tylko dla przedsiębiorców czy podmiotów gospodarczych, ale także dla pracowników, freelancerów czy nawet osób prywatnych zawierających umowy o różnym charakterze. Kluczową kwestią jest potrzeba wprowadzenia zmian w istniejącej umowie, co może wynikać z różnorodnych czynników, jak choćby zmieniające się warunki rynkowe, nowe ustalenia czy też zmiany w sytuacji osobistej lub zawodowej stron umowy.

Aneks do umowy – co można zmienić?

Umowy najczęściej tworzy się zgodnie z zasadą swobody zawierania umów. Ważne jest jedynie to, by były zgodne z prawem. Pojawia się więc pytanie, jakie zmiany można wprowadzić aneksem?

Aneks dotyczy zmian w umowie, na jakie godzą się jej obie strony. Trzeba więc uzyskać porozumienie zmieniające ustalone i zaakceptowanie wcześniej warunki. Jeśli tylko każda ze stron wyraża na to zgodę, do umowy można wprowadzić dowolne zmiany dotyczące już istniejących postanowień, dodać całkowicie nowe postanowienia lub uchylić obowiązujące.

Czego nie można zmienić aneksem?

Mimo elastyczności, jaką daje aneksowanie umów, istnieją pewne ograniczenia co do zmian, które można wprowadzić w ten sposób. Przykładowo nie można robić zmian zapisów umowy o istotnym charakterze ani wprowadzać zmian naruszających przepisy prawa.

Teraz weźmy na tapet umowę o pracę na czas określony w kontekście tego, czego nie może zawierać przygotowany do niej aneks. Przede wszystkim dokument ten nie może wydłużyć czasu trwania umowy. W grę wchodzi natomiast przedłużenie umowy na okres próbny, ale tylko do maksymalnego czasu jej trwania, czyli 3 miesięcy. Aneksem nie można też skrócić okresu wypowiedzenia.

Kiedy aneks staje się ważny i zaczyna obowiązywać?

Zmiany postanowień umowy wprowadzone aneksem wchodzą w życie dopiero wtedy, gdy dokument ten zostanie podpisany przez obie jej strony. W praktyce dzieje się to z dniem podpisania aneksu umowy. Jest to kluczowy moment, który potwierdza akceptację wprowadzonych zmian i formalizuje nowe ustalenia.

Najważniejsze zasady aneksowania umów

Aneksowanie umów wymaga przestrzegania kilku istotnych zasad oraz uwzględnienia kluczowych elementów w treści dokumentu. Przede wszystkim, aneks powinien jasno określać zmiany, jakie mają zostać wprowadzone do istniejącej umowy. To oznacza precyzyjne sformułowanie nowych postanowień oraz wskazanie, które konkretne punkty umowy podlegają modyfikacji.

Kluczową rolę odgrywa także informacja o dacie, która wyznacza moment obowiązywania zmian. Warto również uwzględnić w aneksie dane identyfikujące strony umowy. Ponadto, istotnym elementem aneksu jest jego forma pisemna oraz wymóg podpisania przez wszystkie zaangażowane strony, co potwierdza ich akceptację zmian warunków umowy.

Wzór aneksu. Co powinno się w nim znaleźć?

Jak napisać aneks do umowy? Sporządzanie aneksu umowy wymaga znajomości przepisów. W praktyce jednak wygląd dokumentu zależy w dużej mierze od tego, jakich aneks dotyczy zmian.

Aby prawidłowo aneksować umowę, należy uwzględnić w piśmie takie elementy jak:

 • oznaczenie umowy, której dotyczy aneks (wskazanie numeru, miejsca i daty podpisania umowy),
 • określenie stron umowy i stron aneksu do umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy,
 • informacja o tym, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie,
 • data i miejsce zawarcia aneksu,
 • podpisy obu stron,
 • data obowiązywania zmian wprowadzonych w aneksie.

Darmowy wzór aneksu do umowy o pracę, zlecenie czy aneksu do umowy o dzieło znaleźć można w internecie.

Aneks do umowy o pracę – jakie zmiany można wprowadzić?

Poprzez podpisanie aneksu można zmienić następujące warunki umowy o pracę:

 • rodzaj umowy o pracę (np. na czas nieokreślony),
 • wysokość wynagrodzenia i warunków płacy,
 • stanowisko zatrudnienia,
 • zakres obowiązków.

Pamiętajmy jednak, że nowe warunki umowy wprowadzone przy pomocy aneksu muszą zostać zaakceptowanie przez obie ze stron. Ponadto porozumienie to nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji pracownika w zestawieniu z tym, co jest gwarantowane przez prawo pracy. Zatem np. nie jest możliwa zmiana wynagrodzenia minimalnego na niższe.

Aneks do umowy o pracę – zmiana etatu

W przypadku chęci zmiany wymiaru czasu pracy np. z pół etatu na cały etat nie ma konieczności podpisywania nowej umowy – można przygotować aneks do umowy o pracę. Nowe zmiany w umowie o pracę oczywiście muszą zostać zaakceptowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Kluczową informacją w dokumencie będzie to, na jaki wymiar zmieni się czas pracy pracownika.

Kiedy aneks jest nieważny i nowe zmiany umowy nie obowiązują?

Aneks do umowy może zostać uznany za nieważny w przypadku, gdy nie spełnia określonych wymogów prawnych lub nie zawiera najważniejszych elementów, które są niezbędne dla jego ważności. Jeśli dokument został sporządzony w sprzeczności z przepisami prawa, zawiera istotne błędy lub nie jest odpowiednio podpisany przez wszystkie zaangażowane strony, to stwierdza się nieważność aneksu.

Co się wtedy dzieje? W przypadku stwierdzenia nieważności aneksu, zmiany, które miał on wprowadzić, nie będą miały mocy prawnej. Oznacza to, że strony umowy będą zobowiązane do zachowania postanowień oryginalnej umowy.

Kolejny aneks do umowy – czy można podpisać więcej niż jeden?

Zmiany aneksem można wprowadzać dowolną liczbę razy – nie obowiązują tutaj żadne limity. Trzeba jedynie wiedzieć, co można umieścić w dokumencie, jaka jest jego specyfika i cele, a także jak go napisać w prawidłowy sposób. Aneks do aneksu powinien być starannie przemyślany i uzasadniony, aby uniknąć komplikacji w dokumentacji kontraktowej oraz utrzymać przejrzystość w stosunkach prawnych.

Powtarzające się aneksy mogą być sygnałem, że oryginalna umowa nie została odpowiednio dopracowana lub że strony nie są zadowolone z jej warunków. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad koniecznością renegocjacji pierwotnej umowy, co może być bardziej efektywne i skuteczne w długoterminowej perspektywie.

Wypowiedzenie umowy z aneksem – o czym trzeba pamiętać?

Częstym błędem popełnianym przez pracowników wypowiadających umowę o pracę z aneksem jest wskazywanie w wypowiedzeniu daty podpisania aneksu, a nie umowy. Tymczasem prawidłową jest ta druga i to właśnie ją trzeba wskazać w takim piśmie. Jedynym wyjątkiem jest zmiana umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania poprzez ustalenie dłuższego okresu jej obowiązywania.

Warto przeczytać: Formy opodatkowania dla przedsiębiorców. Ryczałt – co to jest i kto na nim skorzysta?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.