Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – jakie dotacje? Ile może otrzymać przedsiębiorca?

Zatrudniając osobę niepełnosprawną można nie tylko pomóc drugiemu człowiekowi, ale także obniżyć koszty zatrudnienia. Przedsiębiorca może ubiegać się o różne dotacje na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Fot. YAY Foto/ phovoir

Podstawowym źródłem, skąd przedsiębiorca może pozyskać dotację na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest Powiatowy Urząd Pracy. Jednak nie tylko tam można poszukiwać takiego dofinansowania, bowiem wiele organizacji, ale także samorządów indywidualnie wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Korzystając z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, można uzyskać:

1) zwrot kosztów

a) adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;

2) miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);

3) refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;

4) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;

5) zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;

6) refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;

7) refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;

8) refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może powodować konieczność poniesienia pewnych nakładów finansowych na przystosowanie obiektu, zakup urządzeń czy oprogramowania. W przypadku gdy przedsiębiorca zatrudni przez co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnoprawną bezrobotną lub poszukującą pracę może ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów finansowych.

Wartość dotacji nie może przekroczyć wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Ponadto można ubiegać się zwrot kosztów związanych z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W takim przypadku dotacja nie może przekroczyć 15 proc. kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy.

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych należy złożyć stosowane dokumenty w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta. Z reguły są to najczęściej centra pomocy rodzinie lub miejskie/powiatowe ośrodki pomocy rodzinie. Dokumenty należy złożyć do właściwej jednostki, zgodnie z miejscem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Państwowa Inspekcja Pracy – wydanej na wniosek starosty.

Miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Przedsiębiorcy zatrudniający pracownika niepełnosprawnego mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednak nie każdy może skorzystać z takiego wariantu, bowiem przedsiębiorca musi spełnić kilka kryteriów:

 • prowadzić zakład pracy chronionej lub/i
 • zatrudniać poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub zatrudniać o najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twoim zakładzie wynosi co najmniej 6 proc.
 • prowadzić działalność gospodarczą, która nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • prowadzić działalność gospodarczą i nie może ciążyć obowiązek zwrotu pomocy, wynikającej ze wcześniejszych naruszeń udzielania pomocy publicznej
 • prowadzić działalność gospodarczą i nie przekroczyć kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
 • Ostatnim kryterium jest nieprzekroczenie kwoty 100 zł zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON

Zarówno zakłady pracy chronionej, jak i zwykli pracodawcy otrzymują takie samo dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Są trzy sposoby ustalenia kwoty miesięcznego dofinansowania, a przedsiębiorca musi wybrać najniższą kwotę udzielonego wsparcia.

Pierwszym sposobem ustalania kwoty miesięcznego dofinansowania jest maksymalna kwota dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności. W tym przypadku można otrzymać:

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowo przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 600 zł w przypadku zatrudnia osób, wobec których orzeczona została:

 • choroba psychiczna
 • upośledzenie umysłowe
 • całościowe zaburzenia rozwojowe
 • epilepsja
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym

Drugim sposobem wyznaczania kwoty miesięcznego dofinansowania jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Ten sposób jest pochodną pierwszego sposobu, czyli ustalanej według stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że te stawki są maksymalną wartością, jaką przedsiębiorca może uzyskać. Jednak PFRON wypłaca środki proporcjonalnie do czasu pracy pracownika.

Trzecim sposobem ustalania kwoty miesięcznego dofinansowania jest typ pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony oraz wysokości kosztów płacy. Do kosztów płac wlicza się: wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki (emerytalne, wypadkowe i rentowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W takim przypadku, koszt miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75 proc. poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą
 • 90 proc. poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej

PFRON przekazuje na Twój rachunek bankowy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Dofinansowanie zatrudnienia kosztów zatrudnienia pracownika pomagającej osobie niepełnosprawnej

W niektórych przypadkach osoby niepełnosprawne będą wymagały pomocnika. W takim przypadku przedsiębiorca również może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na zatrudnienie pracownika pomagającej osobie niepełnosprawnej. Wysokość dofinansowania stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku wynosi 2250 zł) i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego

ZK = WM * LGPP/LGPPN

,gdzie:

ZK – zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia kosztów zatrudnienia pracownika pomagającej osobie niepełnosprawnej

LGPP – liczba godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu

LGPPN – miesięczna liczba godzin pracy pracownika niepełnosprawnego

Aby uzyskać taki zwrot należy złożyć stosowane dokumenty w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta. Z reguły są to najczęściej centra pomocy rodzinie lub miejskie/powiatowe ośrodki pomocy rodzinie. Dokumenty należy złożyć do właściwej jednostki, zgodnie z miejscem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

W przypadku dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zasady jej otrzymania są identyczne jak w przypadku zwrotu kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym należy m.in. utrzymać zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres minimum 36 miesięcy. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Sprawdź aktualne przeciętne wynagrodzenie.

Refundacja kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

Koszty poniesione na szkolenie osób niepełnosprawnych również podlegają refundacji. Mogą one wynieść do 70 proc. poniesionych kosztów szkolenia, przy czym nie mogą przekroczyć:

 • 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
 • 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Koszty związane ze szkoleniem pracownika, które podlegają refundacji:

 • Usługi świadczone przez osoby prowadzące szkolenie
 • Tłumacz języka migowego, tłumacz-przewodnik, lektor dla osób niepełnosprawnych
 • Podróż na szkolenie
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Usługi doradcze
 • Obsługa administracyjno-biurowa
 • Wynajem pomieszczeń
 • Materiały szkoleniowe

Aby otrzymać zwrot kosztów poniesionych na szkolenie, należy złożyć właściwy wniosek do starosty lub prezydenta miasta ze względu na miejsce siedziby firmy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
DAKAR 17 mar 2020 (09:55)

Starałem się o pracę w firmie ochroniarskiej jestem z znacznym stopniem firma już dwa miesiące mnie zwodzi
obiecują pracę lecz tylko obiecują!! a wiem że pozyskują dotację od Państwa,co w takim przypadku zrobić?