Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zatrudnij repatrianta, a dostaniesz zwrot kosztów

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie repatrianta. Program ma na celu aktywizować repatriantów, czyli osób polskiego pochodzenia, które powróciły do ojczyzny po wieloletniej emigracji spowodowanej działaniami wojennymi, politycznymi i środowiskowymi.

Zatrudnianie repatrianta; Fot. Maciej Jarzebinski /FORUM

W ramach ustawy o repatriacji przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet m.in. do 70 proc. refundacji na poniesione koszty zatrudnienia.

Jak ubiegać się o dotację na repatriantów?

Pracodawca może wnioskować o zwrot części poniesionych kosztów na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne – informuje Maria Wisławnych, która wspiera repatriantów w Polsce. Cała procedura związana z wnioskiem o  zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta rozpoczyna się w starostwach powiatowych (w przypadku miast na prawach powiatu – urzędach miast). Umowa zawierana jest pomiędzy starostą/ prezydentem miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszania repatrianta.

Miasto Wydział Adres Telefon WWW
Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy Niecała 2, 00-098 Warszawa 22 443 14 40 WWW
Wrocław Wydział Spraw Obywatelskich 50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
II piętro, pok. 244
71 777 71 81
71 777 88 61
WWW
Łódź Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
Oddział ds. Polityki Rynku Pracy
93-590 Łódź, al. Politechniki 32 pok. 325, 326 42 638 58 80 WWW
Przykładowe miasta

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopia dokumentu potwierdzającego nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące,
  2. kopia decyzji wojewody w sprawie posiadania przez zatrudnioną osobę obywatelstwa polskiego jako repatriant,
  3. oryginały dokumentów potwierdzające poniesione przez pracodawcę koszty w związku z aktywizacją zawodową repatrianta,
  4. nr rachunku bankowego, na który należy przekazać należną pomoc finansową,
  5. oryginał zaświadczenia o niezaleganiu przez pracodawcę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  6. oryginał opinii organów zatrudnienia o zawartych umowach z pracodawcą
  7. oryginał pozytywnej opinii doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów
  8. w przypadku zwrotu części kosztów przeszkolenia – opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia repatrianta
  9. inne dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do otrzymania przez pracodawcę zwrotu części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

– Zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego – informuje Maria Wisławnych. – Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta we wszystkich formach, nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia pierwszej z umów – dodaje. Pracodawca musi jednak zobowiązać do zatrudnienia repatrianta na okres co najmniej 24 miesięcy na podstawie umowy zawartej ze starostą/ prezydentem miasta ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta.

Ile można otrzymać zwrotu za zatrudnienie repatrianta?
utworzenie stanowiska pracy Do 70 proc.
przeszkolenie repatrianta Do 70 proc.
wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne Około 2100 miesięcznie przez 12 miesięcy, na podstawie listy płac i deklaracji ZUS

Kto może być repatriantem?

Zgodnie z Ustawą o repatriacji, repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Proces starania się o tytuł repatrianta nie należy do najprostszych. Może potrwać nawet do kilkunastu miesięcy. Cały proces zaczyna się w konsulacie RP, gdzie należy potwierdzić polskie pochodzenie. – Należy  złożyć wniosek w konsulacie RP o wydanie wizy w celu repatriacji w związku z zamiarem przesiedlenia się na stałe do Polski, po czym dostaje się decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji – mówi Maria Wisławnych, repatriantka. – Później trzeba ubiegać się o wizę repatriacyjną spełniając wymogi według ustawy. Po przekraczaniu granicy na podstawie takiej wizy dostajesz decyzję potwierdzającą posiadania obywatelstwa polskiego jako repatriant wydana przez Wojewodę. Dalej trzeba załatwić wszystkie sprawy formalne związane z dokumentami.

Gdzie szukać repatriantów?

Jedynym sposobem w odnalezieniu repatriantów jest kontakt z ośrodkami dla repatriantów. To właśnie tam przebywają osoby polskiego pochodzenia, które przechodzą przez proces przygotowujący ich do zamieszkania w Polsce.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.