Leasing kapitałowy PIT

Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  3. umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

 

Art. 23f ust. 1, art. 23f ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

Wersje historyczne:

przed 30.09.2001r.
Brak wersji historycznych. Przepis obowiązuje od 01.10.2001 r.

Inne definicje