Ubytki wyrobów akcyzowych

Ubytki wyrobów akcyzowych – są to wszelkie straty:

  1. wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,
  2. napojów alkoholowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, jednakże naczelnik urzędu celnego może ustalić pewną ilość ubytków i niedoborów, które nie podlegają akcyzie i niedoborów, które nie podlegają akcyzie.

Wersje historyczne:

Przed 5.12.2008r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej.

Inne definicje