Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Sprawdzamy jakie korzyści przysługują podatnikom

Ulgi podatkowe

Coraz więcej badań potwierdza, że wiedza Polaków na temat podatków nie jest mocną stroną. Ponadto, przedsiębiorcy często nie korzystają z przysługujących im przywilejów. Dlatego poniżej przedstawiamy ulgi podatkowe.

Jeszcze niedawno raport e-pity: „Co Polacy wiedzą o podatkach?” pokazał, że nie wszyscy mają świadomość, że mają styczność z podatkiem VAT. Respondenci w badaniu wskazali, że wiedzą o przysługujących im prawach podatkowych. W dzisiejszym artykule przedstawiamy ulgi podatkowe, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Należy pamiętać, że w zależności od wybranej formy opodatkowania, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich ulg.

Warto przeczytać: Jednoosobowa działalność gospodarcza: z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca?

Ulga na dziecko

Jest to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych, która jest odliczana od podatku dochodowego. Jednak ulga na dziecko przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych. Osoby korzystające z podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą jej odliczyć. Jest jeden wyjątek, gdy przedsiębiorca uzyskuje jeszcze inne przychody opodatkowane według skali podatkowej np. z tytułu umowy o pracę.

Powyższa ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko. Ponadto może dotyczyć pełnoletniej osoby, która m.in. nie ukończyła 25 roku życia i uczy się w szkole, i dodatkowo nie uzyskała dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Wysokość ulgi na dziecko zależy od liczby posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka wpływ ma fakt, czy przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim.

W przypadku jednego dziecka, kwota odliczenia za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł (przy spełnieniu określonych warunków). Jeżeli przedsiębiorca ma dwoje dzieci to ta sama kwota odliczenia przysługuje na każde z nich (łącznie 185,34 zł). Przy trójce lub więcej kwota na pierwsze i drugie dziecko pozostaje niezmienna. Na trzecie wynosi już 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne 225 zł.

Ulga na dziecko: rozliczenie w zeznaniu rocznym wypełniając załącznik PIT/O.

Ulga na rodzica samotnie wychowującego dziecko

Przewidziano również ulgę dla osoby, która wychowuje samotnie dziecko. W tym przypadku ulga polega na określeniu podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci w podwójnej wysokości. Do sumy dochodów nie są wliczane przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Podobnie jak przy uldze na dziecko, dotyczy zarówno małoletnich jak i pełnoletnich osób do ukończenia 25 roku życia, które podjęły dalszą naukę. Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Ulga rehabilitacyjna

Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które mają orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego ze stopni niepełnosprawności. Również decyzja o przyznaniu renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy umożliwia skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani w ramach skali podatkowej bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik może odliczyć ulgę, jeżeli osoba niepełnosprawna pozostaje na jego utrzymaniu m.in. współmałżonek, rodzice, rodzeństwo. W ramach ulgi można odliczyć m.in. wydatki na cele rehabilitacyjne. Należy pamiętać, że trzeba je udokumentować.

Ulga rehabilitacyjna: PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego należy dołączyć formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Ulga internetowa

Jak sama nazwa wskazuje wynika ona z wydatków, które przedsiębiorca ponosi z tytułu użytkowania internetu. Ulga przysługuje zarówno na skali podatkowej oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Warto pamiętać, że z tego przywileju można skorzystać jedynie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Kwota na ulgę nie może przekroczyć kwoty 760 zł w danym roku. Podobnie jak przy uldze rehabilitacyjnej, wydatki na internet również muszą zostać udokumentowane. Najlepiej aby była to faktura operatora usług internetowych.

Ulga internetowa: rozliczana w zeznaniu rocznym, przy wypełnieniu załącznika PIT/O.

Ulga związana z przekazaniem darowizn

W tym przypadku z ulgi mogą skorzystać osoby zarówno opodatkowane na skali, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Choć przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego mogą odliczyć jedynie ulgę związaną z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym.

Przedsiębiorca można uzyskać ulgę związaną z przekazaniem darowizny na:

 • cele kultu religijnego,
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
 • cele ze strefy zadań pożytku publicznego przekazanych organizacjom, które działają na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele
 • cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe,
 • cele związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Warto pamiętać, że ulgi z darowizn przysługują maksymalnie do wysokości 6% dochodu osiągniętego przez podatnika. Oprócz środków pieniężnych, darowizną mogą być towary nabyte przez przedsiębiorcę. Aby rozliczyć darowiznę można to zrobić w trakcie trwania roku podatkowego.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na B+R przysługuje osobom na skali podatkowej, podatku liniowym oraz podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). Ten przywilej jest przeznaczony dla osób, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Polega on na odliczeniu części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności. Są one określane jako koszty kwalifikowane.

Za koszty kwalifikowane można uznać m.in. wynagrodzenie pracowników realizujących działalność B+R; nabycie materiałów i surowców; odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej jedynie do działań B+R. Koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową muszą zostać wyodrębnione w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.

Ulga termomodernizacyjna

Jest ona skierowana do przedsiębiorców będących na skali podatkowej, podatku liniowym bądź ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ulga termomodernizacyjna dotyczy podatników, którzy są właścicielami albo współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Dzięki temu mogą odliczyć wydatki, które ponieśli m.in. na materiały budowlane. Ważne, aby były one bezpośrednio związane z termomodernizacją budynku, co pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Warunkiem do spełnienia warunków ulgi jest zakończenie termomodernizacji danego budynku w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki związane z tym celem. Łączna kwota odliczenia to 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna: rozliczana w zeznaniu rocznym, wypełniając załącznik PIT/O.

Ulga na innowacje (IP Box)

IP Box to jedna z nowych ulg podatkowych. Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W tym przypadku mają prawo opodatkować je według 5% stawki podatkowej. Dotyczy ona podatników na skali podatkowej, podatku liniowym oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Do praw własności intelektualnej zalicza się:

 • patenty,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Osoby, które wpłacają oszczędności na IKZE, mogą odliczyć swoje wpłaty od kwoty określonej w przepisanych o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wprowadzona ulga na IKZE ma zachęcać dodatkowo Polaków do oszczędzania tym sposobem. Mogą z niej korzystać podatnicy zarówno na skali, podatku liniowym oraz ryczałcie.

Należy pamiętać, że obowiązuje limit wpłat na IKZE. Jest to 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W 2024 roku limit wpłat wynosi 9 388,80 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność to 14 083,20 zł.

Ulga IKZE: wypełnienie załącznika PIT/O.

Przed nadchodzącym rozliczeniem rocznym, warto zapoznać się z dostępnymi ulgami podatkowymi.

Warto przeczytać: Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej. Ile kosztuje własna firma?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Kamil 6 cze 2024 (10:32)

Dla mnie jako dla niezależnego księgowego, publikacje 'Wiedza i Praktyka' są nieocenionym źródłem wiedzy o najlepszych praktykach branżowych i zmieniających się standardach rachunkowości