Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Regulamin pracy – co powinien zawierać zgodnie z kodeksem pracy?

Regulamin pracy

Regulamin pracy jest jednym ze źródeł prawa pracy i odgrywa kluczową rolę w organizacji działalności firm oraz w uregulowaniu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Obowiązek jego stworzenia jest fundamentalnym elementem stosunku pracy.

To na podstawie regulaminu pracy ustala się prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Dokument ten musi uwzględniać nie tylko standardowe postanowienia dotyczące czasu pracy, warunków zatrudnienia czy bezpieczeństwa pracy, ale również nowelizacje kodeksu pracy wprowadzone w ostatnich latach. Sprawdzamy, kiedy jest potrzebny i co powinien zawierać regulamin pracy.

Regulamin pracy i kiedy jest potrzebny?

Prawo pracy stanowi, że regulamin pracy jest kluczowym dokumentem, regulującym relacje między pracodawcą a pracownikami w miejscu pracy. Stanowi szczegółowy zbiór postanowień określających prawa i obowiązki obu stron związane z wykonywaną pracą.

Wspomniany regulamin to nie tylko wytyczne dotyczące czasu pracy, warunków zatrudnienia czy bezpieczeństwa pracy, ale także fundamentalne elementy stosunku pracy. Jest on obligatoryjny dla każdej organizacji, a obowiązek jego stworzenia leży po stronie pracodawcy i wynika z przepisów prawa pracy. Przepisy jednak nie ustalają wzoru regulaminu pracy.

Znajomość treści regulaminu pracy jest niezbędna dla pracowników, którzy muszą przestrzegać jego postanowień, a także dla pracodawcy, który z kolei zobowiązany jest do informowania pracowników o istotnych kwestiach związanych ze świadczeniem pracy. Dodatkowo regulamin pracy może być narzędziem do uregulowania różnych istotnych kwestii, jak choćby pracy zdalnej czy nowoczesnych form organizacji pracy, coraz częściej spotykanych w środowisku biznesowym.

Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony (do momentu zmiany lub likwidacji zakładu pracy).

Kto tworzy regulamin zakładu wg Kodeksu pracy?

Skoro funkcja regulaminu jest już znana, to teraz powiedzmy sobie, kto ustala regulamin. Po części kwestia regulaminu pracy leży po stronie pracodawcy, ale powinien on porozumieć się z zakładową organizacją związkową przy jego ustalaniu. Jednak gdy nie da się wypracować porozumienia z działającą w zakładzie pracy zakładową organizacją związkową lub takiej nie ma, to pracodawca tworzy regulamin sam.

Warto przeczytać: Umowa zlecenie a składki obowiązkowe. Co trzeba wiedzieć o umowie cywilnoprawnej?

Obowiązek stworzenia regulaminu pracy – czy i kiedy występuje?

Okazuje się, że utworzenie regulaminu pracy nie jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Konieczność jego ustalenia pojawia się w przypadku zaistnienia kilku czynników. Dlatego powiedzmy sobie teraz, kiedy powinno się wprowadzić regulamin pracy.

Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy zależy od liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jak to zatem wygląda w praktyce?

Przygotowanie regulaminu pracy dotyczy pracodawców:

 • zatrudniających od 20 do 50 pracowników na podstawie umowy o pracę, ale tylko wtedy, gdy o sporządzenie regulaminu pracy zawnioskuje zakładowa organizacja związkowa i w tym okresie nie obowiązuje w zakładzie pracy układ zbiorowy pracy,
 • zatrudniających nie mniej niż 50 pracowników na podstawie umów o pracę, jeśli w danym zakładzie pracy nie obowiązuje układ zbiorowy pracy.

Warto zaznaczyć, że do liczby pracowników wliczają się także ci, którzy aktualnie przebywają na zwolnieniu lekarskim lub są w delegacji służbowej.

Kiedy nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy?

Gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, regulamin pracy nie musi zostać stworzony. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji kwestia regulaminu pracy nadal pozostaje otwarta. Oznacza to, że choć nie ma prawnego obowiązku tworzenia regulaminu pracy, to nadal można go sporządzić.

Najczęściej dobrowolne ustalenie regulaminu pracy przyniesie korzyść firmie. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że po wprowadzeniu dokumentu należy obligatoryjnie go przestrzegać, a konsekwencje złamania dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawcy.

Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy – jak o nim poinformować?

Pracodawca nie tylko ustanawia tekst regulaminu, ale jest także zobowiązany zapoznać każdego pracownika z jego treścią przed rozpoczęciem pracy. Postanowienia regulaminu pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia przekazania go do wiadomości pracowników.

Podanie regulaminu pracy do wiadomości pracowników może odbyć się poprzez:

 • osobiste przekazanie tekstu regulaminu pracownikom,
 • rozesłanie tekstu regulaminu drogą mailową,
 • pozostawienie tekstu regulaminu w ogólnodostępnym miejscu, np. w dziale kadr,
 • wywieszenie tekstu regulaminu na tablicy ogłoszeń.

W każdym z tych przypadków pracownik musi zapoznać się z ustalonym regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać. Nie ma obowiązku podpisywania dokumentu, a jedynie potwierdzenia jego otrzymania. Wprowadzenie regulaminu pracy odbywa się w procesie konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych lub pracowników, w przypadku braku tych pierwszych.

Co powinno znaleźć się w treści regulaminu pracy? Wytyczne

Regulamin pracy powinien być kompleksowym dokumentem, który precyzyjnie określa zasady funkcjonowania w miejscu pracy. Wytyczne dotyczące jego treści obejmują szereg kluczowych elementów, które należy uwzględnić przy jego sporządzaniu.

Najważniejsze elementy regulaminu pracy to:

 1. Czas pracy – w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas na przerwy, grafik pracy oraz rozkłady czasu pracy.
 2. Wynagrodzenie – w tym stawki, terminy wypłat, okresy rozliczeniowe czasu pracy, a także ewentualne dodatki i premie.
 3. Urlopy – regulacje dotyczące urlopów płatnych i bezpłatnych, procedury ich zgłaszania i okresy wypowiedzenia.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy – zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim najważniejsze obowiązki pracowników i pracodawcy w tym zakresie.
 5. Dyscyplina pracy – kary za złamanie regulaminu i z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, sposoby rozwiązywania sporów oraz zasady postępowania przy zwolnieniach.
 6. Zabronione prace – wykaz stanowisk pracy zabronionych pracownikom młodocianym i kobietom, a także rodzaje prac i wykaz stanowisk przeznaczonych dla pracowników młodocianych.

Wzorowany na przepisach kodeksu pracy regulamin powinien także zawierać procedury wprowadzania w nim ewentualnych zmian. Można w nim ponadto uwzględnić inne informacje, np. regulamin pracy zdalnej. Przykładowy regulamin pracy można znaleźć w internecie.

Prawidłowy regulamin pracy – czego nie może zawierać?

Prawidłowy regulamin pracy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zapewniać klarowne zasady funkcjonowania w miejscu pracy. Istnieje szereg elementów, których nie powinien zawierać.

Przede wszystkim regulamin pracy nie może naruszać zasad prawa pracy ani przepisów kodeksu pracy, a także nie może wprowadzać dyskryminacyjnych postanowień dotyczących pracowników, włączając w to różnice traktowania ze względu na płeć, wiek, czy inne cechy osobiste. Ponadto regulamin pracy nie powinien zawierać treści, które nie są związane z organizacją pracy ani bezpieczeństwem pracowników takich jak zasady dotyczące życia prywatnego pracowników czy ich przekonań religijnych. Niedopuszczalne jest także zawieranie w regulaminie pracy postanowień, które ograniczają prawa pracowników wynikające z przepisów prawa pracy, jak na przykład ograniczenia dotyczące urlopów czy wynagrodzenia.

Prawidłowy regulamin pracy powinien być jasny, przejrzysty i uczciwy dla wszystkich pracowników, zapewniając im bezpieczne i godne warunki pracy.

Regulamin zakładu pracy a Kodeks pracy

Postanowienia regulaminu pracy, tak jak zostało wcześniej wspomniane, nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż te z Kodeksu pracy. Jeśli w regulaminie zakładu pracy jakaś kwestia nie została opisana, to wtedy stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Z założenia regulamin ma przede wszystkim precyzować te kwestie, które nie są w ogóle opisane w Kodeksie pracy lub są, ale tylko pobieżnie. Dobry regulamin pracy służy każdemu, zarówno pracodawcy, jak i pracownikom.

Jak wprowadzać zmiany?

Wszelkie zmiany w regulaminie muszą zostać wcześniej ustalone z zakładową organizacją związkową. Jeśli do uzgodnień nie dojdzie w wyznaczonym okresie lub w danym zakładzie nie ma związków zawodowych, to zmienić regulamin zakładu pracy może sam pracodawca.

Warto też wiedzieć, co w sytuacji, gdy regulaminu pracy nie ma w firmie. Bez obowiązującego regulaminu pracy pracownicy mogą być narażeni na niejasności dotyczące swoich praw i obowiązków, co może prowadzić do konfliktów i nieporozumień w miejscu pracy. Brak regulaminu może również utrudnić pracodawcy skuteczne zarządzanie personelem oraz egzekwowanie określonych standardów pracy.

W konsekwencji, nieprzestrzeganie przepisów regulaminu pracy może prowadzić do sytuacji, w której pracownicy nie są świadomi swoich praw i obowiązków, a także do niewłaściwej organizacji i nadzoru nad pracą. W skrajnych przypadkach brak regulaminu może skutkować nielegalnymi działaniami pracodawcy lub niewłaściwym wykorzystywaniem pracowników.

Co grozi za nieprzestrzeganie regulaminu pracy?

W przypadku gdy pracownik narusza regulamin pracy, pracodawca ma obowiązek egzekwować jego przestrzeganie oraz może podjąć odpowiednie kroki, włącznie z upomnieniem lub zastosowaniem innych środków dyscyplinarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i dotychczasowymi postanowieniami regulaminu.

Brak znajomości treści dokumentu nie jest argumentem w przypadku jego złamania. Pracownik ma wiedzieć o regulaminie i przestrzegać jego zapisów.

Jeśli z kolei pracodawca systematycznie nie przestrzega regulaminu pracy i narusza prawa pracownika, to w grę wchodzi nawet możliwość rozwiązania umów. W przypadku naruszenia przepisów regulaminu pracy pracownicy mają też prawo wnieść sprawę do sądu.

Warto przeczytać: Podatek liniowy – czym jest i dla kogo może być opłacalny?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.