Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z powodu koronawirusa?

Dofinansowanie wynagrodzenia to jedno z rozwiązań, które znalazło się w ustawie tzw. tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorca może uzyskać dopłatę do wynagrodzeń dla pracowników w kwocie nawet 90 proc. wynagrodzenia minimalnego.

dofinansowanie wynagrodzenia

Jak uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia pracownika?; Fot. Shutterstock/ hitelook

Epidemia korononawirusa w Polsce, spowodowała znaczący spadek przychodów wielu firm. W dużej mierze spowodowane jest to nie tylko znaczącym spadkiem popytu, ale również wymogiem zamknięcia wielu punktów usługowy, w celu ochrony ludzi przed kolejnymi zarażeniami. Dlatego też powstała tarczy antykryzysowa, czyli szereg ulg i zwolnień podatkowych, które mają niwelować negatywne skutki pandemii koronawirusa. Jednym z rozwiązań, jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. Jednak istnieje również druga dopłata do wynagrodzenia. Więcej o nim przeczytasz tutaj. 

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika

Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Jednak nie każdy będzie mógł z tego rozwiązania skorzystać. Warunkiem jest odnotowanie spadku obrotów. Jak wskazuje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw art. 15zzb ust. 3 „Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego”. Od wielkości tego spadku, będzie uzależniona wielkość otrzymanego wsparcia.

Ile wyniesie dofinansowanie wynagrodzenia pracownika?

Wielkość spadku obrotów

Wielkość dofinansowania wynagrodzenia pracownika

30-49,99 proc. 50 proc. wynagrodzenia minimalnego wraz z opłaceniem składek ZUS
50-79,99 proc. 70 proc. wynagrodzenia minimalnego wraz z opłaceniem składek ZUS
Od 80,99 proc. 90 proc. wynagrodzenia minimalnego wraz z opłaceniem składek ZUS
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z ustawą, państwo nie tylko pokrywa część wynagrodzenia pracownika, ale również składki na ZUS i jest ono wypłacane co miesiąc. Z tego rozwiązania można jednak korzystać tylko i wyłącznie do 3 miesięcy, jednocześnie przez ten sam okres po zakończeniu wsparcia przedsiębiorca musi utrzymać takie samą wielkość zatrudnienia. W przeciwnym razie będzie zobowiązany do zwrotu udzielonego wsparcia.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności starostwa powiatowego. W przypadku powiatów grodzkich będzie to urząd miasta. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

  1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych
  2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
  3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
  4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
  5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski dostępne są na stronach internetowych starostwa powiatowego. Należy je złożyć najpóźniej w przeciągu 14 dni od ogłoszenia naboru.

Niejasny przepis

Zgodnie z chwaloną ustawą tarczy antykryzysowej, dofinansowanie wynagrodzenia pracownika będzie mógł otrzymać przedsiębiorca „w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”. W związku, z czym nie jest do końca wiadomo czy przesłanką do otrzymania subwencji jest konieczność posiadania pracownika, który zachorował na COVID-19, czy też może wpływ epidemii SARS-CoV-2 na działalność firmy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Andrzej 2 kwi 2020 (21:36)

Ale gdzie mam wnioskować o tą dotacje