Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dopłaty do wynagrodzenia pracowników – jak uzyskać?

Dopłata do wynagrodzenia pracowników może okazać się istotną pomocą do przetrwania pandemii koronawirusa. Takie rozwiązanie zostało ujęte w tarczy antykryzysowej. Wyjaśniamy, jak uzyskać dopłaty do wynagrodzenia pracowników.

dopłaty do wynagrodzenia

Dopłaty do wynagrodzenia pracowników – jak uzyskać?; Fot. FORUM/ Anatol Chomicz

W ramach tarczy antykryzysowej pojawiły się dwie formy wsparcia przy wypłatach wynagrodzeń. Pierwszy z nich dotyczy przedsiębiorców, którzy odnieśli znaczące straty spowodowane stanem epidemii w Polsce. Jak skorzystać z tej formy pomocy, przeczytasz tutaj. Drugie rozwiązanie, oferuje dopłaty do wynagrodzeń, które mają uchronić miejsca pracy w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

O dofinansowaniu wynagrodzeń mowa jest w art. 15g ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na ich formę prawną. Jednak jest jeden zasadniczy warunek, który może decydować o przyznaniu dopłaty do wynagrodzenia. Jest nim wielkość spadku sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Świadczenie będzie można otrzymywać przez okres 3 miesięcy.

Spadek obrotu gospodarczego

Powyżej 15 proc. =suma obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r./suma łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
Powyżej 25 proc. = obroty z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r./obroty z miesiąca poprzedniego
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Jednak to nie koniec warunków, które należy spełnić, aby uzyskać dopłatę do wynagrodzenia pracownika. Ważne jest, aby osoba zatrudniona nie osiągnęła w poprzednim miesiącu wynagrodzenia wyższego niż było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74 zł). Ponadto przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Co więcej, pracownik, dla którego ma być przekazana dopłata musi być zatrudniony w oparciu o umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług wobec której stosuje się przepisy dotyczące zlecania,

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy

Wysokość udzielonego wsparcia jest uzależniona od tego, czy mamy do czynienia z przestojem czy też może z obniżką wymiaru czasu pracy. Pod pojęciem przestoju ekonomicznego należy rozumieć jako czas niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niezależnych, jednak musi on pozostawać pozostającego w gotowości do pracy. W takim przypadku pracodawca może obniżyć pensję nawet o 50 proc., jednak nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne. Innym rozwiązaniem, które stosują przedsiębiorcy jest także obniżka wymiaru czasu. Zgodnie z ustawą może się on zmienić o 20 proc., jednak nie może być mniej niż 0,5 etatu. Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie, nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ważne jest, że aby mógł wystąpić przestój ekonomiczny lub obniżka wymiaru pracy, musi nastąpić porozumienie z organizacjami związkowymi. W przypadku ich braku porozumienie może być wypracowane wspólnie z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Dopłaty do wynagrodzenia

Przestój ekonomiczny Dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
Obniżka wymiaru czasu pracy Min. do wysokości minimalnego wynagrodzenia
do 40 proc.  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Jak uzyskać dopłatę do wynagrodzenia?

Aby uzyskać dopłatę do wynagrodzenia, należy sprawdzić nabory do programu wsparcia w wojewódzkich urzędach pracy. Tam też można znaleźć wnioski, które należy wypełnić. Można to uczynić także przez e-PUAP.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.