Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

5 tys. zł dotacji dla sklepiku szkolnego. Urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków

Z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy covidowej zakładającej pomoc dla właścicieli sklepików szkolnych urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dotację. W ramach kolejnej tarczy antykryzysowej o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą detaliczną na rzecz uczniów. Pomoc uzależniona jest od kodu PKD oraz spadku przychodów. Wnioski o wsparcie właściciele sklepików mogą składać do 30 września.

Shutterstock / Marcin Smoliński

W drugiej połowie czerwca parlament przyjął znowelizowane prawo, które zakłada specjalną pomoc dla jednoosobowych firm zajmujących się prowadzeniem sklepików na terenie szkół i uczelni. Przyjmowaniem, weryfikacją wniosków i przyznawaniem wsparcia zajmują się powiatowe urzędy pracy. Przyznawana pomoc jest bezzwrotna pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Kto, kiedy i na jakich zasadach może się ubiegać o 5 tys. zł dotacji?

Właściciel sklepiku, czyli dla kogo 5 tys. zł dotacji

Program pomocowy skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. O dotację udzielaną na podstawie art. 15 zze4a ustawy mogą starać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy:

– którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

– których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 r. lub wrzesień
2020 r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku.

Uwaga: przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu).

Oprócz powyższych warunków o wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.. Dodatkowo, działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Ważna informacją jest to, że przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem
PKD. Zgodnie z art. 15 zze 4a ustawy oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 września 2020 r.) nie będą uwzględniane. O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Jaka kwota wsparcia i kiedy firma musi zwrócić pieniądze?

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 15zze4a ustawy z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji. Spełnienie przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez PUP, który poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji. W przypadku konieczności zwrotu dotacji w związku z niespełnieniem przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, PUP przygotuje i prześle do przedsiębiorcy harmonogram spłat dotacji wraz z numerem rachunku bankowego, na który przedsiębiorca
zobowiązany będzie zwrócić dotację.

Okres zwrotu dotacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie zwrotu dotacji będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji liczonym od dnia udzielenia dotacji. Zwrot dotacji może być dokonany przed terminem określonym w harmonogramie spłat dotacji, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z PUP. W przypadku niezwrócenia przez przedsiębiorcę dotacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności spłaty dotacji.

Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, który wykorzystał przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie poddał się kontroli, złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji, jest obowiązany do zwrotu w całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia dotacji na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację. Przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania zwrotu dotacji wynikającego z przyczyn wskazanych powyżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonym od dnia doręczenia wezwania starosty.

Starosta, z urzędu albo na wniosek mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, może:
• umorzyć w całości albo w części należność z tytułu zwrotu dotacji;
• odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji;
• rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji.

Wniosek o dotację z PUP tylko przez internet

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki i chcący skorzystać z pomocy zobowiązany jest do złożenia wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. Należy upewnić się czy w danym mieście nie funkcjonuje więcej niż jeden urząd pracy i wybrać prawidłowy urząd ze względu na siedzibę firmy. Nazwa urzędu może zaczynać się od innego słowa niż „Powiatowy” np. „Miejski”, „Grodzki”. Właściciele firm muszą pamiętać, że wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Ostateczny termin składania wniosków mija 30 września 2021 r.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.