800 tys. zł dofinansowania dla firmy na działalność gospodarczą poza Polską. Przedsiębiorcy mają czas do grudnia

Do 22 grudnia mają czas przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na wprowadzenie swoich produktów i usług na rynek globalny. Wystartowała kolejna edycja programu „Internacjonalizacja MŚP”, w ramach której firmy mogą pozyskać nawet 800 tys. zł zastrzyku finansowego na zagraniczną ekspansję.

Foto: FORUM/ Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press

Inicjatywa realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Polska Wschodnia. O środki mogą się ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które dysponują produktem lub usługą o potencjale międzynarodowym.  Realizacja projektu, na który przedsiębiorca pozyska środki musi zostać zamknięta w ciągu 2 lat. W ramach poprzednich edycji do programu zgłosiło się ponad 1 tys. zainteresowanych firm.

Wystartowała kolejna edycja konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Dzięki programowi właściciele firm mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 października do 22 grudnia br. O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia. W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Uzyskane wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być także przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW
zalicza się:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie);
2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
3) koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
5) koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Jak wziąć udział w programie

Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w programie muszą dysponować co najmniej jednym wyrobem lub usługą o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dofinansowane projekty powinny wspierać przedsiębiorcę: w określeniu jego potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz w aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

Pozyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być także przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Nawet 800 tys. zł dotacji dla firmy

Firma może maksymalnie pozyskać 800 tys. zł dotacji, gdy wybierze co najmniej jeden rynek docelowy internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Drugą możliwością jest pozyskanie do 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Pula środków do rozdania przygotowana przez PARP wynosi 50 mln zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że przedsiębiorca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Środki przyznawane przedsiębiorcom pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia uruchomienia naboru) w terminie: od 18 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy

Finansowanie: Program Polska Wschodnia

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co: środki można przeznaczyć na globalną ekspansję z produktem lub usługą

Maksymalna kwota wsparcia: 800 tys. zł

Start naboru: 18 październik 2021 roku

Koniec naboru: 22 grudzień 2021 roku

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*