Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje i programy wsparcia dla firm w październiku. Miliony złotych do rozdania

W październiku firmy będą mogły skorzystać z bogatej oferty programów wsparcia obejmujących zarówno dotacje, jak i pomoc doradczą. Na liście dostępnych inicjatyw są programy skierowane zarówno do firm już działających na rynku, ale także propozycje dla start-upów czy osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Portal MamBiznes.pl prześwietlił o jakie wsparcie mogą się ubiegać właściciele firm w październiku.

Świadczenie postojowe

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Myślisz o uruchomieniu własnego start-upu, a może dopiero chcesz skonfrontować swoją ideę z opinią mentorów i praktyków? Prowadzisz już działalność i szukasz dofinansowania na usługi szkoleniowe, które podniosą kompetencje zespołu? A może rozwijasz ciekawy projekt wzorniczy i potrzebujesz wsparcia na ten cel? Oto lista dostępnych programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w październiku.

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel: wsparcie rozwoju potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, celem rozszerzenia ich oferty o co najmniej nową usługę lub produkt usługowy na rzecz ich członków.

Planowana data naboru: 30.10.2020 r. – 05.01.2021 r.

Design dla przedsiębiorców – konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

Czytasz właśnie artykuł na portalu MamBiznes.pl. Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj więcej informacji o biznesie i historii sukcesu. 

Cel: Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

Pula środków: Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 70 mln zł.

Planowane terminy:

· ogłoszenie konkursu 26 października 2020 r.

· rozpoczęcie naboru wniosków 24 listopada 2020 r.

· zakończenie naboru wniosków 28 lipca 2021 r.

Konkurs zostanie podzielony na rundy.

>> Przeczytaj także niezwykłe historie ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie

Program Akceleracyjny: IMPACT_Poland (2.0)

Cel: przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz zasobów odbiorców technologii (dużych i średnich przedsiębiorstw).

Dla kogo: Program akceleracji kierowany jest do startupów (tj. mikro i małych przedsiębiorców), które opracowują nowatorskie produkty, usługi lub technologie w szczególności w branżach inteligentnych miast (Smart City), sztucznej inteligencji (AI), przemysłowego internetu rzeczy oraz rzeczywistości rozszerzonej (IIoT, AR).

Kwota do pozyskania: pojedynczy projekt może otrzymać: 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług.

Wymagany wkład własny: maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie trzeba mieć wkładu własnego.

Najważniejsze elementy programu:

 • do 6 miesięcy programu akceleracyjnego;
 • szansa na realizację wdrożenia/pilotażu we współpracy z dużą firmą;
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie grantu do 200 000 zł;
 • około 400 godzin doradztwa o wartości do 50 000 zł;
 • elastyczny program akceleracji trwający od 3 do 6 miesięcy;
 • indywidualne doradztwo technologiczne – wsparcie ekspertów technologicznych dużych i średnich przedsiębiorstw;
 • doradztwo mentorów (m.in. w zakresie kreowania wizerunku, ochrony danych, własności intelektualnej, itp.);
 • post-akceleracja – pomoc w pozyskaniu inwestorów, dodatkowych źródeł finansowania nowych rozwiązań, i ich wdrożeniu na rynku.

Termin naboru wniosków: zakończenie naboru 22.10.2020 r.

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Cel: sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję.

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym;
 • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową.

Kwota do pozyskania: maksymalnie 3 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

Wymagany wkład własny: wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Na co można przeznaczyć pieniądze: Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Termin naboru wniosków: zakończenie naboru 30.04.2021 r. (konkurs podzielony na rundy).

Program Akceleracyjny: IDEA Global

Cel: łączenie potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Dla kogo: Program „ Akcelerator IDEA Global” skierowany jest do podmiotów, które:

 • spełniają definicję Aplikującego – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot, który złoży Aplikację. Aplikujący, aby móc zostać zakwalifikowanym do Programu, jako Beneficjent końcowy, będzie zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków szczegółowo określonych w Umowie o powierzenie grantu, co najmniej na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu;
 • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są mikro lub małym przedsiębiorstwem i prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia;
 • nie są w żaden sposób powiązane kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem lub OT biorącym udział w Projekcie;
 • posiadają prawo do dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem zgłoszonym do Programu;
 • posiadają innowacyjny pomysł w głównych ścieżkach branżowych: Fintech, Industrial Internet of Things (IIoT), Biotechnologia farmaceutyczna (kryterium nieobligatoryjne);
 • zakres obszarów specjalizacji może ulec powiększeniu w przypadku pozyskania dodatkowych branżowych Odbiorców Technologii.

Kwota do pozyskania: pojedynczy projekt może otrzymać: 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

Wymagany wkład własny: maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie trzeba mieć wkładu własnego.

Najważniejsze informacje o akceleracji:

 • Akceleracja trwająca do 6 miesięcy;
 • Finansowanie rozwoju projektu w wysokości do 200 tys. zł w oparciu o przygotowaną wspólnie mapę kamieni milowych;
 • Specjalistyczne usługi o wartości do 50 tys. zł, dopasowywane w zależności od zapotrzebowania startupu;
 • Zapewnienie dostępu do ekspertów z branży: Biotechnologia, Fintech i IoT/IT oraz indywidualne konsultacje dla startupów;
 • Ścisła współpraca z Odbiorcami Technologii, którzy biorą udział w programie.

Termin naboru wniosków: zakończenie przyjmowania wniosków 31.10.2020 r.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Cel: Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.

Dla kogo: Każdy pomysłodawca (zespół pomysłodawców), który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Kwota do pozyskania: platforma nie przekazuje środków finansowych startupom. Te możesz otrzymać po przejściu procesu inkubacji w działaniu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”, o którym piszemy punkt niżej.

Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Termin naboru wniosków: zakończenie naboru styczeń 2021 r. (konkurs podzielony na rundy).

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel: rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Dla kogo: Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW;
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji;
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa;
 • nie dokonali podziału zysków;
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Kwota do pozyskania: 1 000 000 zł.

Wymagany wkład własny: wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Na co można przeznaczyć pieniądze:

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu;
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Termin naboru wniosków: do 30.12.2021 r. (konkurs podzielony na rundy)

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Cel: dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Dla kogo: Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.
 • wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw

Wymagany wkład własny: wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Na co można przeznaczyć pieniądze: usługi szkoleniowe

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Janusz 30 wrz 2020 (19:40)

Prowadzę Ośrodek Szkolenia Kierowców czy mam możliwość uzyskania dofinansowania z tego projektu ? Pozdrawiam - Janusz