Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Firmy mogą pozyskać 30 tys. zł refundacji na wyposażenie miejsca pracy

Zbliżają się kolejne nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Osoby prowadzące własny biznes i zatrudniające pracowników mogą na jedno stanowisko pozyskać 30 tys. zł refundacji.

Foto: YAY Foto

Realizowany przez powiatowe urzędy pracy program zakłada przyznawanie dofinansowania przedsiębiorcom w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Kto może się ubiegać o refundację i jakie warunki musi spełnić?

Dla kogo 30 tys. zł refundacji?

Powiatowa placówka może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczającej 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie maksymalna kwota refundacji przygotowania miejsca pracy wynosi 30 tys. zł. Pracodawca może wsparcie przeznaczyć na wydatki przyczyniające się do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Wnioskodawca może wydatkować środki na: zakup środków trwałych, zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy .O dofinansowanie mogą się ubiegać:

– osoba prowadząca działalność gospodarczą
– niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,z późn. zm.),
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak otrzymać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Istotne jest to, że program zakłada refundację wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. To oznacza, że przedsiębiorca najpierw wykłada środki na ten cel, a następnie składa w lokalnym urzędzie pracy wniosek o refundację. Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu zakupów, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Jak wypełnić wniosek:

Środki trafiają na konto przedsiębiorcy po:

– złożeniu w urzędzie pracy dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji,
– stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy utworzenia i wyposażenia zgodnie z umową stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
– zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy umowie.

Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski

Jednym z urzędów pracy, który niedługo przeprowadzi nabór jest opolska placówka. Urząd informuje, że przyśpieszył kolejne dwa nabory „ Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” dla osoby bezrobotnej.

Placówka ogłasza, że nabór wniosków planowany na 25 – 26 sierpnia 2021 r. odbędzie się 05 – 06 sierpnia 2021. Celem tego naboru jest przyznanie nie mniej niż 26 refundacji

Natomiast nabór wniosków planowany na 29 – 30 września 2021 r. odbędzie się 20 – 21 września 2021. Celem tego naboru jest przyznanie nie mniej niż 26 refundacji

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać maksymalnie o 30 tys. zł refundacji jednego stanowiska pracy. Na refundowane stanowiska pracy kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Opolu, niezależnie od wieku. Osoby zainteresowane refundacją zapraszane są  na webinarium, które odbędzie się 30 lipca 2021 r. o godz. 10.00 na PLATFORMIE ZOOM, podczas którego przedstawione zostaną zasady ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, a także prawidłowego wypełniania wniosku.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.