Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Świadczenie postojowe czy 5 tys. zł mikropożyczki. Lista wciąż dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa doprowadziła wiele firm do sytuacji, w której bez pomocy nie przetrwałyby najgorszego okresu. Mimo, iż gospodarka zaczyna wstawać z kolan to przedsiębiorcy jeszcze długo będą lizać rany i szukać wsparcia. W zależności od sytuacji firmy ciągle mogą ubiegać się o pomoc z rządowych programów. Na jakie instrumenty pomocowe mogą liczyć?

dofinansowanie dla mikrofirm

Fot. Shutterstock/ Marian Weyo

Wśród instrumentów wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców są wciąż takie programy jak: dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. 5 tys. mikropożyczki dla jednoosobowych firm, wsparcie na pokrycie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej czy postojowe. Oto lista programów dostępnych dla właścicieli firm w ramach tarczy antykryzysowej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Jedną z możliwości wciąż dostępnych dla przedsiębiorców jest dofinansowanie wynagrodzeń  pracowników objętych, na podstawie porozumienia zawartego z przedstawicielami załogi, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy zgodnie z art. 15g specustawy (wszystkie instrumenty FGŚP obejmują jednocześnie możliwość dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń) .Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości  50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Przedsiębiorcy mogą również obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. W obu przypadkach dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Inne dofinansowania do wynagrodzeń

Kolejną możliwość stanowi skorzystanie zgodnie z art. 15gg specustawy z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych ww. rozwiązaniami oraz przestojem wynikającym z art. 81 kodeksu pracy, co stanowi wyraz umożliwienia skorzystania z tych instrumentów przez szeroką gamę przedsiębiorców, którzy znaleźli się w różnych sytuacjach i potrzebują różnych rozwiązań wewnętrznych w celu utrzymania działalności oraz ochrony miejsc pracy, która jest głównym celem tych rozwiązań. W tym przypadku wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, również z limitem 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wsparcie dla przedsiębiorców posiadających zabytki

Innym instrumentem możliwym do zastosowania jest regulacja zawarta w art. 15ga specustawy.  Jeśli przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, może on zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej. Dofinansowanie przysługuje w tym przypadku, jeżeli na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku podmiot zatrudnia co najmniej 50 pracowników, a w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spadły dochody podmiotu uzyskiwane w związku z funkcjonowaniem zabytku. Limit 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału również znajduje zastosowanie.

Wsparcie na pokrycie kosztów wynagrodzeń i należnych składek

Jednym z instrumentów tarczy jest także dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy o COVID-19), które może zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

  • co najmniej 30 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50 proc.  – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wypłacane w okresach miesięcznych. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie części kosztów działalności

Kolejną formą wsparcia jest dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc ustawy o COVID-19).Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Przedsiębiorca, który uzyska wsparcie jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że nie można otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach art. 15zzb-15zzd przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wsparcie w ramach ww. artykułów stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.), a jednym z warunków uznania tej pomocy za zgodną z rynkiem wewnętrznym jest przyznanie jej nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Ciągle można wnioskować o 5 tys. zł mikropożyczki

Dla firm jednoosobowych, które nie wnioskowały jeszcze o ten rodzaj wsparcia pozostaje także niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd ustawy o COVID-19).Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

Pozostałe formy wsparcia dla firm

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać także z rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności bez opłaty prolongacyjnej – na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Ciągle dostępne jest świadczenie postojowe – wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii – planowane są zmiany w Tarczy 5.0 dotyczące świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność turystyczną – zmiany we właściwości Ministerstwa Rozwoju.

Przedsiębiorcy nadal będą mogli starać się o zwolnienie z tytułu odsetek za zwłokę od składek ZUS – na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.