300 tys. zł grantu czeka na małe i średnie firmy

Zostały tylko dwa dni na złożenie wniosku w ramach programu grantów Seal of exellence. Dzięki inicjatywie małe i średnie firmy mogą pozyskać do 300 tys. zł grantu na studium wykonalności projektu.

Kończy się nabór w konkursie prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”. W ramach pilotażu dofinansowanie może być przyznane na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach SMEI F1 H2020 uzyskały Seal of excellence. Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej.

Do rywalizacji o wsparcie w tym konkursie mogą stanąć wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy2, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence w SMEI F1 H2020, pod warunkiem, że nie otrzymali ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat ani nie składali na ten projekt wniosku do SMEI F2 H2020 (Fazy 2. Instrumentu MSP w ramach programu Horyzont 2020).

Przedsiębiorcy zainteresowani programem na złożenie wniosku mają czas do 21 czerwca. Aplikację należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP1  do 21 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), W ramach pilotażu dofinansowanie może być przyznane na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach SMEI F1 H2020 uzyskały Seal of excellence. Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi : 7 700 000,00 zł

Kwota ryczałtowa kosztów kwalifikowanych wynosi – 300 000,00 zł.

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi:

– 210 000,00 zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis lub pomocy publicznej) oraz dla średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis),

– 180 000,00 zł średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis), 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej) oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*