Blisko 16 tys. dotacji na szkolenie pracownika. Urzędy pracy mają jeszcze środki do wydania

Powiatowe Urzędy Pracy wciąż dysponują środkami na dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach programu KFS na pojedynczego pracownika właściciel firmy może pozyskać blisko 16 tys. zł.

Fot. Shutterstock/ whitelook

Limit dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na jedną osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. To oznacza, że górny limit obecnie wynosi dokładnie 15 855 zł. Wysokość dofinansowania wynosi: 80% dla małych, średnich i dużych firm oraz 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

Urząd ogłasza nabór

Jednym z PUP-ów, który ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy jest placówka w Miliczu. Starosta Milicki otrzymał decyzję o ustaleniu limitu środków KFS na 2022 rok w wysokości 150.000,00 zł.

Pozostała kwota do wykorzystania – 36.301,60 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu zaprasza wszystkich Pracodawców zainteresowanych finansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do złożenia wniosku w okresie od dnia 23.05.2022 r. godz. 7.30 do dnia 24.05.2022 r. godz. 15.30.

Uwaga! Pracodawca składa odrębny wniosek na sfinansowanie jednego działania kształcenia ustawicznego o określonym zakresie tematycznym. Pracodawca, który złoży jeden wniosek o sfinansowanie kilku działań lub jednego działania o różnych zakresach tematycznych zostanie wezwany do złożenia odrębnych wniosków (np. gdy formą kształcenia ustawicznego będzie szkolenie to jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego szkolenia).

Wniosek składa się tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły. Rozpoczęcie działań musi nastąpić po podpisaniu umowy. Termin podpisywania umów jest uzależniony od ilości złożonych wniosków.

PUP w Miliczu mając na względzie zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych informuje, iż będzie rozpatrywał wnioski pracodawców sukcesywnie według kolejności ich wpływu.

Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://milicz. praca.gov.pl/ zakładka rynek pracy/aktualności.

Wniosek należy złożyć w ww. terminie w formie:

papierowej – w sekretariacie PUP w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 40 pok. nr 2.4, (I piętro) lub
elektronicznej – wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
O złożeniu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP w Miliczu. Wniosek złożony poza wyznaczonym terminem naboru nie będzie rozpatrywany i zostanie odesłany wnioskodawcy.

Składając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na ważne informacje i objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku opisane w części VII i VIII.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP w Miliczu przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnie z poniższymi priorytetami ustalonymi przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają na umowę o pracę

– małżonek, dzieci lub inni członkowie rodziny właściciela firmy

– osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
– lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe

– pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
– osoby zatrudnione przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowski bądź urlopie bezpłatnym
– prezesi spółek z o.o., którzy są jedynymi lub większościowymi udziałowcami w firmie

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski także o dofinansowanie szkoleń realizowanych drogą elektroniczną online. Katalog możliwości dofinansowania nie obejmuje konferencji, kongresów czy warsztatów. Środków nie można także pozyskać na kształcenie ustawiczne, które odbywa się poza Polską. Nie ma możliwości otrzymania dotacji na pokrycie studiów licencjackich, magisterskich czy doktoranckich. Wyłączone z program są także szkolenia obowiązkowe BHP czy PPOŻ a także badania okresowe. Przedsiębiorca nie może z tego programu pokryć kosztów wyjazdów, noclegu czy wyżywienia.

Właściciele firm zainteresowani tą formą wsparcie składają wnioski w lokalnym urzędzie pracy właściwym dla lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma ogólnokrajowego harmonogramu naborów dlatego aby sprawdzić terminy należy kontaktować się z danym urzędem pracy lub śledzić informacje na stronie tego urzędu.

Wsparcie z KFS w pigułce:

Finansowanie: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Cel: wsparcie przedsiębiorców na działania poprawiające kompetencje pracowników

Przyjmowanie wniosków: lokalne urzędy pracy

Maksymalna kwota dotacji na 1 pracownika: 15 855 zł

Wysokość dofinansowania: 80 proc. wartości projektu

Wkład własny: 20%

Terminarz: nabory w różnych terminach w całej Polsce

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*