Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Blisko 40 tys. zł dotacji na własny biznes dla młodych zamiast powrotu na etat

Są pieniądze dla osób, które w wyniku pandemii straciły pracę i zamiast szukania kolejnego etatu chciałyby wziąć sprawy w swoje ręce i założyć działalność gospodarczą. W ramach projektu Biznes dla młodych realizowanego przez łódzki magistrat osoby przedsiębiorcze w wieku 18-29 lat mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie młody przedsiębiorca może otrzymać blisko 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fot. YAY Foto

Zastrzyk gotówki otrzyma 60 osób, które dzięki niemu uruchomią własne firmy po tym, jak straciły pracę na etacie. Każdy uczestnik uzyska jednorazową dotację oraz przez sześć miesięcy wsparcie pomostowe na bieżące wydatki nowej firmy. Termin złożenia wniosku mija 16 lipca. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Łodzi, ale podobne projekty realizowane są przez placówki w całej Polsce w ramach unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Blisko 40 tys. zł na założenie firmy dla młodych

Projekt „BIZNES DLA MŁODYCH” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach inicjatywy na przyszłego przedsiębiorcę czeka 23 050 zł jednorazowej dotacji oraz wypłacane co miesiąc przez pół roku 2800 zł. W sumie na rozkręcenie działalności młody przedsiębiorca otrzyma dokładnie 39 850 zł. Dotacja jest przeznaczona na wydatki określone w biznesplanie dołączonym do wniosku o wsparcie. Natomiast wsparcie pomostowe to środki na pokrycie bieżących wydatków w nowym przedsiębiorstwie. Z tych pieniędzy początkujący przedsiębiorca może opłacić składki na ZUS, media i inne bieżące potrzeby.

Inicjatywa ma na celu wspierane w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 60 młodym osobom w wieku 18-29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanym lub biernych zawodowo (30Ki30M), w tym z niepełnosprawnościami, zamieszkałym/uczącym się na terenie miasta Łodzi, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Co zyskuje uczestnik inicjatywy:

– jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 0 50 zł

– finansowe wsparcie pomostowe: wypłacane w 6 transzach w wysokości 2 800,00 zł okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

– szkolenie „ABC BIZNESU” dla 60 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne), realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

– pomoc eksperta dotacyjnego dla 60 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

Dla kogo dotacja i wsparcie pomostowe

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– zamieszkują lub uczą się na terenie miasta Łodzi,
– są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, tj. utraciły pracę z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią.

w projekcie nie mogą uczestniczyć:

– osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
– osoby, które otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu wsparcia przedsiębiorczości dofinansowanym ze środków EFS;
– posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników;
– osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach:

• ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
• ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,
• ETAP 3: rozmowa z Doradcą Zawodowym.

Ocena złożonych wniosków odbywa się w oparciu o 5 kategorii:

1. Opis pomysłu (15 pkt)

– spójność i logiczność pomysłu, 5
– szczegółowość opisu przedmiotu działalności (usług, produktów) 5
– promocja przedsięwzięcia 5

2. Doświadczenie zawodowe / wykształcenie (6 pkt)

– posiadane doświadczenie przydatne w planowanej działalności 3
– posiadane wykształcenie (formalne i nieformalne) przydatne w planowanej działalności 3

3. Realność planu (14 pkt)

– możliwość zrealizowania pomysłu w rzeczywistych warunkach rynkowych 5
– ocena ryzyka i szans powodzenia przedsięwzięcia 5
– ocena proponowanych i akceptowanych przez uczestnika rozwiązań w trudnych sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4

4. Charakterystyka klientów (6 pkt)

– analiza potencjalnych klientów 3
– analiza oczekiwań klientów 3

5.Charakterystyka rynku i konkurencji (9 pkt)

– spójność i szczegółowość opisu konkurencji, wskazanie głównych konkurentów oraz zakresu ich działalności 2
– wskazanie przewagi konkurencyjnej 2
– analiza obszaru, na jakim będzie działać firma 3
– wskazanie barier wejścia na rynek 2

Organizatorzy informują, że planują przyznać wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej w sumie 60 osobom. Każda z nich weźmie udział w szkoleniach, zyska dostęp do pomocy eksperckiej oraz otrzyma jednorazową dotacje i półroczne świadczenie pomostowe.

Oprócz trwającego właśnie naboru zorganizowane zostaną jeszcze dwie edycje. Każda zakończy się wyłonieniem 20 osób, które uzyskają wsparcie: Poniżej terminarz poszczególnych naborów:

– I edycja – termin rozpoczęcia rekrutacji: czerwiec 2021 r.
– II edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: wrzesień 2021 r.
– III edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: styczeń 2022 r

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.