Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W kwietniu przedsiębiorcy mają duży wybór

Dotacje i programy dla osób myślących o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz dla firm już istniejących na rynku. W kwietniu oferta skierowana do przedsiębiorców jest całkiem pokaźna i zawiera zróżnicowane instrumenty. W nadchodzącym miesiącu właściciele firm i przyszli przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na projekty wzornicze, rozwiązania pomagające osobom z niepełnosprawnościami, przygotowanie wniosku o unijną dotację czy wejście na rynek zagraniczny i udział w międzynarodowych targach. 

Foto: YAY Foto

Pandemia nie rozpieszcza osób przedsiębiorczych. Warto jednak te czas wykorzystać do pozyskania środków, które pomogą przetrwać trudny moment i znaleźć niszę, która pomoże firmie zagospodarować nowe obszary. Na liście dostępnych w kwietniu programów znajdują się inicjatywy zarówno dla firm dojrzałych jak i młodych przedsiębiorców. Oto, na co mogą liczyć przedsiębiorcy w kwietniu, jeśli chodzi o unijne fundusze.

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu programu „Wzór na konkurencję” jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

• prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
• zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
• w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
• w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym
• prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

• Start naboru: 30 maja 2019
• Koniec naboru: 31 sierpnia 2021
• Dofinansowanie: maksymalnie 3 000 000 zł (do 70 proc.)
• Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia

Granty na eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.
Ze wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE. Można się o nie starać w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

• Sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt
• Sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
• Organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
• Przygotowanie wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
• Sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

MŚP ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł. Nabór w działaniu Granty na Eurogranty podzielono na pięć rund – w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 maja 2021 r.

• Start naboru: 1 kwietnia 2021
• Koniec naboru: 27 stycznia 2022
• Alokacja: 5 mln zł
• Dofinansowanie: maksymalnie 280 060 zł (100 proc. wartości projektu)

Go to Brand – EXPO 2020

Go to Brand” daje szanse mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na promocję ich marek w kontekście udziału naszego kraju w tegorocznej Wystawie Światowej. MŚP zyskują też możliwość uczestnictwa w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które będzie częścią obchodów Dnia Polski podczas Expo. Jest jednym z elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju.

Wsparcie firmy mogą przeznaczyć na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej można sfinansować koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Projekty zgłaszane do konkursu muszą zamknąć się w kwocie 1 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu.

• Start naboru: 26 lutego 2021
• Koniec naboru: 29 marca 2021
• Alokacja: 50 mln zł (15 mln zł dla projektów z woj. Mazowieckiego)
• Dofinansowanie: do 85% wartości projektu

Platformy startowe dla start-upów

W Platformach startowych można otrzymać ekspercką pomoc i rozwinąć pomysł w rentowny model biznesowy. Można zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Wsparcie dla start-upów jest udzielane w formie usług inkubacyjnych (stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych, ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

• Start naboru: 2 stycznia 2019
• Koniec naboru: 31 października 2022
• Alokacja: 108,4 mln zł
• Dofinansowanie: 100% wartości projektu

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny. Młode firmy mogą otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Otrzymane dofinansowanie młode spółki będą mogły przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej. Do tej pory PARP wsparła ok. 100 startupów, które dzięki dotacji, mają możliwość rozwijania i skalowania swoich innowacyjnych pomysłów w Polsce i zagranicą.

• Start naboru: 31 lipca 2019
• Koniec naboru: 31 grudnia 2021
• Alokacja: 390 mln zł
• Dofinansowanie: max. 1 mln zł (max 85% wartości projektu)

Programy akceleracyjne – Poland Prize

„Programy Akceleracyjne – Poland Prize” to druga odsłona konkursu, którego pilotażowa wersja – zrealizowana w latach 2018-2020 – pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek. Program jest finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem naboru zakończonego 9 grudnia 2020 było znalezienie operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Ich zadaniem będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Działania akceleracyjne umożliwią startupom wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskanie kapitału inwestorskiego.

Do podziału między wybranych operatorów jest kwota 60 mln zł z budżetu unijnego. Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł, a PARP sfinansuje do 80 proc. kwalifikowanych kosztów ich działalności operacyjnej.

Najpierw akceleratory, potem startupy

Wybrani operatorzy przeprowadzą dwa etapy programów akceleracyjnych Poland Prize.  W pierwszym pozyskane startupy, po założeniu spółki w Polsce, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Ta kwota ma pokryć koszty trzymiesięcznych działań niezbędnych do rozpoczęcia biznesu w naszym kraju i jego dalszego rozwijania (budowa zespołu, podnoszenie kompetencji, nawiązywanie relacji, promocja, pozyskanie partnera). Ten etap uwzględnia także wsparcie opiekuna startupu, konsjerża.

W drugim etapie programu akceleracji startupy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii) lub pozyskanie przez startup kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

• Start naboru*: 23 marca 2021
• Koniec naboru*: 31 listopada 2021
• Alokacja: ok. 130 mln zł
• Dofinansowanie: maksymalnie 250 tys. zł (100 proc. dofinansowania)
*Terminy zgłoszeń różnią się w zależności od operatora.

Przemysł 4.0

Pilotaż Przemysł 4.0 jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium naszego kraju.
Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Niezbędne jest posiadanie „mapy drogowej”, która określa proces wprowadzania tych zmian.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej”, usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w czasie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to: Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

• Start naboru*: 28 kwietnia 2021
• Koniec naboru*: 30 czerwca 2021
• Alokacja: 20 mln zł
• Dofinansowanie: maksymalnie 800 tys. zł (do 85 proc. dofinansowania)

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Program ma na celu dofinansowanie wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

  1. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
  2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 1. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
 • właścicieli,
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

 • Start naboru: 1 marca 2019
 • Koniec naboru: 31 maja 2022
 • Maksymalne dofinansowanie: do 80 proc. wartości usług

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Novelty 26 mar 2021 (14:53)

Złóż wniosek o pożyczkę pod adresem NOVELTY FINANCE ([email protected]) z oprocentowaniem 3%.

Niezależnie od tego, czy chcesz ożywić swój styl życia, czy też masz nieoczekiwany wydatek, z którym musisz sobie poradzić, pożyczka z NOVELTY FINANCE to opłacalny sposób na realizację tego celu.

NOWOŚĆ FINANSE jest elastyczna: możesz pożyczyć do 5 milionów euro (5 000 000,00 euro), z odpowiednimi okresami spłaty od 6 miesięcy do 30 lat. Oferujemy szeroką gamę pożyczek osobistych, biznesowych, mieszkaniowych i konsolidacyjnych, które można dostosować do zmieniających się potrzeb i okoliczności z oprocentowaniem 3%.

Co dostałeś:
 Natychmiastowy dostęp do środków po zatwierdzeniu
 Konkurencyjne stopy procentowe
 Elastyczne warunki spłaty
 Możliwość szybszej spłaty kredytu (dopłaty obniżają wysokość kredytu)
 Łatwe zatwierdzenie, jeśli potrzebujesz dodatkowych funduszy
 Twoja pierwsza spłata pożyczki rozpocznie się w sześć miesięcy po zatwierdzeniu.

Jak aplikować:
Złożenie wniosku o pożyczkę jest szybkie i proste!
Firmy lub osoby zainteresowane ubieganiem się o pożyczkę w Novelty Finance, które potrzebują więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek, powinny WYSŁAĆ E-MAIL na adres ([email protected]) LUB skontaktować się z Krystianem Damianem na WhatsApp pod numerem +48732121095, aby uzyskać więcej informacji i ustne instrukcje. Zastosować.