Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje unijne i programy dla prowadzących działalność. W listopadzie przedsiębiorcy mogą wybierać

Mimo nadchodzącego końca obecnej perspektywy unijnej w listopadzie przedsiębiorcy szukający dofinansowania dla swojej działalności mogą skorzystać z kilku programów. Jaka oferta czeka na osoby prowadzące własną działalność gospodarczą? O jakie dofinansowanie mogą się ubiegać w listopadzie? Oto zestawienie zbliżających się naborów.

Shutterstock/imred

Z końcem października mijają terminy składania wniosków w kilku programach unijnych dla przedsiębiorców . Swoje nabory kończą m.in.  platforma Start in Podkarpackie czy programy akceleracyjne Polska Przedsiębiorca oraz IndustryLab II dające możliwość pozyskania 200 tys. zł dotacji dla start-upu. Także termin składania wniosków w ramach programu Bony na cyfryzację mija wraz z końcem października. Na przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami z funduszy europejskich w listopadzie czekają jednak kolejne nabory.

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– usługi szkoleniowe

– usługi doradcze

– studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo: O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

– planujące przeszkolić pracowników;

– spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

– zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Wkład własny: minimum 20%

Miejsce realizacji projektu: Polska

Dla kogo: MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo

Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie

Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW

Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień

Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK

Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej

Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń

Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej

Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;

Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych;

Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego;

Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;

Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II;

Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń;

Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego;

Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym;

Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej;

Zarządzanie ryzykiem kredytowym;

Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe;

Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;

Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej;

Analiza finansowa banku spółdzielczego;

Ustawa o kredycie hipotecznym;

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej;

Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój;

Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami;

Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta;

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;

Tematy szkoleń/doradztwa oferowane dla sektora turystyka

Obsługa klienta w biurach podróży i przedsiębiorstwach ułatwiających nabywanie powiązanych imprez turystycznych w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – z uwzględnieniem wprowadzanych w niej zmian (Dz. U. poz.2361) – zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej z 04.05.2020 r. w ramach tego obszaru tematycznego mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:

błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych;

reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania;

umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B;

klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach;

skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (w tym warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych określone ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz uwarunkowania obsługi klienta wynikające z przepisów dotyczących COVID-19);

obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy podróżnemu;

odpowiedzialność wobec podróżnych;

impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne;

hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator turystyki;

wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych;

wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop;

Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych;

Pilot wycieczek

Instruktor praktycznej nauki zawodu

Animator czasu wolnego

Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii

Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z pandemią COVID-19, przekazywanie trudnych informacji

Nowe technologie w turystyce

Programy akceleracyjne dla start-upów

Nowy Scale Up prowadzony jest przez 10 operatorów programu. Ich zadaniem jest przyspieszenie rozwoju polskich startupów poprzez m.in. doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach, a przy tym zwiększenie skali ich działalności.

Co najmniej 400 startupów skorzysta z możliwości rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia.

Ile może otrzymać start-up: 250 000 zł

Maksymalnie start-up może otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musi mieć wkładu własnego.

– do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

– do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.

Start-up może przeznaczyć dotację na:

-Przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikacji hipotez badawczych oraz przetestowania produktów i technologii.
-Realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu.
-Usługi mentorskie, doradcze.
-Dostęp do wysokiej klasy specjalistów (zarówno z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, ale też prawa czy aspektów biznesowych).
-Udział w szkoleniach i warsztatach.
-Działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów).
-Analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
-Opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii.
-Dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów.
-Analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

Granty na Eurogranty, czyli dotacje na przygotowanie wniosku o dotację

Nawet 280 tys. zł dotacji mogą pozyskać przedsiębiorcy na sfinansowanie usług związanych z przygotowaniem wniosku o dotację. Wszystko to w ramach programu Granty na Eurogranty.

Cel finansowania: Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

-na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
-na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
-na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w —spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
-na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 280 060 zł

Wkład własny: 0%

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica

Zasięg terytorialny projektu: Polska i zagranica

Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa

800 tys. zł dotacji na globalną ekspansję

Kilka dni temu wystartował kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla firm na globalną ekspansję ze swoimi produktami lub usługami. W ramach programu „Internacjonalizacja MŚP” przedsiębiorcy z globalnymi aspiracjami mogą pozyskać nawet 800 tys. zł na wyjście poza Polskę. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 22 grudnia.

Inicjatywa realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Polska Wschodnia. O środki mogą się ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które dysponują produktem lub usługą o potencjale międzynarodowym. Realizacja projektu, na który przedsiębiorca pozyska środki musi zostać zamknięta w ciągu 2 lat. W ramach poprzednich edycji do programu zgłosiło się ponad 1 tys. zainteresowanych firm.

Dzięki programowi właściciele firm mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 października do 22 grudnia br. O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia. W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Uzyskane wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być także przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Program edukacyjny gov_LAB

Do 7 listopada mogą składać wnioski podmioty zainteresowane wsparciem w programie

CEL: Unikalna formuła nauki oparta o realne wyzwania administracji samorządowej.

Co możesz zyskać biorąc udział w projekcie?

gov_LAB ma za zadanie przybliżyć metodę projektowania usług skierowanych do przedsiębiorców. Program oparty jest o metodologię service design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych.

Dodatkowym celem jest zaznajomienie uczestniczek/ów z innowacyjnymi metodami pracy w administracji (w formie wykładów).

Produktem programu jest każdorazowo kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców wraz z planem wdrożenia.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.