Dotacje na wspieranie w samorządach osób prowadzących działalność gospodarczą. Złożono wnioski na 37 mln zł

W pilotażowym konkursie GovTech inno_LAB wnioski o dofinansowanie złożyło 16 podmiotów na łączną kwotę przekraczającą 37 mln zł. Program ma na celu wyłonienie instytucji, które w samorządach zajmą się wdrażaniem inicjatyw wspierających lokalnie przedsiębiorców, start-upy i zaspokajające ich potrzeby.

Fot. Shutterstock/ Lukasz Wrobel

Przedłużony nabór w inicjatywie realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości trwał 25 lutego 2021 r. Celem konkursu zasilenie grantami projektów, które pomogą samorządom w całej Polsce zidentyfikować wyzwania i potrzeby technologiczne, które zaspokoić można poprzez współpracę ze startupami.

Dotacje na wspieranie przedsiębiorczych w samorządach

Budżet pilotażu finansowanego z funduszy unijnych to 5 mln zł. Operatorzy mogą liczyć na dofinansowanie 100 proc. kosztów kwalifikowalnych swoich projektów, a jego wartość może sięgać 2,5 mln zł. Przed kandydatami na operatorów postawiono zadanie opracowania efektywnej, spójnej koncepcji programu podnoszenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wnioskodawcy będą musieli wykazać przed ekspertami PARP odpowiednie doświadczenie we współpracy z JST i innowatorami (w szczególności ze start-upami) oraz kompetencje w obszarze postępowań prawa zamówień publicznych.

Oczekiwanym efektem pilotażu jest podniesienie kompetencji administracji samorządowej w zakresie wdrażania innowacji, usprawnienie dialogu między JST a innowatorami oraz wdrożenie przełomowych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

Pilotaż GovTech inno_LAB jest organizowany przez PARP w ramach inicjatywy GovTech Polska realizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi. Nabór jest finansowany ze środków poddziałania 2.4.1 „inno_LAB – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel finansowania: Celem konkursu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami MŚP, w szczególności startupami).

Dla kogo dofinansowanie

Podmioty prowadzącę działalność na terytorium RP, działający na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub innowacyjności, które dysponują doświadczeniem:

– we współpracy z instytucjami publicznymi (w szczególności JST) oraz,
– we współpracy z innowatorami (w szczególności ze startupami).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

koszty związane z realizacją projektu przez Grantobiorcę, w tym na:

– koszty bezpośrednie wynagrodzenia członków zespołu projektu,
– koszty delegacji członków zespołu projektu,
– informacja i promocja,
– koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.

Maksymalne dofinansowanie: 2 500 000 zł

Wkład własny: 0%

Dla kogo: Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*