Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Już 1,8 mln firm otrzymało umorzenie 5 tys. zł pożyczki z urzędu pracy

Samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy do 31 sierpnia mogą składać wnioski o 5 tys. zł pożyczki na pokrycie bieżących wydatków w firmie. Mimo iż pomoc nazywana jest pożyczką to jest bezzwrotna, a umorzenie otrzymanego wsparcia następuje w wyniku decyzji urzędu pracy. Taką otrzymało do tej pory blisko 1,8 mln firm.

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

Warunki, aby umorzenie stało się faktem nie są wygórowane dlatego już 95 proc. podmiotów, które uzyskały to wsparcie otrzymało decyzję o takim fakcie – dowiedział się portal MamBiznes.pl w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

1,8 mln umorzonych pożyczek

Początkowo każdy właściciel firmy, który otrzymał pomoc z urzędu pracy zobligowany był do wykazania, że jego działalność została utrzymana przez kolejne 3 miesiące od momentu uzyskania wsparcia. Wprowadzone w ubiegłym roku zapisy tarczy 4.0 zniosły z osoby prowadzącej biznes obowiązek składania wniosku o umorzenie. Od tego czasu powiatowe urzędy pracy z na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej weryfikują, czy dany podmiot gospodarczy nie zaprzestał lub nie zawiesił swojej działalności.

Ze sprawozdań przekazywanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że do dnia 13 lipca br. powiatowe urzędy pracy wypłaciły osobom prowadzącym działalność gospodarczą 1 881 700 pożyczek na łączną kwotę 9,4 mld zł. Na tą liczbę przyznanych pomocy decyzję o umorzeniu otrzymało 1 795 994 firm – dowiedział się portal MamBiznes.pl. To oznacza, że dokładnie 95,4 proc. podmiotów, które otrzymały na swoje konto przelew w kwocie 5 tys. zł ma już umorzone to wsparcie.

Od 5 tys. zł firma nie płaci podatku

Warto również przypomnieć, że pomoc w kwocie 5 tys. zł wypłacana przez powiatowe urzędy pracy z tytułu tarczy antykryzysowej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Wnioski o pomoc do 31 sierpnia

Jedni przedsiębiorcy otrzymali już umorzenie pożyczki, a inni mogą ciągle wnioskować o pomoc. Dotyczy to właścicieli firm z wybranych branż, których obejmują zapisy aktualnej tarczy. Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż (wskazanych w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 kodami PKD) mogą korzystać dotacji z rozporządzeń na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł. Od 25 kwietnia obowiązują zaktualizowane zasady i nowe terminy przyjmowania wniosków. Dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymibodpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,bna dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PolskiejbKlasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodówbwskazanym w 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.),

– działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,

– przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,

– nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu

Dotacja może być udzielona maksymalnie pięciokrotnie; szczegółowy wykaz kodów PKD i przysługującej im liczby dotacji znajduje się w tabeli poniżej:

Lista kodów PKD, uprawniających do skorzystania z dotacji

Kody PKD (przeważająca działalność) oraz maksymalna liczba dotacji jaką można uzyskać:

1 dotacja: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

2 dotacje: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

3 dotacje: 47.71.Z, 47.72.Z

4 dotacje: 91.02.Z

5 dotacji: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności lotniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.