Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Można pozyskać 80 tys. zł na start w biznesie. Zamień etat na samozatrudnienie

Nawet 80 tys. zł zastrzyku gotówki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zamianę etatu na samozatrudnienie można pozyskać w ramach programu realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Środki przyznawane są w formie pożyczki osobom, które chcą rozkręcić własny biznes na terenie województwa podkarpackiego. Podobne programy są jednak realizowane w całej Polsce.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

Nie tylko dotacje na założenie firmy są rozwiązaniem na sfinansowanie pierwszych kroków w biznesie. Alternatywą mogą być tanie pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Program skierowany jest do bezrobotnych oraz osób pracujących w wieku powyżej 30 lat, które chcą zamienić etat na własny biznes.

80 tys. zł na założenie własnej firmy

Inicjatywa dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą finansowana jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego i daje możliwość pozyskania atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, którą może otrzymać osoba z pomysłem na biznes wynosi 80 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis). Oprocentowanie w całym okresie obowiązywania pożyczki wynosi 0,1%.  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 84 miesięcy. Osoba, która uzyska wsparcie może wnioskować o 1 rok karencji w spłaci pożyczki. Ważną informacją jest fakt, że okres karencji wliczany jest do okresu spłaty pożyczki.

Udział pożyczki w koszcie uruchomienia planowanego biznesu może stanowić 100 proc. wszystkich wydatków. To oznacza, że wnioskodawca nie musi zapewnić wkładu własnego. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek początkującego przedsiębiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji.

Beneficjent nie może przeznaczyć wsparcia m.in. na:

– finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy , programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
–  prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
– refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
– refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; 1 Definicje grupy docelowej /ostatecznych odbiorców wsparcia zgodne z zapisami aktualnych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020r.”
– dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych
– finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z uruchamianym biznesem
– finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
– finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
– działalność związaną z obrotem alkoholem, wyrobami tytoniowymi, treściami pornograficznymi, hazardem

Dla kogo pożyczka na rozpoczęcie działalności

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki: mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

a) osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

b) osoby ubogie pracujące,

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

d) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa,

e) reemigranci,

f) imigranci.

Zabezpieczenie pożyczki, czyli weksel i poręczenie

Zanim pomysłodawca wnioskujący o wsparcie otrzyma środki musi zabezpieczyć pożyczkę. Przyznanie pieniędzy na start w biznesie uzależnione jest od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Wśród dostępnych form zabezpieczenia jest weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli. Weksel jest obligatoryjną formą zabezpieczenia. Z kolei wśród fakultatywnych możliwości znajdują się: poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Uwaga: Organizatorzy informują, że pożyczki w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji. Instytucja nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

W całej Polsce nabory wniosków

Inicjatywa realizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości skierowana jest do osób zamieszkałych województwo podkarpackie, ale podobne programy trwają w całej Polsce. Nabory odbywają się w ramach krajowego programy „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Inicjatywa wystartowała pod koniec roku 2013 i od tego czasu pożyczkę na pierwszy biznes pozyskało ponad 5 tys. osób. Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, do których dotarł portal MamBiznes.pl w tym roku, do końca maja w ramach inicjatywy „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” finansowy zastrzyk na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało w sumie 267 pomysłodawców. W sumie na konta ich początkujących firm trafiła kwota 21 479 420,14 zł. Wsparcia w poszczególnych województwach udzielają instytucje pośredniczące w danym regionie. Ich listę osoby zainteresowane pozyskaniem atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajdą na stronie inicjatywy.

O dostępnych w lipcu dotacjach, programach i inicjatywach dla firm przeczytasz w artykule Dotacje na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w lipcu. Lista programów dostępnych dla firm

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.