Pakiet dotacji na start w samozatrudnienie. Prawie 40 tys. zł bezzwrotnego wsparcia dla młodych na pierwszy biznes

Do 15 października młode osoby bierne zawodowo w wieku do 29 lat mogą składać wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy „Pakiet na start dla Młodych”. Na uczestników oprócz zastrzyku gotówki czeka pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Uczestnik programu może w sumie liczyć na blisko 40 tys. zł bezzwrotnej pomocy w przejściu na samozatrudnienie.

Foto: YAY Foto

Program realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego. Nabór wystartował tydzień temu, a do udziału zaproszeni są młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy chcą przejść na swoje i zacząć działać w formie samozatrudnienia.

Blisko 40 tys. zł na samozatrudnienie

To już drugi nabór w do projektu, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na osoby zakwalifikowane do programu czeka jednorazowa dotacja w kwocie 23 050 zł oraz wypłacane co miesiąc wsparcie pomostowe w kwocie 2600 zł. Właściciel nowo założonej firmy wsparcie pomostowe otrzymuje przez okres 6 miesięcy. W sumie na jego konto razem z jednorazową dotacją trafi kwota 38 650 zł.

Nabór wniosków wystartował 28 września i organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 października.

Inicjatywa skierowana jest jest do osób biernych zawodowo:
• w wieku 18-29 lat,
• mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego,
• które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r.,
• które nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.

Nie tylko pieniądze

Uczestnicy programu „Pakiet na start dla Młodych” mogą liczyć zarówno na wsparcie finansowe, jak i doradztwo i szkolenia z zakresu uruchamiania i rozwoju własnej firmy. W ramach projektu beneficjenci inicjatywy zyskują:

– szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – 40 godzin;
– bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
– finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 – ciu miesięcy w wysokości 2 600,00 zł netto/miesiąc;
– zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, materiały szkoleniowe;

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób w wieku 18-29 lat(28 Kobiet i 22 Mężczyzn) bez pracy – biernych zawodowo (40os) lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP (10os.), z woj. podkarpackiego, (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego), które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020r., nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed wejściem do projektu i powstanie nowych miejsc pracy dla 42 osób. Realizacja celu POWER przez: bezzwrotne dotacje i finansowe wsparcie pomostowe dla 42 Uczestników oraz wsparcie szkoleniowe dla 50 Uczestników do końca 12.2022r.

Projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Własna firma w województwie łódzkim

Bliźniacze projekty realizowane są również na terenie innych województw. Przykładem jest inicjatywa „Grant na start”, której trzeci nabór wystartował 4 października. Podobnie jak w przypadku projektu „Pakiet na start dla Młodych” inicjatywa skierowana jest do osób biernych zawodowo, ale zamieszkujących teren województwa łódzkiego. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Uczestnik może podobnie liczyć na 23 050 zł dotacji, ale różnica jest w świadczeniu pomostowym. W przypadku programu „Grant na start” wypłacane jest ono w niższej kwocie – 1600 zł, ale przez okres 12 miesięcy. W sumie na konto założyciela firmy trafi z tego tytułu przez rok kwota 19 200 zł. Te środki właściciel firmy może przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Świadczenie pomostowe można wydatkować m.in. na składki ZUS, opłaty za media czy wynajem lokalu. Oprócz gotówki uczestnicy programu otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradczego z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo łódzkie. W inicjatywie mogą wziąć udział:

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*