Ponad 100 tys. zł dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Sprawdź w swoim województwie

Od 98 tys. zł do 110 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej może pozyskać osoba z pomysłem na biznes w ramach programu mikropożyczek. Środki można wydatkować na zakup maszyn, towaru, reklamę czy usługi księgowe. Program finansowany jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Wielkość finansowania różni się w zależności od województwa.

Fot. Shutterstock/ Piotr Latacha

Dotacje z funduszy europejskich czy urzędu pracy to najpopularniejsze źródło zewnętrznego finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jednak na bezzwrotnym wsparciu życie się nie kończy zwłaszcza, że coraz częściej dotacje zastępowane są przez atrakcyjnie oprocentowane pożyczki. Programy mikropożyczek realizowane są w całej Polsce. W zależności od województwa różne są maksymalne kwoty oraz poszczególne warunki ich przyznawania.

Mikropożyczka w województwie opolskim

Kwota: finansowanie do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jego wysokość 5504 zł, a więc maksymalna kwota pożyczki to 110 tys. zł
Dla kogo: dla osób bezrobotnych oraz pracujących, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie opolskim
Oprocentowanie: od 0,011 % w skali roku
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania: Wydatki pożyczkobiorcy związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Dla kogo: Pożyczka skierowana jest do:

– osób bezrobotnych, biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku od 30 roku życia, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz
– osób pracujących, w wieku od 30 roku życia spełniających określone kryteria.

Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać:

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) w wieku od 30 roku życia, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Finansowanie skierowane jest szczególnie do:
– osób w wieku 50 lat i więcej,
– kobiet,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
– migrantów i imigrantów.

Osoby pracujące, w wieku od 30 roku życia, przy spełnieniu co najmniej jednego kryterium:
– zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej,
– zatrudnienie na umowie krótkoterminowej,
– osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
– migranci powrotni i imigranci,
– odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Mikropożyczka w województwie lubelskim

Kwota: do 98 tys. zł

Dla kogo: la osób pozostających bez pracy, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubelskim. Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

Oprocentowanie: od 0,03 proc. w skali roku
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Cel finansowania: Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.: , m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo? Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat i więcej, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać:
• osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
• niepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat,
• imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach, krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim

Kwota: wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia – jego wysokość dostępna jest na stronie internetowej ZUSu
Kwota: wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Oprocentowanie: od 0,011 proc. w skali roku

Okres spłaty pożyczki: na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy, na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy

Karencja w spłacie pożyczki:
-na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
– na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy

Cel finansowania: Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy można przeznaczyć m.in. na:

-zakup maszyn
-zakup towarów i urządzeń
-adaptację pomieszczeń
-reklamę swojego przedsiębiorstwa
-obsługę księgową
-koszty zatrudnienia pracownika (w przypadku pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy).

Dla kogo: Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Finansowanie skierowane jest szczególnie do:

– osób w wieku 50 lat i więcej
-kobiet
– osób z niepełnosprawnościami
– osób długotrwale bezrobotnych
– osób o niskich kwalifikacjach
– osób młodych w wieku 15-29 lat, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP
– imigrantów oraz reemigrantów
– osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
– pracujących osób ubogich
– osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
– bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do powyższych kategorii).

Wyłączeni z finansowania: Wsparcia nie mogą uzyskać osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Pożyczka w województwie podkarpackim

Kwota: finansowanie do 80 tys. zł
Dla kogo: dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno – prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
Oprocentowanie: od 0,1 proc. w skali roku
Okres spłaty: do 84 miesięcy
Karencja w spłacie – nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy
Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej można przeznaczyć m.in. na:

-zakup maszyn;
-zakup towarów i urządzeń;
-adaptację pomieszczeń;
-reklamę swojego przedsiębiorstwa;
-obsługę księgową.

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

-osoby w wieku 50 lat i więcej,
-osoby długotrwale bezrobotne,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach,
-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
-rolnicy i członkowie ich rodzin (osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa), reemigranci, imigranci.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*