Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Są dotacje dla firm niezależne od spadku przychodów. Lista dostępnych programów

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przyszli młodzi przedsiębiorcy nie są obecnie zdani na rządowe programy i instrumenty skupione wokół tarczy antykryzysowej. Na podmioty, które nie są zainteresowane wsparciem lub po prostu ich sytuacja w czasie pandemii nie uległa pogorszeniu czeka kilka ciekawych inicjatyw realizowanych równolegle do działań pomocowych dla firm, które ucierpiały w związku wprowadzanymi obostrzeniami i zakazami prowadzenia wybranych działalności.

Pandemia koronawirusa zdominowała od roku wszelkie działania związane ze wsparciem dla przedsiębiorców. Co jednak z firmami, które szukają programów i dotacji, a nie rządowej pomocy? Oto kilka programów, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, których pomoc z tarczy finansowej czy antykryzysowej nie dotyczy.

Dotacje na przygotowanie wniosku o fundusze UE

Jednym z trwających obecnie programów jest Granty na Eurogranty. Nabór wniosków w programie ruszył 1 kwietnia. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.

O wsparcie mogą wnioskować małe i średnie firmy działające w Polsce, które myślą o pozyskaniu unijnego dofinansowania w ramach jednego z dostępnych programów.  Wnioskodawca może się ubiegać o dotację w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Pozyskane pieniądze można wydatkować na:

• zakupów usług doradczych, dzięki którym zostanie przygotowany projekt
• pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności
• zorganizowanie spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
• napisanie wniosku wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
• pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

MŚP ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł. Nabór w działaniu Granty na Eurogranty podzielono na pięć rund – w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 maja 2021 r.

• Start naboru: 1 kwietnia 2021
• Koniec naboru: 27 stycznia 2022
• Alokacja: 5 mln zł
• Dofinansowanie: maksymalnie 280 060 zł (100 proc. wartości projektu)

Dofinansowanie na globalną ekspansję firmy

7 kwietnia ruszył nabór wniosków w ramach programu Internacjonalizacja MŚP. Inicjatywa skierowana jest do firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego zainteresowanych pozyskaniem środków na wprowadzenie swoich produktów i usług na nowe rynki zagraniczne. Maksymalna kwota wsparcia w ramach projektu to 800 tys. zł. Przedsiębiorca zobowiązany jest do pokrycia wkładu własnego na poziomie minimum 15 proc. wartości projektu. Pula środków do rozdysponowania między przedsiębiorcami wynosi 50 mln zł.

Pozyskane środki przedsiębiorca może przeznaczyć na:

– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
– udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

Start naboru: 7 kwietnia 2021
Koniec naboru: 27 maja 2021

20 mln zł na transformację firm

Z kolei 28 kwietnia startuje nabór w programie Przemysł 4.0. Jest to pilotażowa inicjatywa realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Założeniem inicjatywy jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Niezbędne jest posiadanie „mapy drogowej”, która określa proces wprowadzania tych zmian.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej”, usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w czasie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Dotacje na projekty wzornicze

Do 31 sierpnia mają z kolei czas na złożenie stosownych dokumentów przedsiębiorcy zainteresowani programem „Wzór na konkurencję”. Jest do drugi etap inicjatywy, którego celem jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Dofinansowanie może być przyznane firmom, które:

• prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
• zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
• w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
• w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym
• prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Pozyskane środki przedsiębiorstwo może wydatkować na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP
• Start naboru: 30 maja 2019
• Koniec naboru: 31 sierpnia 2021
• Dofinansowanie: maksymalnie 3 000 000 zł (do 70 proc.)
• Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia

Dofinansowanie na drugą szansę w biznesie

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli biznesową porażkę niekoniecznie związaną ze skutkami pandemii i ponownie próbują swoich sił w biznesie mogą skorzystać z programu „Nowy start” . Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Pozyskane środki można przeznaczyć na ustalenie przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości. Wsparcie może także posłużyć w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji. Środki mogą zostać wydatkowane na przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Start naboru: 1 czerwca 2020
Koniec naboru: 30 listopada 2022

100 tys. zł na założenie firmy

Dla osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej przeznaczony jest z kolei program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa pozwala bezrobotnym, studentom oraz absolwentom pozyskać nawet 100 tys. zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na uruchomienie własnego biznesu. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego za środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W tym roku do młodych przedsiębiorców w ramach programu trafi 50 mln zł. W ubiegłym roku z tej formy aktywizacji przedsiębiorczości skorzystało 647 osób, które założyły własną działalność. Pozyskane środki młody przedsiębiorca musi zwrócić w ciągu maksymalnie 7 lat.

– maksymalna kwota pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
– oprocentowanie – 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku
– brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
– okres spłaty pożyczki do 7 lat
– karencja w spłacie do 1 roku

Nawet 250 tys. zł dotacji na innowacyjny pomysł

Technologiczne start-upy mają szansę pozyskania nawet 250 tys. zł bezzwrotnego wsparcia w ramach inicjatywy ScaleUp. Jest to inicjatywa dla startupów, które pod okiem dużych firm oraz inwestorów b uczestniczą w programach akceleracyjnych. Silny nacisk położony jest właśnie na współpracę autora pomysłu z dużym podmiotem, z którym można wypracować synergie i najlepsze rynkowe rozwiązania. Koncepcja zakłada udzielenie wybranym startupom zarówno wsparcia finansowego, jak i dostęp do mentorów, którzy będą się dzielić wiedzą ze wszystkich dziedzin niezbędnych przy prowadzeniu biznesu. Pojedynczy projekt może uzyskać dotację w kwocie 250 tys. zł. Poszukiwane są przede wszystkim spółki z takich obszarów jak: Internet, biotechnologia, energetyka, chemia, robotyka.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.