Tarcza antykryzysowa dla sklepików szkolnych i najemców galerii. Zwolnienie ze składek ZUS, 5 tys. zł dotacji oraz niższy czynsz

Ruszyło wsparcie dla właścicieli sklepików szkolnych oraz najemców galerii handlowych. Kilka dni temu weszły w życie zapisy uchwalonej przez Sejm pod koniec czerwca nowelizacji ustawy covidowej. Kolejna tarcza zakłada zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników czy 5 tys. zł dotacji. Znowelizowane przepisy pozwalają także Radzie Ministrów na przedłużenie wsparcia w przyszłości. 

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

Najemcy galerii mogą z kolei liczyć na 80 proc. obniżkę czynszu. Przedłużone zostaną także zapisy uwzględniające pomoc dla branży turystycznej. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy działający w branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń. Przyjmowaniem wniosków w zależności od formy pomocy zajmują się urzędy pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza antykryzysowa dla właścicieli sklepików szkolnych

Instrumenty pomocowe dla osób prowadzących sklepiki szkolne będzie podobne do pomocy, jaką otrzymują firmy z tzw. tarczy branżowej i innych rozporządzeń mających pomóc zniwelować negatywne skutki obostrzeń pandemicznych. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

Pomoc dla sklepików szkolnych obejmuje:

– zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
– dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
– świadczenie postojowe
– dotacja w kwocie 5 tys. zł

Kto może ubiegać się o wsparcie i jakie warunki musi spełnić? Głównym czynnikiem decydującym o możliwości ubiegania się o wsparcie jest wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w jednym z miesięcy od listopada 2020 r. do marca 2021 r. w stosunku do września 2019 r. lub września 2020 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej jako przeważającej na dzień 30 września 2020 r.

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie musi złożyć  oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą” złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności. Co istotne zaświadczenie nie musia być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli.

Tarcza antykryzysowa dla najemców galerii handlowych

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc. Wynajmujący i najemcy mają prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona.  Zapisy uwzględniające pomoc w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

Wsparcie dla branży turystycznej

Nowelizacja ustawy covidowej przedłuża także do dwóch lat (dotychczas był to jeden rok), licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Zaproponowane przepisy przewidują także przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br.

Umorzenie zobowiązań z tytułu tarczy

Na mocy nowego prawa starota lub dyrektor powiatowego urzędu pracy może z urzędu na wniosek osoby prowadzącej działalność gospodarczą  umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin, rozłożyć na raty określone należności.  Obecnie większość przedsiębiorców, którzy korzystają z instrumentów wsparcia, spełnia zasadnicze warunki dotyczące obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej czy utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres objęty dofinansowaniem.

Brak jest jednak uregulowań dotyczących rozłożenia na raty, umorzenia lub odroczenia terminów płatności przez starostę albo dyrektora powiatowego urzędu pracy w sytuacjach szczególnych np. śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych. Takie sprawy wymagają indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Dzięki nowelizacji ustawy będzie możliwość zastosowania ulg w spłacie należności w tak szczególnych sytuacjach przez starostę albo dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*