Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Firma za granicą a PIT w Polsce – jak rozliczyć?

Zyski z prowadzonej przez polskiego podatnika za granicą firmy podlegają innemu rozliczeniu podatkowemu, niż odpowiadające im zyski z przedsiębiorstwa krajowego. Regułą będzie konieczność wykazania zysku (dochodu) zagranicznego również w Polsce i opodatkowanie ich zgodnie z polskimi zasadami. Inaczej sytuacja wygląda u podatników, którzy zamiast prowadzić za granicą jednoosobowe działalności, zdecydują się na założenie tam spółek. 

Rozlicz PIT z naszym darmowym programem:
          skorzystaj z wersji do pobrani
          lub rozlicz się online.

Decydującym przy przygotowaniu rocznego rozliczenia PIT w Polsce polskiego rezydenta podatkowego (czyli osoby rozliczającej całość swoich zarobków w Rzeczypospolitej) jest ustalenie, czy działalność prowadzona jest wyłącznie w Polsce, wyłącznie za granicą, czy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Gdzie rozliczyć podatek, mając firmę za granicą

Warto w tym wypadku sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem, z którym dochodzi do wymiany handlowej (w którym znajduje się działalność zagraniczna polskiego przedsiębiorcy). Generalna zasada występująca w większości umów przewiduje, że zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, gdzie przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę, co w przypadku polskiego podatnika – osoby fizycznej utożsamione będzie z miejscem, gdzie ten przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową – czyli co do zasady centrum interesów osobistych i gospodarczych.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo (polski rezydent) prowadzi w innym kraju działalność poprzez położony tam zakład (otwiera tam biuro, warsztat). Wówczas zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane za granicą, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Taka sytuacja powoduje, że o ile podatnik nie prowadzi żadnej dodatkowej działalności w Polsce, a jedynie za granicą, to 100% zysków może przypisać do zakładu zagranicznego. W efekcie takiego działania 100% zysków rozlicza on przed zagranicznym organem skarbowym.

Ogranicza to w znaczący sposób krajowe rozliczenia podatkowe, lecz nie eliminuje ich w całości. Nadal bowiem podatnik, który posiada w Polsce miejsce zamieszkania (centrum interesów osobistych i gospodarczych lub przebywa w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku), wykazać musi całość swoich zarobków przed polskim fiskusem (również tych, które już raz wykazał za granicą, przed zagranicznym urzędem skarbowym), przy czym zasada ta dotyczy również przychodów przyporządkowanych zagranicznej firmie (zakładowi).

Tu jednak ustalić należy pewne wyjątki, że jeśli :

 • z umowy z danym krajem, w którym jest jego zakład, wynika zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania – zwolnienia z progresją, to gdy zakład jest jedyną formą zarabiania w roku podatkowym polskiego przedsiębiorcy – roczny PIT w Polsce nie musi być składany,
 • z umowy z danym krajem, w którym zakład jest prowadzony, wynika zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania – proporcjonalnego odliczeniaroczny PIT w Polsce należy złożyć i rozliczyć trzeba zagraniczny zakład odliczając jednak podatek zapłacony z tytułu jego prowadzenia za granicą.

Jeżeli zakład nie jest jedyna formą aktywności zawodowej podatnika i – albo część zysków firmy (są przypisane do siedziby firmy), albo inne przychody występują w Polsce– wówczas PIT złożyć należy w obu powyższych przypadkach, czyli zarówno gdy umowa zakłada zastosowanie zasady zwolnienia, jak i gdy właściwą jest zasada odliczenia (kredytu podatkowego).

Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdzie mamy do czynienia z wypłatą zysków z zagranicznych spółek. Wówczas w deklaracji rocznej w Polsce ujmuje się bowiem nie zyski przedsiębiorstwa, lecz ewentualnie przychód z dywidend zagranicznych.

Sprzedaż za granicą poprzez zakład i poza zakładem

Prowadząc działalność poprzez zagraniczny zakład, podatnik opodatkowany będzie za granicą oraz dodatkowo co do zasady może w Polsce rozliczyć się nie tylko z całości swoich przychodów, ale również w określony sposób zmniejszyć podatek krajowy o podatek zapłacony za granicą przez zakład.

Zakład jest utożsamiony ze stałą placówką, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa i obejmuje w szczególności siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę czy też warsztat. Dodatkowo, zakładem jest również działalność innej osoby w imieniu przedsiębiorstwa na podstawie posiadanego i zwyczajowo wykonywanego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której taki przedstawiciel:

 • ogranicza się jedynie do czynności pobocznych (np. prowadzenia magazynu, punktu wydania towarów),
 • jest podmiotem niezależnym, tzn. działalność jest prowadzona za pośrednictwem maklera, generalnego komisanta albo jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, gdy taka osoba działa w ramach swojej zwykłej działalności.

Za zakład nie uznaje się natomiast zagranicznych placówek, których działalność obejmuje wyłącznie prowadzenie:

 1. magazynu – czyli użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. magazynu z miejscem odbioru towarów – czyli utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. miejsca przetworzenia – czyliutrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. miejsca zakupu – czyli utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Deklaracja PIT a działalność za granicą

O ile podatnik musi wykazać w Polsce przychody zagranicznego zakładu, powinien złożyć w zależności od formy opodatkowania przychodów w Polsce – PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 oraz załącznik PIT/ZG.

Opodatkowanie dywidend zagranicznych

W przypadku osób fizycznych uzyskujących dywidendy w zagranicznych spółkach, zastosowanie znajduje zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego. Dywidendy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem od uzyskanego przychodu (nie rozlicza się kosztów) – wykazuje się je w PIT-38, przy czym od ustalonego w ten sposób podatku można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty polskiego podatku obliczonego od tych przychodów przy zastosowaniu 19% stawki. W deklaracji podatkowej podatnik jest obowiązany wykazać dywidendę odpowiednio w zeznaniu:

 • PIT-36 – „Kwota do zapłaty/nadpłata/łączna kwota zwrotu”, lub
 • PIT-36L– „Kwota do zapłaty/nadpłata”, lub
 • PIT-38– „Kwota do zapłaty/nadpłata”, lub
 • PIT-39– „Kwota do zapłaty/nadpłata”.

W zeznaniach nie wykazuje się przychodu z dywidendy, a jedynie  zryczałtowany polski podatek ustalony samodzielnie przez polskiego podatnika oraz odliczaną w Polsce część podatku zagranicznego (do wysokości limitu odliczenia).

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT program do PIT-ów.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.