Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

42 tys. zł dotacji na samozatrudnienie dla biernych zawodowo. W październiku startuje kolejny nabór

Osoby bierne zawodowo, które myślą o pozyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Grant na start” mogą szykować swoje wnioski. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 4 października rozpocznie przyjmowanie aplikacji o zastrzyk gotówki w kwocie ponad 40 tys. zł. Na wsparcie składa się jednorazowa dotacja oraz wypłacane co miesiąc świadczenie pomostowe.

Shutterstock/ Bartosz Zakrzewski

To już trzeci nabór w programie, w którym w sumie kapitał na pierwsze kroki w biznesie pozyskało już 64 osoby. Ruszająca w październiku edycja pozwoli kolejnym 32 przedsiębiorczym osobom zamieszkującym województwo łódzkie rozpocząć przygodę z własną działalnością. Oprócz pieniędzy uczestnik może także liczyć na szkolenia z zakresu prowadzenia biznesu.

Ponad 40 tys. zł na pierwszy biznes

Projekt Grant na start wystartował w listopadzie roku 2019. Wartość całego projektu skierowanego do osób biernych zawodowo i myślących o założeniu firmy. Na autorów najlepszych biznesplanów złożonych w ŁARR czeka jednorazowa dotacja w kwocie 23 050 zł na realizację opisanego w formularzu przedsięwzięcia. Oprócz pojedynczego zastrzyku gotówki pomysłodawca może liczyć co miesiąc na przelew w kwocie 1600 zł. Świadczenie pomostowe wypłacane jest młodemu przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy. W sumie na konto założyciela firmy trafi z tego tytułu przez rok kwota 19 200 zł. Te środki właściciel firmy może przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Świadczenie pomostowe można wydatkować m.in. na składki ZUS, opłaty za media czy wynajem lokalu. Oprócz gotówki uczestnicy programu otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradczego z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo program „Grant na start”

Program skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo łódzkie. W inicjatywie mogą wziąć udział:

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która:

a) posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b) zawiesiła działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
c) zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650, 858,
d) zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669),
e) jest rolnikiem lub domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników niespełniającym definicji osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
f) jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada przynajmniej 10% udziału w kapitale spółki
kapitałowej,

Grant na start w pigułce:

– Dla kogo: osoby bezrobotne

– Organizator: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

– Wsparcie: jednorazowa dotacja w kwocie 23 0 50 zł oraz świadczenie pomostowe 1600 zł wypłacane co miesiąc

– Kolejny nabór: październik roku 2021

100 tys. zł pożyczki na pierwszy biznes

Z kolei do bezrobotnych, studentów i absolwentów uczelni skierowany jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa realizowana jest wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Program umożliwia pozyskanie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności. Pożyczkę należy spłacić w ciągu maksymalnie 7 lat. Istnieje możliwość uzyskania także karencji w spłacie otrzymanych środków. Oprocentowanie wsparcia jest bardzo atrakcyjne. W roku 2021 na pożyczki przeznaczona jest pula 50 mln zł.

Z danych, które uzyskał portal MamBiznes.pl wynika, że w ubiegłym roku w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” osoby z pomysłem na biznes do instytucji pośredniczących w poszczególnych województwach złożyły łącznie 970 wniosków o pożyczkę na założenie firmy. Suma złożonych wniosków opiewała na kwotę 76 mln zł. Z tej puli wybranych zostało 647 pomysłów, z którymi podpisano umowy i przelano łącznie 51 mln zł. To oznacza, że średnia pożyczka na założenie firmy w ramach programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wyniosła 78,8 tys. zł.

Aktualnie trwa nabór do projektu „Młodzi na Start”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Możliwe dofinansowanie wynosi nawet 38650 zł.

Brak kapitału to jedna z największych barier wskazywanych przez osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej. Na portalu MamBiznes.pl przygotowaliśmy zestawienie najbardziej popularnych sposobów pozyskania środków o rozkręcenie własnego biznesu. Przeczytaj także:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.